Ako získať ochranu na už zverejnený vynález

Vynašli ste jedinečné technické riešenie, ktoré si podľa vás zaslúži ochranu? Registrácia patentu je (okrem iného) v otázke novosti nekompromisná – čokoľvek, čo ste pred podaním prihlášky patentu zverejnili, viac nie je patentovateľné. Strohá chvála na internete preto môže zmariť vaše plány na získanie patentovej ochrany. V dnešnom článku vám priblížime, ako zachrániť takúto situáciu a svoj vynález právne chrániť. 

Patentový zákon taxatívne vymenúva podmienky patentovateľnosti vynálezov, ktoré musia obligatórne spĺňať podmienku novosti, priemyselnej využiteľnosti, musia byť výsledkom vynálezcovskej činnosti a tiež pochádzať z oblasti techniky. Práve povinnosť spĺňať podmienku novosti spôsobuje, že majitelia vynálezov nie sú oprávnení vynález akýmkoľvek spôsobom zverejňovať. Akonáhle sa vynález zverejní, stane sa tak súčasťou tzv. stavu techniky a viac nie je považovaný za nový. Nie je pritom podstatné, kde a akým spôsobom bol vynález zverejnený, keďže podľa zákona sa za stav techniky považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom podania patentovej prihlášky sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom. 

Výnimkou podľa patentového zákona je len také zverejnenie, ktoré bolo vykonané 6 mesiacov pred podaním patentovej prihlášky a ktoré bolo zároveň vykonané buď v dôsledku zjavného zneužitia vzhľadom na prihlasovateľa či jeho predchodcu, alebo zverejnením na úradne uznanej výstave podľa medzinárodného práva. Keďže uvedená výnimka pod seba subsumuje v skutku špecifické situácie, štandardné zverejnenie vynálezu na internete či na konferencii, napríklad v rámci propagácie produktu či biznis plánu, nemožno považovať za naplnenie podmienok pre uplatnenie výnimky. Čo v takomto prípade robiť?

Majiteľ vynálezu má následne dve možnosti. Buď sa vynález rozhodne neregistrovať, čo samozrejme, v niektorých prípadoch nemusí byť zlým riešením. Možnosť neregistrovať vynález sa volí napríklad v prípadoch, kedy má konkrétny vynález predpoklad udržať si svoju hodnotu aj po uplynutí 20 rokov od podania prihlášky. Dôvodom je, že v prípade podania patentovej prihlášky je podstata vynálezu vrátane jeho kompletného opisu umožňujúceho jeho zostrojenie zverejnená v registri komukoľvek. Keďže patentová ochrana po 20 rokoch uplynie, verejnosť má k dispozícii návod na zostrojenie už nechráneného vynálezu. Potrebné je podotknúť, že takáto možnosť sa však odporúča tým majiteľom vynálezov, ktorí budú schopní po uvedenú dobu podstatu vynálezu utajiť tak, aby vynález neboli schopné zostrojiť tretie strany.

Ak však má majiteľ vynálezu záujem na jeho právnej ochrane, legislatíva umožňuje získať aj v prípade jeho zverejnenia ochranu - úžitkovým vzorom. Úžitkový vzor predstavuje alternatívu k patentovej ochrane a vo veľkej miere sú pravidlá a podmienky jeho udelenia totožné s charakteristikami patentu.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že ide o niečo menej náročné konanie a podmienky získania úžitkového vzoru vrátane procesného konania o jeho udelenie. Medzi hlavné rozdiely patrí napríklad dĺžka ochrany, ktorá je pri patentoch 20 rokov a pri úžitkových vzoroch 10 rokov. Rovnako sú nižšie aj náklady na získanie ochrany, ako aj udržiavacie poplatky, ktoré sú napríklad na obdobie ochrany 4 rokov približne 10-krát nižšie. 

Podobne ako pri patentoch, aj vynález chránený úžitkovým vzorom musí okrem iného spĺňať podmienku novosti. Výnimka pri novosti úžitkových vzorov je však charakterizovaná omnoho širšie ako pri patentoch – za nový sa totiž považuje aj taký vynález, ktorý bol zverejnený pred 6 mesiacmi pred dňom podania prihlášky úžitkového vzoru. Okrem podmienky stihnúť podať prihlášku úžitkového vzoru v lehote 6 mesiacov od jeho zverejnenia zákon neviaže na uchovanie statusu novosti žiadnu ďalšiu podmienku, čo otvára možnosť získať ochranu na akýkoľvek zverejnený vynález, na ktorý môže byť udelená táto forma ochrany. 

Vynálezcovia preto nemusia po zverejnení ich vynálezov zúfať. S cieľom stihnúť 6 mesačnú lehotu je však nevyhnutné premyslieť si stratégiu čím skôr – spojenie právnych a formálnych náležitostí prihlášky úžitkového vzoru, spolu s riadnym technickým opisom nie je jednoduchý proces a vyžaduje precíznu prácu a čas.