Zmeny v liekových predpisoch, novela zákona o dph, inštitút druhej šance

Prajeme vám príjemny štart do nového mesiaca. Aby ste boli v obraze, prinášame Vám aktuálne informácie a zaujímavosti v septembrových Právnych správach a radách. 

FOTKY NA WEB 

I.        Zmeny v liekových predpisoch od 1. augusta 2023

Novým vývojom sa podrobuje Zákon o liekoch a súvisiacich predpisoch, pretože parlament 28. júna 2023 schválil dlho očakávaný návrh novej podoby farmaceutických predpisov. Farmaceutický priemysel čakajú zásadné zmeny, ktoré  nadobudnú platnosť už od 1. augusta 2023.

Predstavujeme najvýznamnejšie zmeny, ktoré nám novela prináša:

•   Očkovanie v lekárňach: Nové ustanovenia umožnia očkovanie v lekárňach od roku 2024, avšak s určitými obmedzeniami. Výlučne sa to bude týkať osôb nad 18 rokov a to iba na základe písomného odporúčania lekára, pričom toto odporúčanie nemôže byť staršie ako tri dni. Hlavným zámerom je očkovanie proti chrípke.

•   Zmeny v internetovom predaji: Návrh zavádza novú možnosť online predaja liekov, pričom táto zmena bude mať istý rámec. Online predaj bude povolený len lekárňam, ktoré disponujú už existujúcou internetovou platformou cez webovú stránku. Samostatný predaj cez aplikáciu bez doposiaľ existujúcej webovej stránky nebude akceptovaný.

•   Zmeny v predpisovaní liekov: Nepochybne najmarkantnejšou zmenou je návrat tzv. delegovanej preskripcie. To znamená, že obvodný lekár alebo pediater bude môcť opätovne predpísať liek na základe odporúčania odborníka. Toto odporúčanie bude zdokumentované v elektronickej zdravotnej dokumentácii, lekárskej správe, či prepúšťacej správe z nemocnice, a bude mať aj stanovený časový rámec, v rámci ktorého bude účinné. Doba platnosti bude vo väčšine prípadov šesť mesiacov pri ambulantných odborníkoch a tri mesiace po prepustení z nemocnice. Výber konkrétneho lieku bude pod dohľadom odborníka, ktorý dané odporúčanie vystavil.

Významným krokom smerujúcim k modernizácii a zlepšeniu regulácie farmaceutického sektora je prijatie novej podoby Zákona o liekoch a súvisiacich predpisoch. Parlamentom schválené zmeny, ktoré nadobudnú platnosť od samého začiatku augusta 2023.

 

I.        Novela zákona o DPH

Ministerstvo financií Slovenskej republiky aktivovalo proces medzirezortného pripomienkového konania s cieľom zmeniť a doplniť zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (DPH). Plánované zmeny majú byť účinné od 1. júla 2024, s výnimkou malých podnikov, pre ktoré sa nové ustanovenia navrhujú uviesť do platnosti až od 1. januára 2025.

Základné body novely zákona o DPH sú nasledovné:

•   Registrácia tuzemských subjektov podľa § 4: Navrhovaná novela zavádza, že osoba, ktorá dosiahne obrat vo výške 50 000 eur v priebehu kalendárneho roka, sa stáva platiteľom DPH. Povinnosť podať žiadosť o registráciu vzniká do 5 dní od dátumu, kedy sa táto osoba stala platiteľom. Daňový úrad bude potom vydávať rozhodnutie o registrácii v lehote do 10 dní od začiatku jej platnosti. Podmienky dobrovoľnej registrácie zostávajú nezmenené.

•   Registrácia zahraničných subjektov podľa § 5: Zahraničná osoba, ktorá nevlastní sídlo alebo prevádzku na Slovensku, sa stáva platiteľom DPH pri vykonávaní zdaniteľného obchodu na území Slovenska. Žiadosť o registráciu musí byť predložená bezodkladne po tomto okamihu. Daňový úrad je povinný rýchlo zaregistrovať zahraničnú osobu a prideliť jej identifikačné číslo DPH.

