Nový zákon o ochrane spotrebiteľa, zvýšenie sumy cestovných náhrad, novela zákona o obchodnom registri

Prajeme vám príjemny štart do nového mesiaca. Aby ste boli v obraze, prinášame Vám aktuálne informácie a zaujímavosti v augustových Právnych správach a radách. 

 Snímka obrazovky 2023 08 11 o 17.15.07

 

NR SR schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. júna 2023 schválila vládny návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorým sa vytvára nová všeobecná právna úprava v oblasti ochrany spotrebiteľa. Nový zákon nahradí existujúci zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a niektoré ďalšie predpisy. 

Nový zákon prináša niekoľko výrazných zmien, ktoré majú zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľa. Medzi najvýraznejšie zmeny patria:

•        Zjednotenie používaných termínov - nový zákon bude v súlade s legislatívou Európskej únie a zabezpečí zjednotenie používaných termínov v oblasti ochrany spotrebiteľa

•        Aktualizácia informačných požiadaviek - v súvislosti s uzatváraním zmlúv na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka sa aktualizujú informačné požiadavky v dôsledku digitalizácie

•        Nové informačné povinnosti prevádzkovateľov online trhov - prevádzkovatelia online trhov budú musieť jasne informovať spotrebiteľov o pôvode ponuky, či ide o obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci mohli dostať transparentné informácie o tom, či budú mať prospech z ochrany, ktorú im poskytuje ich právne postavenie ako spotrebiteľov

•        Požiadavky na kompatibilitu a interoperabilitu digitálneho obsahu a digitálnej služby - nový zákon stanovuje požiadavky na digitálny obsah a služby, aby boli kompatibilné a vzájomne interoperabilné

•        Novelizácia Občianskeho zákonníka - v dôsledku na vývoj trhu a zmeny európskej spotrebiteľskej legislatívy sa novelizuje Občiansky zákonník týkajúci sa digitálneho obsahu, digitálnych služieb a vecí s digitálnymi prvkami

•        Ochrana pred nekalými obchodnými praktikami na online trhoch - spotrebitelia budú informovaní o autenticite spotrebiteľských hodnotení produktov a o hlavných parametroch, ktoré ovplyvňujú ich poradie vo výsledku vyhľadávania na online trhoch 

•        Rozšírenie klamlivých obchodných praktík o marketing dvojitej kvality     

•        Regulácia pri znižovaní cien - nový zákon zavádza novú reguláciu pri znižovaní cien, aby sa predišlo cenovej manipulácii a zavádzaniu spotrebiteľov o skutočnej výške zľavy, najmä počas špeciálnych výpredajových akcií

Cieľ nového zákona je posilniť ochranu spotrebiteľa, zabezpečiť transparentnosť a primerané informovanie a prispôsobiť právne predpisy moderným obchodným praktikám a technologickým výzvam. Nový zákon o ochrane spotrebiteľa prispeje k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov pri nákupe tovaru a služieb a k posilneniu ich práv v digitálnom prostredí.

Zvýšenie sumy cestovných náhrad od 1. 7. 2023.

Od 1. júla 2023 sa znovu zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Zamestnanec, ktorý sa rozhodne použiť vlastné vozidlo na pracovnú cestu, má právo na vyššiu finančnú náhradu od svojho zamestnávateľa. Podľa zákona o cestovných náhradách, ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste využije vlastné cestné motorové vozidlo, má nárok na základnú náhradu za každý 1 km jazdy a náhradu za spotrebované pohonné látky. Toto zvýšenie vyplýva z návrhu nového opatrenia č. 247/2023 Z. z., ktoré vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 27. júna 2023. Predchádzajúce opatrenie č. 88/2023 Z. z. bolo platné od 01.04.2023 do 30.06.2023.

Zvýšenie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel je navrhnuté na základe vývoja indexu cien položiek súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel. Tento mechanizmus zvyšovania je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách. Podľa tohto mechanizmu bola splnená podmienka na zvýšenie sumy náhrady na základe štatistických údajov za mesiac február 2023. Štatistický úrad SR potvrdil, že kumulovaný index položiek súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel za mesiac február 2023 dosiahol hodnotu 105,2. Táto hodnota je o 5,2 percentuálneho bodu viac oproti základnej hodnote. Za základnú hodnotu sa považuje hodnota, ktorá platila v príslušnom kalendárnom mesiaci, kedy boli naposledy upravené sumy základnej náhrady. Na základe týchto údajov je navrhnuté zvýšenie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Preto sa od 1.7.2023 zvyšuje základná náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách nasledovne:

•        pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,067 eur/km na 0,071 eur/km, (rozdiel 0,004 eur/km),

•        pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,239 eur/km na 0,252 eur/km rozdiel (0,013 eur/km)

Sumy sú pritom zaokrúhlené na tri desatinné miesta nahor podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách.

Zvýšené sumy základnej náhrady budú zamestnancovi patriť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom budú tieto sumy zverejnené v Zbierke zákonov SR - teda od 1.7.2023.

Novela zákona o obchodnom registri zákonom č. 268/2023 Z. z. zo dňa 20.06.2023

Národná rada Slovenskej republiky v utorok 20. júna 2023 schválila hlasmi 123 poslancov dôležitú zmenu umožňujúcu rýchlejšiu a jednoduchšiu registráciu údajov do obchodného registra. S účinnosťou zákona od 1. Novembra 2023 budú môcť registráciu údajov ako nesporovej agendy vykonávať aj externí registrátori, ktorými budú všetci notári. Táto zmena má podľa zákonodarcu zlepšiť dlhodobo nepriaznivú situáciu pri registrácii údajov do obchodného registra. 

Zákon pri externých registrátoroch rieši aj dôležitú otázku zastúpenia navrhovateľa. Podľa schváleného znenia „pri zastúpení navrhovateľa na základe splnomocnenia sa prihliada len na splnomocnenie udelené advokátovinotárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená“Toto doplnenie nevýlučného advokátskeho zastúpenia sa aj v zmysle dôvodovej správy prijíma z dôvodu zamedzenia pokútnictva a obmedzenia možných podvodov.

Schválený zákon predstavuje v krátkom čase druhú zmenu v zákone o obchodnom registri. Od 1. februára 2023 je účinná zmena zákona umožňujúca zakladanie obchodných spoločností zjednodušeným spôsobom prostredníctvom elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy (zakladateľského dokumentu).

Facebook Twitter Google+ LinkedIn