Maximálny limit na platby v hotovosti, Nové pravidlá pre cezhraničnú prácu na diaľku, Usporiadanie súdov

Prajeme vám príjemny štart do nového mesiaca. Aby ste boli v obraze, prinášame Vám aktuálne informácie a zaujímavosti v júlových Právnych správach a radách. 

 Bez názvu 2

Maximálny limit na platby v hotovosti sa zjednotí na 15-tisíc eur

            Od 1. júla sa zjednotia pravidlá pre platby v hotovosti. Maximálna suma pre platby v hotovosti sa zjednotí na 15 000 eur pre fyzické osoby aj právnické osoby. 

            V súčasnosti existujú ešte dva rôzne spôsoby pre platby v hotovosti. Pre fyzické osoby - nepodnikateľov platí hranica 15 000 eur, nad ktorú sú platby v hotovosti zakázané. Pre ostatné subjekty, teda právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, platí prísnejšia hranica vo výške 5 000 eur. Doteraz platný zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti nadobudol účinnosť 1. januára 2013. "Od tohto dňa až dodnes nebol ani raz novelizovaný. Uplynulé desaťročie umožňuje tento zákon spätne hodnotiť, pričom možno konštatovať, že jeho deklarovaný cieľ, ktorým bola eliminácia daňových podvodov, sa nenaplnil," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe. 

            Platby v hotovosti nie sú zakázané v čase krízových situácií, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnych situácií podľa platnej legislatívy. To znamená, že vyhlásenie mimoriadnej situácie v krajine vylúči uplatňovanie tohto zákona. 

            Poslanci v novele tiež schválili návrh poslanca Petra Kremského (OĽANO). Limit na platby v hotovosti sa bude vzťahovať aj na dobrovoľné dražby. Cieľom je zabrániť praniu špinavých peňazí prostredníctvom dobrovoľných dražieb.

Nové pravidlá pre cezhraničnú prácu na diaľku od 1. júla 2023

            27 členských štátov Európskej únie, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo boli vyzvané, aby podpísali rámcovú dohodu o sociálnom zabezpečení, ktorá zamestnávateľom a zamestnancom umožní zachovať sociálne zabezpečenie v krajine zamestnávateľa, ak zamestnanec pracuje z domova v inej krajine menej ako 50 % pracovného času. Musí ísť o tzv. prácu na diaľku, kedy zamestnanec pracuje síce z domu z krajiny svojho bydliska, ale je počas výkonu práce na diaľku pripojený do pracovného prostredia svojho zamestnávateľa prostredníctvom informačných technológií. 

            Súčasné pravidlá v nariadeniach EÚ o sociálnom zabezpečení stanovujú, že zamestnanec, ktorý má bydlisko v inej krajine, ako je sídlo jeho zamestnávateľa, môže pracovať až 25 % svojho pracovného času v krajine bydliska a zostať sociálne zabezpečený v krajine svojho zamestnávateľa.

            Platnosť tejto rámcovej dohody začne od 1. júla 2023 pre tie krajiny, ktoré ju do tohto termínu podpíšu. Ak niektorá krajina podpíše rámcovú dohodu po 1. júli 2023, dohoda sa bude uplatňovať od dátumu podpisu, nie retroaktívne. 

            Dôležitou podmienkou pre uplatnenie ustanovení dohody je podanie žiadosti v krajine zamestnávateľa. Ak sa žiadosť nepodá, budú sa uplatňovať štandardné pravidlá pre určenie uplatniteľnej legislatívy podľa Nariadenia (ES) č. 883/2004, čo znamená, že bude platiť 25% limit na prácu z krajiny bydliska.

 

Nové usporiadanie súdov od 01.06.2023

 

         Od 01.06.2023 platí nové usporiadanie súdov tzv. súdna mapa, ktorá je súčasťou súdnej reformy na Slovensku. 

