Emisná kontrola, GDPR, ochrana spotrebiteľa

Jeseň a pochmúrné počasie je tu. Aby ste boli v obraze aj počas chladných dní, prinášame Vám aktuálne informácie a zaujímavosti v októbrových Právnych správach a radách. 

Bez názcvu 2

Skončenie možnosti predĺženia platnosti emisnej a technickej kontroly

Novelou zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo s účinnosťou od 01. septembra 2022 k zrušeniu možnosti predĺženia platnosti emisnej a technickej kontroly motorových vozidiel. V prípade, ak Vám platnosť emisnej a technickej kontroly uplynula počas trvania krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 najneskôr do 31. augusta 2022, ich platnosť sa automaticky predlžovala o tri mesiace. Platnosť emisnej a technickej kontroly, ktorých platnosť bola predĺžená o tri mesiace, teda uplynie najneskôr 31. novembra 2022.

Predĺženie platnosti emisnej a technickej kontroly však platí výlučne na území Slovenskej republiky. V prípade, ak sa chystáte vycestovať za hranice, je nutné, aby Vaša emisná a technická kontrola  bola platná. V opačnom prípade môžete dostať pokutu za jazdu s vozidlom, ktoré nemá platnú emisnú a technickú kontrolu.

V prípade, ak Vám však platnosť emisnej a technickej kontroly uplynie po 01. septembri 2022, ich platnosť sa už nepredlžuje a končí tak, ako je uvedené v protokole o emisnej alebo technickej kontrole. V tejto súvislosti je teda nutné pozorne sledovať termín skončenia platnosti emisnej a technickej kontroly

Dá sa pod oprávneným záujmom podľa GDPR rozumieť aj čisto komerčný záujem?

Holandskej spoločnosti Voetbal TV udelil úrad ešte v roku 2019 pokutu 570 000 EUR za porušenie článku 6 Nariadenia GDPR. Podľa úradu spoločnosť nenaplnila znaky oprávneného záujmu, keď streamovala futbalový zápas na svojej online platforme, čím spracúvala osobné údaje bez súhlasu hráčov a dotknutých osôb. Predmetné ustanovenie v jednej svojej časti stanovuje, že spracúvanie osobných údajov je zákonné len, ak je, okrem iného, nevyhnutné na účely oprávnených záujmov. Úrad zastával názor, že oprávnený záujem nemôže reprezentovať čisto len komerčný záujem spoločnosti.

Voetbal TV však nesúhlasila s takouto pokutou a obrátila sa s tým na súd. Súd nižšej inštancie sa s takýmto rozhodnutím úradu nestotožnil. Zhodnotil totiž, že úrad nedostatočne preskúmal skutočnosť, či spoločnosť naozaj aplikovala argument oprávneného záujmu správne a legitímne, alebo nie. Úrad sa následne odvolal na Radu štátu s doplňujúcou otázkou, či môže čisto komerčný záujem naozaj predstavovať oprávnený záujem. Rada štátu sa stotožnila s rozhodnutím súdu nižšej inštancie, pričom sa vyjadrila, že úrad podľa nej nezohľadnil všetky aspekty na to, aby mohol zhodnotiť, či šlo naozaj o oprávnený záujem. Aj samotná Európska Komisia považovala konanie úradu za príliš prísne.

Čo to znamená pre vás? Toto rozhodnutie otvára otázku, aké rôzne marketingové a komerčné účely spracúvania môžete subsumovať pod pojem “oprávnený záujem” a tak zákonne údaje spracúvať.

Dobré správy pre ochranu spotrebiteľov

Rezort spravodlivosti predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Táto legislatíva má za cieľ zabezpečiť, aby mali spotrebitelia k dispozícii účinný a efektívny mechanizmus pre žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Tým sa má zvýšiť dôvera spotrebiteľov, posilniť ich postavenie pri uplatňovaní spotrebiteľských práv, ale aj prispieť k spravodlivejšej hospodárskej súťaži. 

Medzi najzásadnejšie zmeny patria:

  • zavedenie rovnakých kritérií pre oprávnené osoby, ktoré budú môcť podávať vnútroštátne aj cezhraničné žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov,
  • zavedenie systému opt-in (formou prihlášok zo strany spotrebiteľov k žalobnému zámeru) v konaní o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov,
  • zavedenie možnosti oprávnenej osoby požadovať od spotrebiteľov poplatok za zapojenie sado konania na čiastočné krytie nákladov spojených s podaním žaloby (vo výške desať eur),
  • zavedenie pravidla, že neúspešná strana znáša trovy konania, s výnimkou spotrebiteľa,
  • zavedenie povinnej konzultácie oprávnenej osobypred podaním žaloby o abstraktnej kontrole s dotknutým obchodníkom s cieľom dosiahnuť, aby tento upustil od porušovania právnych predpisov,
  • zavedenie systému sankcií(v prípade porušenia zákona) a odmeňovania (v prípade úspechu v konaní).

Aktuálne sa návrh zákona nachádza v štádiu vyhodnotenia medzirezortného konania, na finálne znenie si preto ešte musíme počkať.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn