Novela, stavebný zákon a pokuta za zlodejov

Máj nám priniesol teplé počasie a nové Právne správy a rady. Tentokrát sme načreli do rôznych oblastí, dozviete sa v nich o novele obchodného zákonníka, novej stavebnej legislatíve, o licencovaní diela aj kurioznej pokute za zverejnenie fotiek zlodejov. Čítajte viac.

dom

Novela Obchodného zákonníka

Dňa 17. júla 2022 nadobudne účinnosť schválená novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (Novela).

Najzásadnejšou zmenou, ktorú Novela prináša, je vypustenie niektorých odsekov § 115 Obchodného zákonníka, a to konkrétne odseku 6 až 11. Z pôvodne značne obsiahleho ustanovenia § 115 Obchodného zákonníka, zostane v platnosti len jeho polovica. V zmysle Novela má dôjsť k administratívnemu zjednodušeniu prevodu obchodného podielu v obchodnej spoločnosti.

Po novom už nebude nutné, aby navrhovateľ k návrhu na zápis zmien v spoločnosti predkladal registrovému súdu súhlas správcu dane ani písomné vyhlásením spoločníka obchodnej spoločnosti a nadobúdateľa obchodného podielu o tom, že sa na nich nevzťahuje táto povinnosť.

Novela taktiež odstraňuje rozdiel účinkov prevodu menšinového a väčšinového obchodného podielu. Podľa súčasnej právnej úpravy platí, že účinky prevod menšinového obchodného podielu nastávajú dňom doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti, ak nenastanú až neskoršou účinnosťou zmluvy o prevode obchodného podielu. Pri väčšinovom obchodnom podiele nastávajú účinky jeho prevodu až zápisom do príslušného obchodného registra.

Po účinnosti Novely účinky prevodu obchodného podielu nastanú dňom doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, a to bez ohľadu na to, či pôjde o menšinový alebo väčšinový obchodný podiel. Uvedené samozrejme platí za predpokladu, že účinnosť zmluvy o prevode obchodného podielu nenastáva neskôr, a to z akýchkoľvek dôvodov.

Diferenciácia menšinového a väčšinového obchodného podielu preto po účinnosti Novely stráca v tejto súvislosti svoj význam. Dôjde zároveň k odstráneniu konštitutívnych účinkov prevodu väčšinového obchodného podielu, nakoľko po účinnosti Novely bude mať zápis prevodu obchodného podielu v príslušnom obchodnom registri iba deklaratórny charakter.

Nová stavebná legislatíva od 1. apríla 2024

Poslanci Národnej rady SR schválili 27. apríla 2022 nové zákony o územnom plánovaní a o výstavbe, ktoré nahradia starý stavebný zákon z roku 1976.

Zmeniť sa má rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb, centrálne povoľovanie bude riadiť nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Právomoc doterajších stavebných úradov prejde na pracoviská novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou.

Okrem toho nový úrad na seba prevezme kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR v oblasti výstavby, územného plánovania a vyvlastnenia.

Novinka sa týka aj samotného povoľovania stavieb, ktoré by malo byť zabezpečené prostredníctvom informačného systému odborne spôsobilými osobami.

Výraznou zmenou je aj digitalizácia - celý proces, či prípravy územnoplánovacej dokumentácie alebo konaní pri výstavbe budú po novom vedené elektronicky. Nebude potrebné tlačiť dokumentáciu a jednotlivé stanoviská, tie sa bude zdieľať cez jednotné úložisko.

Detaily novej stavebnej legislatívy vám prinesieme v samostatnom článku už čoskoro.

Predať alebo „licencovať“ dielo?

Mnoho umelcov sa v praxi stretáva s otázkou, ako svoje diela speňažiť a pritom „nezapredať svoju dušu“. Na jednej strane chcú získať pôžitky vo forme odmeny za dielo, zároveň však nechcú stratiť všetky práva. Ako v praxi správne postupovať?

Pri niektorých druhoch diel, akými sú napríklad výtvarné diela, sa prelínajú dve roviny – v prvom rade predaj hmotného substrátu, na ktorom je dielo zachytené (napríklad obraz) a následne udelenie licencie na používanie tej časti predmetu, ktorú nazývame duševné vlastníctvo – t. j. autorské práva autora.

Čo sa deje, keď svoj obraz predáte? Tak ako pri väčšine prípadov, všetko vyplýva zo zmluvy, ktorú s kupujúcim uzavriete. Vo všeobecnosti však dochádza k prevodu vlastníckeho práva k hmotnému predmetu (obrazu) a zároveň k udeleniu súhlasu na používanie diela na ňom zachytenom. Práve zmluva, resp. jej licenčné ustanovenia slúžia na to, aby ste si vymedzili, akými spôsobmi môže kupujúci dielo zachytené na obraze využívať. Či kupujúcemu udelíte právo využívať dielo v územne a časovo neobmedzenom rozsahu, alebo si určíte presné pravidlá jeho použitia – napríklad vystavením v konkrétnej galérii a po konkrétny čas priamo ovplyvní, čo sa s Vašim dielom bude v budúcnosti diať.

Okrem predaja prichádza do úvahy aj „iba“ poskytnutie licencie – obraz galérii poskytnete po dobu, po ktorú jej udelíte licenciu na jeho vystavenie a následne Vám bude po jej uplynutí vrátený.

Či sa už v praxi stretnete s možnosťou predaja, alebo udeľovania súhlasu na použitie, je nevyhnutné dbať na správne zmluvné dojednania, ktoré budú reflektovať všetky autorské potreby vo vzťahu k Vášmu dielu aj do budúcna.

Pokuta za zverejnenie fotografie zlodejov na sociálnych sieťach

Dotknutá osoba podala sťažnosť španielskemu dozornému DPA (AEPD) na obchod s tabakom za šírenie svojej fotografie a fotografie svojho partnera na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. K zverejneným záberom obchod pridal aj popis s obvinením, že tieto osoby sú zodpovedné za niekoľko lúpeží.

AEPD poskytol obchodu mesiac na vykonanie opatrení na zosúladenie svojich praktík s GDPR, ako aj na zabránenie opakovaniu tohto typu incidentu. Žiadna odpoveď však neprišla.

AEPD rozhodol, že obchod porušil článok 6 ods. 1 GDPR tým, že šíril fotografie dotknutých osôb sprevádzaný negatívnymi komentármi a obvineniami  bez ich súhlasu.

Pri posudzovaní vzal dozorný orgán do úvahy priťažujúce a poľahčujúce faktory, aby stanovil, akú sankciu za toto porušenie udeliť. Medzi priťažujúce prvky zaradil tieto skutočnosti:

  • zverejnenie fotografií s obvinením na sociálnych sieťach malo okamžitý účinok na šírenie osobných údajov dotknutých osôb,
  • príspevok ovplyvnil dve osoby,
  • škoda bola spôsobená nielen šírením fotografii, ale aj obvineniami a
  • žiadna odpoveď obchodu na žiadosť AEPD o vykonanie opatrení, ktorými sa malo zabezpečiť, že k takémuto konania v budúcnosti nedôjde.

Medzi poľahčujúce okolnosti vzal dozorný orgán do úvahy to, že činnosť obchodu nesúvisí so žiadnym ďalším spracúvaním osobných údajov, že ide o malý podnik, že neexistujú dôkazy o priestupkoch v minulosti a že obchod konal nedbanlivo, ale nie zlomyseľne.

Na základe týchto úvah AEPD uložil obchodu pokutu vo výške 2 000 eur, nakoľko nedisponoval súhlasom dotknutých osôb k spracovaniu osobných údajov.

Attorneys-at-law | STEINIGER | law firm. © All rights reserved.