Základnou zmenou, ktorú súdna mapa prináša, je zväčšenie súdnych obvodov. Na Slovensku bude od 1. júna 2023 pracovať 36 súdov v 33 obvodoch. Zväčšenie súdnych obvodov znamená, že v obvode bude pracovať viac sudcov, ktorí sa zároveň budú môcť špecializovať na civilnú, obchodnú, trestnú a rodinnú agendu.  Zmena má priniesť priblíženie súdu ľuďom, pričom pojednávania sa budú môcť realizovať aj online v civilnej agende, či na pracovisku iného orgánu verejnej moci, napríklad na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo spravodlivosti zdôrazňuje, že nová súdna mapa neprináša rušenie súdov, ale ich spájanie výsledkom ktorého budú pracoviská súdov. Dochádza teda ku koncentrácii správy súdov, pričom samotný súdny proces zostáva zachovaný. 

Druhou najdôležitejšou zmenou je zmena špecializácie krajských súdov. Odvolaciu obchodnú agendu po novom riešia tri krajské súdy – Bratislava (aj pre obvod Trnava a Nitra), Banská Bystrica (aj pre obvod Trenčín a Žilina) a Košice (aj pre obvod Prešov). Odvolaciu rodinnoprávnu agendu zase riešia krajské súdy v Trnave (aj pre obvody  Bratislava a Nitra), v Žiline (aj pre obvody Banská Bystrica a Nitra) a v Prešove (aj pre obvod Košice). Súdy budú môcť zároveň viac využívať aj online formu pojednávania. Osobitne v odvolacej rodinnoprávnej agende sa po novom zavádza pravidlo, že sudcovia vycestujú za účastníkom konania na krajský súd, ktorý je pre neho v obvode bližšie. Veci týkajúce sa občianskeho a trestného práva budú naďalej riešiť všetky krajské súdy. 

Treťou výraznou zmenou je vznik Mestského súdu Košice, ktorý má postavenie okresného súdu a z troch okresných košických súdov v súčasnosti sídliacich v jednej budove vzniká jeden mestský súd, ktorý preberie agendu súčasných súdov a sudcov. Čo sa týka Bratislavy, tá má po novom štyri mestské súdy. Mestský súd Bratislava I bude špecializovaný pre trestnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava II pre rodinnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava III pre obchodnoprávnu agendu a Mestský súd Bratislava IV pre občianskoprávnu agendu. Okrem agendy mestské súdy prevezmú aj sudcov a ostatný personál doterajších bratislavských súdov. 

Na záver ponúkame aj súhrn najdôležitejších zmien v súdoch na Slovensku od 01.06.2023:

·      Okresných súdov bude 36 v 33 obvodoch.

·      Ostáva počet krajských súdov. Bude ich 8 ako doteraz, ale mení sa ich špecializácia.

·      Vzniká Mestský súd Košice.

·      Bratislava bude mať 4 mestské súdy.

·      Spory medzi občanom a štátom budú riešiť tri nové správne súdy: v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

·      Odvolaciu obchodnú agendu budú riešiť tri krajské súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

·      Odvolaciu rodinnoprávnu agendu budú mať na starosti krajské súdy v Trnave, Žiline a Prešove.

·      Občianske a trestné právo riešia naďalej všetky krajské súdy.

·      Súdne obvody sa zväčšia, aby v nich mohli pracovať viacerí sudcovia špecializovaní na jeden druh agendy – na civilnú, obchodnú, trestnú a rodinnú agendu.

·      Špecializovaný sudca sa ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo je predpokladom pre kvalitné a rýchle rozhodnutie.

·      Na pojednávaniach či iných úkonoch súdu sa bude môcť účastník konania zúčastniť v sídle súdu aj na pracovisku.

·      Pojednávanie bude možné aj na inom pracovisku verejnej moci, napríklad na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

·      V civilných veciach bude možné zúčastniť sa pojednávania aj online.

·      Osobitne v rodinnoprávnej odvolacej agende sa zavádza pravidlo, že sudcovia vycestujú za účastníkmi konania na krajský súd, ktorý je pre  jeho obvod bližšie.

Zdroj: justice.gov.sk

Facebook Twitter Google+ LinkedIn