•   Odpočítanie DPH na základe iných dokladov ako faktúry: Novela umožňuje odpočítať DPH pri nákupe tovaru z iného členského štátu Európskej únie na základe iných dokumentov okrem faktúry, ak tieto doklady preukážu nákup a výšku dane. 

•   Neskorá registrácia: Nový návrh zavádza individuálne mesačné daňové priznania s kontrolnými výkazmi pre toto obdobie, evidujúce transakcie s daňovou povinnosťou v danom mesiaci. Po splnení podmienok umožní priznanie odpočet dane na vstupe.

•    Fakturácia bude mať nasledujúce zmeny:

1.      Ak subjekt nemá pri vzniku daňovej povinnosti pridelené IČ DPH, bude povinný vytvoriť faktúru do 5 dní od doručenia registrácie.

2.      Odpočet dane z faktúry e-kasa klienta bude možný len do 400 eur, pre lepšiu kontrolu a proti viacnásobným odpočtom.

•   Malé podniky: Podliehajú novým pravidlám, transponujúcu smernicu EÚ. Rovnaké zaobchádzanie medzi usadenými a neusadenými subjektmi s oslobodením od DPH do určitého obratu. Ročné obraty: 50 000 eur vnútroštátne, 100 000 eur EÚ. Subjekty s nižšími obratmi dostanú špeciálne IČ DPH s príponou EX, umožňujúce oslobodený predaj. Novela zavádza špeciálne vykazovanie pre malé podniky a určuje podmienky začiatku a konca schémy.

•   Ostatné zmeny:

•   Povinnosť vrátiť DPH pri krádeži sa plánuje rozšíriť na situácie, kde tovar bol nezákonne odobratý alebo prisvojený.

•   Navrhujú sa úpravy týkajúce sa miesta plnenia kultúrnych, vzdelávacích a zábavných služieb, ak sú tieto služby poskytované online alebo virtuálne nezdaniteľnej osobe.

•   V prípade neuhradených záväzkov sa plánuje povinnosť vrátiť odpočítanú DPH až po uplynutí 101 dní od termínu splatnosti.

Tieto navrhované zmeny majú významný dopad na daňové a hospodárske prostredie na Slovensku. Ich cieľom je zlepšiť transparentnosť, zjednodušiť procesy a zabezpečiť lepšiu dodržiavanie daňových predpisov. Uvedené opatrenia budú podrobené pripomienkovému konaniu a po schválení by mali nadobudnúť účinnosť v uvedených termínoch.

 

I.       Inštitút druhej šance pripravovaný Finančnou správou Slovenskej republiky

Finančná správa v súčasnosti intenzívne testuje novinku pre daňovníkov, ktorá bude na Slovensku platiť od začiatku roka2024. Do svojho informačného systému zapracovala zmeny, ktoré zavedú tzv. inštitút druhej šance v prípade porušenia niektorého z ustanovení daňového poriadku, ak sa pokuta určuje v rámci ustanoveného rozpätia. Znamená to, že daňové subjekty nebudú pri prvom porušení niektorého z ustanovení daňového poriadku sankcionované pokutou, ale správca dane im najskôr zašle upozornenie vo forme Oznámenia, ktoré im bude štandardne doručené elektronicky do schránky na Ústrednom portáli verejnej správy. Takýmto spôsobom finančná správa upozorní daňový subjekt na nesplnenie povinností a poučí ho o následkoch ďalšieho porušenia jeho povinností.

Finančná správa očakáva, že zavedenie „druhej šance“ má potenciál zlepšiť daňovú disciplínu subjektov a prispeje aj k zlepšeniu výberu daní. Zmena by sa totiž mohla dotknúť odhadom desiatok tisíc správnych deliktov, ktorých početkaždoročne rastie, pričom najvyššia početnosť bola zaznamenaná v roku 2022, kedy bolo celkovo vystavených 175.332 rozhodnutí o pokute.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. 

Zdroj: Tlačová správa: “Druhá šanca” pri porušení zákona 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn