Compliance a regulácia

V oblasti compliance pristupujeme k jednotlivým právnym povinnostiam a štandardom bez výnimky, no s triezvym rozumom a dodržiavame ich tak, aby sme nijakým spôsobom neohrozili našu činnosť, no zároveň aby sme naším klientom poskytli primeranú mieru ochrany a chránili predovšetkým ich záujmy. 

Preto sa vždy usilujeme o aktuálne sledovanie najnovších povinností a trendov v oblasti compliance a regulácie, jednak kvôli vlastným povinnostiam, ako aj v záujme ich dodržiavania zo strany naších klientov.

Mlčanlivosť a dôvernosť

Dôvera naších klientov v bezpečnosť informácii, ktorá nám ako svojím advokátom zdeľujú, je pre nás kľúčová. Preto zachovávame mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa dozvieme pri poskytovaní právnych služieb. Bez súhlasu klienta nezverejníme informácie, ktoré podliehajú povinnostiam mlčanlivosti komukoľvek. V určitých zákonom vymedzených prípadoch však existujú výnimky z povinnosti zachovávať mlčanlivosti. Takouto výnimkou je napríklad situácia, keď máme povinnosť zabrániť klientovi spáchanie trestného činu.

Pranie špinavých peňazí / Legalizácia príjmov z trestnej činnosti

Nakoľko sa v našej praxi špecializujeme aj na oblasť legislatívy prevencie proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, poznáme veľmi dobre svoje povinnosti. Preto v určitých veľmi limitovaných prípadoch definovaných zákonom máme povinnosť overovať identintu našich klientov, ich firemnú štruktúru, konečného užívateľa výhod a ostatné zákonom vymedzené informácie na účely prevencie proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu. V prípade, ak to okolnosti a národná legislatíva vyžaduje, môžeme byť povinní nahlásiť podozrivú transakciu príslušnej lokálnej autorite. Zároveň však dodržiavame mlčanlivosť a dôvernosť informácií, ktoré nám naši klienti poskytli, a to v čo najvyššej možnej zákonnej miere, pričom dôvernosť informáciíí naších klientov je naším prvoradým cieľom.

Za účelom dodržiavania povinností prevencie proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu máme vypracované vlastné štandardy a projekty (programy), ktoré sme inkorporovali do vnútroných procesov kontraktácie klientov. 

Protikorupčná legislatíva

Korupcia, úplatkárstvo, prípade iné podobné konanie je vo všetkých demokratických a právnych štátoch považované za trestné. V Steiniger dbáme o poctivé správanie pri poskytovaní našich právnych služieb, a to v každej fáze a v každom konaní. K takémuto prístupu vedieme, každého člena nášho tímu a bez výnimky odsudzujeme akékoľvek správania odporujúce našim zásadam a pravidlám. Rovnakým spôsobom pristupujeme aj k naším klientom a vzdávame sa okamžite mandátu, ak by sme mali byť vystavený trestnoprávnym následkom v dôsledku poskytnutia našich právnych služieb klientovi porušujúceho trestnoprávne predpisy.

Ochrana dát a IT bezpečnosť

Pri ochrane dát, IT bezpečnosti, ako aj komunikácie s klientom, využívame najmodernejšie technológie poskytujúce čo najvyššiu mieru ochrany. Za týmto účelom sa neustále vzdelávame v oblasti IT bezpečnosti, kontraktujeme špecializovanú IT podporu, inovujeme naše hardwarové ako aj softwarové vybavenie a do vnútorných procesov zaraďujeme procesné bezpečnostné štandardy, ktoré zabezpečujú ich dodržiavanie zo strany všetkých naších zamestnancov a partnerov.

Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, prečítajte si prosím bližšie časť Politika ochrany osobných údajov (Privacy Policy).

V prípade, ak ste naším klientom, alebo by ste mali záujem sa ním stať, za určitých okolnosti a v primeranom rozsahu Vás radi bližšie oboznámime o našich compliance štandardoch.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn