Podmienky používania

Doménu steinigers.com, steinigers.cz a steinigers.sk (ďalej len ako „Webstránka“) prevádzkuje spoločnosť STEINIGER | law firm, s.r.o., ktorá je advokátskou kanceláriou a spoločnosťou s ručením obmedzeným registrovanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 80481/B, IČO: 47 238 135, so sídlom na adrese Jasovská 17, 851 07 Bratislava, Slovenská republika a kanceláriou na adrese Ružinovská 42, 821 03 Bratislava, Slovenská republika; pričom za určitých zákonom vymedzených okolností, najmä pokiaľ ide o poskytovanie právnych služieb v Českej republike, je prevádzkovateľom tejto Webstránky aj spoločnosť STEINIGER | law firm, s.r.o., ktorá je českou advokátskou kanceláriou a spoločnosťou s ručením obmedzeným registrovanou v Obchodnom registri Městského soudu v Praze pod identifikačným číslom 060 96 476, so sídlom a kanceláriou na adrese Národní 37, 110 00 Praha - Staré Mesto, Česká republika (ďalej len ako „Spoločnosť“ alebo ako „STEINIGER“). Každý používateľ Webstránky je povinný si tieto podmienky pred používaním Webstránky prečítať. Používaním tejto Webstránky akceptuje jej používateľ tieto podmienky, dodržiavanie výhradných práv Spoločnosti ako aj príslušné vylúčenie zodpovednosti v prípadoch nižšie uvedených, a to v plnom rozsahu. V prípade, ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, zásadami, výhradami alebo s ich časťami, nesmiete túto Webstránku používať.

1. Obsah Webstránky

Informácie na tejto Webstránke sú určené na to, aby poskytovali používateľom najdôležitejšie informácie o Spoločnosti a službách Spoločnosti, ako aj o dalších spoločnostiach v rámci skupiny. Všetky právne informácie o spoločnostiach v skupine Steiniger si je možné pozrieť tu: Informácie o spoločnostiach.

Aj keď vždy vyvíjame maximálne úsilie na poskytnutie aktuálnych a presných informácií, môže sa stať, že sa na Webstránke vyskytnú technické alebo informačné chyby. Obsah tejto Webstránky je však poskytovaný v stave "tak ako je", bez záruky úplnosti, presnosti alebo včasnosti a bez vyjadrení, záruk alebo iných zmluvných podmienok akéhokoľvek druhu, výslovných alebo implikovaných.

Spoločnosť usiluje o neustále a bezporuchové sprístupnenie tejto Webstránky. Spoločnosť však nebude niesť zodpovednosť, ak z nejakého dôvodu webová stránka nie je dostupná počas akéhokoľvek časového obdobia. Prístup na túto webovú stránku môže byť pozastavený kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si právo obmedziť prístup len na určité časti našej Webstránky, alebo dokonca aj na celú Webstránku, podľa nášho uváženia. V tejto súvislosti je zakázané obchádzať alebo pokúsiť sa obísť akékoľvek obmedzenia prístupu na našej Webstránke.

Materiály uvedené na tejto Webstránke nepredstavujú právne alebo iné odborné rady. Pred tým, než sa spoľahnete na informácie uvedené na tejto Webstránke, poraďte sa so svojím profesionálnym poradcom; v zmysle uvedeného by ste nemali konať v súvislosti s využívaním tejto Webstránky bez predchádzajúceho overenia potrebných informácií a získania právneho a / alebo odborného poradenstva.

2. Práva duševného vlastníctva

Používateľ Webstránky berie na vedomie, že Webstránka, vrátane, avšak nielen, produktov, grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, obsahu textov, loga, dizajnov, databáz ako aj niektorých častí zdrojových kódov, obsahujú chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom alebo oprávneným používateľom je vždy Spoločnosť alebo tretia strana, ktorá udelila Spoločnosti príslušné práva na používanie a ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi práva duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, predpisov autorského práva. Používateľ Webstránky sa zaväzuje, že bude používať takéto chránené informácie alebo materiály výlučne na účely používania Webstránky. Používateľ Webstránky sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom chránené informácie a materiály kopírovať, reprodukovať, upravovať, požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, opätovne publikovať, predávať, rozširovať, sťahovať alebo vytvárať odvodené diela a nebude používať Webstránku akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, vrátane, avšak nielen, neoprávneného vstupu alebo preťažovania sieťovej kapacity. Pre akékoľvek použitie chránených informácií a materiálov, okrem samotného používania Webstránky v súlade s týmito Podmienkami používania, je potrebné získať predchádzajúci písomný súhlas Spoločnosti.

POUŽÍVATEĽ TEJTO WEBSTRÁNKY NEZÍSKAVA ŽIADNE LICENČNÉ PRÁVA, AKO ANI ŽIADNE INÉ PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA K TEJTO WEBSTRÁNKE ANI JEJ ČASTI.

3. Riziká spojené s používaním Webstránky a zodpovednosť používateľa

Používateľ Webstránky súhlasí s tým, že Webstránku používa výhradne na vlastné riziko a že je plne zodpovedný za akékoľvek poškodenie počítačových systémov a / alebo akúkoľvek stratu dát, dokonca aj ak bola táto strata alebo škoda primerane predvídateľná. Používateľ nesmie Webstránku zneužiť vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je škodlivý a môže privodiť technologickú a/alebo akúkoľvek inú škodu. Používateľ sa nesmie pokúšať získať neoprávnený prístup na Webstránku, na server, na ktorom je Webstránka uložená, alebo na akýkoľvek server, počítač alebo databázu pripojenú k tejto webovej lokalite. Používateľ nesmie napadnúť Webstránku prostredníctvom útoku typu denial-of-service attack, distributed denial-of service attack alebo akýmkoľvek iným útokom ohrozujúcim funkčnosť, bezpečnosť alebo ochranu Webstránky, dát či údajov, vrátane údajov o používateľoch Webstránky. V súvislosti s akýmkoľvek takýmto útokom nenesie Spoločnosť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú používateľom Webstránky, či iným osobám, nakoľko prijíma a vykonáva, pri zachovaní odbornej starostlivosti, všetky možné opatrenia (technické, organizačné a právne), ktoré majú zabrániť takýmto útokom, resp. ich negatívnym dopadom.

4. Odmietnutie zodpovednosti / Disclaimer

POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE A SÚHLASÍ S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ NENESIE AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO OBMEDZENIA VO VZŤAHU K OBSAHU WEBSTRÁNKY. SPOLOČNOSŤ SA TIEŽ ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ AKÝMKOĽVEK POUŽÍVATEĽOM WEBSTRÁNKY V DÔSLEDKU AKEJKOĽVEK MIERY DÔVERY VLOŽENEJ POUŽÍVATEĽOV DO MATERIÁLOV A INFORMÁCIÍ ZVEREJNENÝCH NA WEBSTRÁNKE. V NAJVÄČŠEJ MOŽNEJ MIERE, KTORÁ JE PRÍPUSTNÁ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV, SPOLOČNOSŤ VYLUČUJE VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ VOČI POUŽÍVATEĽOVI AKO AJ OSTATNÝM SUBJEKTOM VO VZŤAHU K OBSAHU WEBSTRÁNKY, A TO PODĽA AKÉHOKOĽVEK ZÁKONA, ZMLUVY, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (AJ Z NEDBALOSTI), AKO AJ V PRÍPADE PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, NÁSLEDNÝCH, OSOBITNÝCH, ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH ŠKÔD, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA UPOZORNENÁ, VEDELA ALEBO JEJ MALA BYŤ ZNÁMA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.

Ak sa vyššie uvedené vyhlásenia bude považovať za neplatné podľa príslušných platných právnych predpisov, používateľ Webstránky súhlasí s tým, že celková škoda, ktorá (i) môže preukázateľne vzniknúť z ich využívania alebo (ii) môže vzniknúť výhradne v dôsledku chýb alebo opomenutí v ich obsahu, bude v plnej miere uspokojená zaplatením pokuty, ktorá nepresiahne výšku spôsobenej ujmy. Používateľ Webstránky súhlasí s tým, že Spoločnosť nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, následné, osobitné alebo akékoľvek iné škody alebo ušlý zisk, presahujúce vyššie uvedenú pokutu.

5. Záverečná ustanovenia

Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto podmienky používania kedykoľvek revidovať, pričom sa zaväzuje vždy informovať používateľov o účinnosti nových podmienok priamo na Webstránke. Niektoré ustanovenia obsiahnuté v týchto podmienkach môžu byť nahradené aj ustanoveniami alebo oznámeniami uverejnenými inde na Webstránke.

Tieto podmienky používania sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na kolízne princípy. Všetky spory alebo nároky z nich vyplývajúce budú vždy rozhodovať príslušné všeobecné slovenské súdy.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn