Korona opatrenia #1: Prerušenie plynutia lehôt, práceneschopnosť a ošetrovné (OČR)

Pandémia koronavírusu komplikuje život fyzickým osobám aj podnikateľom. Na zmiernenie jej dopadov na občanov a firmy zasiahol štát prijatím viacerých opatrení. Dnešným prvým článkom zo série „lex-COVID“ vám priblížime tri z týchto opatrení. 

Práva zostanú zachované

Aktuálna situácia zastihla väčšinu ľudstva nepripravenú. Ak ste tiež jedným z tých, ktorí s uplatnením svojej pohľadávky čakali do poslednej chvíle, určite vás nové obmedzenia zneistili. Dlžník stále nezaplatil a o pár dní či týždňov vám má uplynúť premlčacia doba. Advokátske kancelárie fungujú v obmedzenom režime a podklady k žalobe nemáte skompletizované. 

Rovnakých alebo podobných situácií nastalo veľké množstvo a preto sa v rámci prijatých opatrení zaviedlo aj prerušenie premlčacích, prekluzívnych (tzv. prepadných) a procesných lehôt do 30. apríla 2020.

O aké lehoty sa vlastne jedná?

1. Prekluzívna lehota 

predstavuje dobu, počas ktorej disponujete určitým právom, avšak po uplynutí ktorej toto právo zanikne. Ide napríklad o právo podať opravný prostriedok (napríklad odvolanie) do 15 dní od rozhodnutia súdu. V štandardnej situácii je po uplynutí 15 dní vaše právo „prekludované“ a teda zanikne. 

Ak vám však začala prekluzívna lehota plynúť pred 27. marcom 2020 a ešte neuplynula, jej plynutie sa 27. marcom zastavuje a plynúť začne zas od 1. mája 2020. Ak vám teda zostávalo ešte 5 dní na podanie vyjadrenia, podať ho môžete až do 5. mája. 

POZOR! Ak bolo vaše právo prekludované v dňoch od 12. marca 2020 do 26. marca 2020, prekluzívna lehota podľa nového zákona uplynie až po uplynutí 30 dní od jeho účinnosti, teda po 26. apríli 2020. Do vtedy máte možnosť využiť svoje právo, ktoré vám jej uplynutím zanikne. 

2. Procesná lehota

Ak vám bolo zákonom alebo súdom prikázané niečo vykonať v určitej lehote, napríklad do dvoch mesiacov vypratať byt, ide o procesnú lehotu. Rovnako ako pri preklúzii vám táto procesná lehota prestáva dňom 27. marca 2020 plynúť až do konca apríla. Od 1. mája 2020 plynie ďalej. Ak vám procesná lehota uplynula 12. až 26. marca, podľa novej právnej úpravy sa považuje za uplynutú až od 27. apríla 2020. 

Ak by však vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania nezniesla odklad, môže súd určiť, že sa zastavenie plynutie lehoty nepoužije a súčasne určí novú primeranú lehotu.

3. Premlčacia lehota

V prípade premlčacej lehoty ide o dobu, ktorú vám zákon ukladá na vykonanie svojho práva. Po jej uplynutí právo nezaniká, iba stráca právnu silu. Všeobecná premlčacia doba je 3 roky, avšak jej dĺžka sa môže meniť podľa jednotlivých druhov zmluvných vzťahov, napríklad pri obchodných vzťahoch je všeobecná premlčacia doba 4-ročná. 

Ak ste s niekým uzavreli kúpnu zmluvu, podľa ktorej vám mal kupujúci zaplatiť za predmet zmluvy 29.marca 2017, trojročná premlčacia doba Vám začína plynúť od nasledujúceho dňa (od 30.marca 2017) a uplynula by 30. marca 2020.  

Vďaka prijatému opatreniu sa však nemusíte obávať, že sa vaše právo počas mimoriadnej situácie premlčí. Keďže dnešným dňom (27.3.2020) prestáva premlčacia lehota plynúť a začiatok jej plynutia pripadá na 1. mája 2020, vaše právo bude premlčané až po uplynutí zostávajúcich 4 dní, teda 4. mája 2020. 

Ako pri vyššie uvedených lehotách je aj premlčacia lehota, ktorá uplynula medzi 12. a 26. marcom zachovaná až do 26. apríla 2020. 

To, či sa zastavenie plynutia lehôt ešte predĺži zatiaľ nevieme. Rozhodná bude aktuálna situácia. 

Namiesto náhrady mzdy nemocenské od štátu

Boli ste uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie?  V tom prípade sa vás týka ďalšie opatrenie vyplývajúce z nových právnych predpisov. 

Po novom vám už od 1. dňa práceneschopnosti patrí nárok na dávku nemocenské od sociálnej poisťovne. Podľa starej právnej úpravy vám prislúchala dávka nemocenské až od 11. dňa dočasnej práceneschopnosti, pričom prvých 10 dní vám bol zamestnávateľ povinný uhradiť náhradu mzdy. 

Koľko vám sociálna poisťovňa zaplatí?

Od prvého dňa dočasnej práceneschopnosti vám bude prislúchať príspevok nemocenské vo výške 55% vášho denného vymeriavacieho základu. 

Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vašich hrubých príjmov, z ktorých vám bolo uhradené poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní tohto rozhodujúceho obdobia. 

Ak ste od 1. januára 2019 pracovali u toho istého zamestnávateľa, rozhodujúcim obdobím je kalendárny rok 2019. Za tento rok sa sčítajú vaše hrubé príjmy a vydelia sa počtom dní teda číslom 365. 

Ak ste však u aktuálneho zamestnávateľa zamestnaný viac ako 90 dní avšak nie celý predchádzajúci kalendárny rok, výška nemocenského sa vám vypočíta podľa rozhodujúceho obdobia, ktorým je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Ak ste v karanténe od 27.3.2020 a zamestnaný ste od októbra 2019, sčíta sa váš hrubý príjem za mesiace október 2019 až február 2020 a vydelí sa počtom dní tohto obdobia. 

Ak u aktuálneho zamestnávateľa nie ste zamestnaný viac ako 90 dní, výška vášho denného vymeriavacieho základu a teda aj výška vášho nemocenského sa určí podľa hrubých príjmov dosiahnutých v priebehu kalendárneho roka 2019 u iného zamestnávateľa, u ktorého ste boli zamestnaný aspoň 90 dní. 

Nárok na ošetrovné

Zmena nastáva aj v prípade dávky ošetrovné, známej pod skratkou OČR. 

Ošetrovné bude mať podľa novej právnej úpravy každá osoba, ktorá získala potvrdenie od lekára o tom, že osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku a tiež bez lekárskeho potvrdenia, ak ide o osobu, ktorá:

  • sa stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak:
  1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie,
  1. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie,
  1. osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať; alebo
  • sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

Ošetrovné sa vypláca za celú dobu trvania potreby starostlivosti a výška ošetrovného predstavuje rovnako ako nemocenské 55% denného vymeriavacieho základu. 

 

Autori: JUDr. Ondrej Steiniger a Magdaléna Karvaiová

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.