Rusko si privlastňuje názov Šampanské, čo na to Francúzi?

Vedeli ste, aký status získalo Spojené kráľovstvo vďaka rozhodnutiu Európskej komisie v oblasti ochrany osobných údajov? Okrem toho sa v dnešných Novinkách dozviete, za akých okolností ste povinný prekladať obchodné podmienky vašich e-shopov do iných jazykov. Prinášame aj informácie o návrhu legislatívy, ktorou sa plánujú zaviesť tzv. rodinné podniky. V závere sa venujeme rozhodnutiu Ruska, podľa ktorého sa názvom šampanské budú môcť označovať iba vína pochádzajúce z ruskej produkcie. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

pubs image

GDPR: Prenos osobných údajov po Brexite je vyriešený!

Komisia totiž v uplynulých týždňoch prijala rozhodnutia o primeranosti voči Spojenému kráľovstvu. Jedno rozhodnutie bolo prijaté podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a druhé podľa smernice o presadzovaní práva.

Spojené kráľovstvo sa odteraz považuje za tretiu krajinu s legislatívou zabezpečujúcou dostatočnú ochranu osobných údajov, ktorá je na úrovni EÚ. Čo to pre Vás v praxi znamená?

Ak máte sprostredkovateľov, dodávateľov alebo iných obchodných partnerov v Spojenom kráľovstve, bude sa na prenos údajov do tejto krajiny vzťahovať menej prísna regulácia. V prípade tretích krajín totiž musíte pre zákonný prenos splniť jednu z nariadením menovaných podmienok. Poznáte ich?

Podrobnejšie informácie o rozhodnutí nájdete na oficiálnej stránke Komisie.

Spotrebiteľská regulácia: Kedy musím Všeobecné obchodné podmienky môjho e-shopu prekladať aj do iných jazykov?

Máte e-shop alebo poskytujete prostredníctvom Vašej webovej stránky služby spotrebiteľom? Internet je miesto, ktoré spája celý svet, čo je na jednej strane bez pochýb výhodou, na strane druhej Vám môže pridať ďalšie zákonné povinnosti.

Všeobecné obchodné podmienky predstavujú dokument, ktorým dodávatelia okrem iného plnia svoju informačnú povinnosť vyplývajúcu z legislatívy prijatej na ochranu spotrebiteľov. Aké sú podmienky reklamácie, vrátenia tovaru, ceny za doručenie, či kto je dozorným orgánom – aj toto sú informácie, ktoré musia predajcovia či poskytovatelia služieb v dokumente zrozumiteľne uvádzať.

Kedy však má nákup tovarov zahraničnými spotrebiteľmi vplyv jednak na jazykovú verziu dokumentu ako aj na súlad so spotrebiteľskou reguláciou v inej krajine? Vo všeobecnosti ide práve o Vás – nastavenie Vašej webovej stránky a zameranie na spotrebiteľov z iných krajín. Ak napríklad Váš e-shop umožňuje kupujúcim prepnúť na nemeckú jazykovú verziu, mali by ste pre nemeckých spotrebiteľov sprístupniť aj dokumentáciu v ich jazyku a zároveň zosúladiť v nej obsiahnuté pravidlá s nemeckou spotrebiteľskou reguláciou.

Korporátne právo: Rodinné podniky

Rodinné podnikanie nadobudne samostatný právny rámec – vyplýva to z novely zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorá sa aktuálne nachádza v legislatívnom procese. Novelou sa nevytvára nová samostatná právna forma, ale ustanovujú sa definičné znaky rodinného podniku pre subjekty už existujúcich právnych foriem – obchodná spoločnosť, družstvo a fyzická osoba - podnikateľ.

Prvým definičným znakom bude existencia rodinných väzieb, s ktorou súvisia pojmy ako spoločná rodina alebo člen spoločnej rodiny – manželia, príbuzní v priamom rade, súrodenci, deti, partner/ka, druh/družka a ďalšie osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere.

Ďalším definičným prvkom rodinného podniku má byť posilňovanie a rozvoj rodinnej kultúry a rodinného prostredia - okrem dosahovania zisku má byť cieľom rodinného podniku aj rozvíjanie rodinných väzieb a posilňovanie hodnôt a kvality rodinného života. Deklarácia napĺňania tohto cieľa musí byť súčasťou základného dokumentu podniku.

Rodinné podniky budú musieť zriadiť aj Radu rodinného podniky, ktorej úlohou bude kultivácia rodinného prostredia firmy.

Rodinný podnik môže získať štatút „registrovaného rodinného podniku“. Povinnosťou takto registrovaných rodinných podnikov bude použiť minimálne 15% zo zisku po zdanení na posilnenie vnútorných a vonkajších vzťahov podniku, najmä na vzdelávanie členov spoločnej rodiny, ich dôchodkové poistenie, rekreačné pobyty , zdravotnú starostlivosť a pod.

Registrácia v obidvoch formách je dobrovoľná, avšak získané údaje dokáže štát v budúcnosti využiť pri nastavovaní adresnejšej priamej alebo nepriamej podpory rodinným podnikom. Ustanovenia týkajúce sa rodinných podnikov by mali nadobudnúť účinnosť 1. júla 2022.

Máte svoj rodinný podnik a rodinnú značku? Ak áno, ozvite sa nám a pomôžeme Vám ju ochrániť.

Duševné vlastníctvo: Rusko si privlastnilo šampanské

Celosvetovo je známe, že pravé šampanské pochádza z Francúzska, konkrétne z oblasti Champagne. Ruský prezident Vladimír Putin sa túto skutočnosť rozhodol ignorovať a podpísal zákon, podľa ktorého sa v Rusku ako šampanské môže označovať jedine šumivé víno pochádzajúce z Ruska.

Zahraničné značky tak už nebudú môcť svoje produkty označovať ako šampanské, prípustné označenie podľa ruskej legislatívy bude „šumivé“. Pozastavením exportu šampanského do Ruska už pohrozili viacerí francúzski producenti.

Pre šampanské dokonca existuje komisia Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, ktorej úlohou je posudzovať splnenie prísnych podmienok vinármi, ak chcú získať právo označovať svoje produkty názvom šampanské. Podľa komisie je ruský zákon o šampanskom nezmyselný.

 

Attorneys-at-law | STEINIGER | law firm. © All rights reserved.