Kamerové atrapy, Netflix, akademické podvody a polícia

Privítajte s nami leto a júnové Právne správy a rady. Dozviete sa či si môžete legálne nainštalovať atrapu kamery, kto žaluje Netflix, ako novela zákona nahliada na tzv. akademický podvod, ale aj dôležitú informáciu pre všetkých vodičov. Po novom už k dopravnej nehode nebudete musieť volať políciu.

cover

GDPR – inštalácia fake kamery

Ak ste si zvolili kamerovú „atrapu“ ako formu boja proti potenciálnym páchateľom škody na vašom majetku, úspešne sa vyhýbate regulácii prijatej na ochranu osobných údajov (GDPR). K spracúvaniu osobných údajov neprichádza – záznamy nemáte a osoby nachádzajúce sa v zornom poli nefunkčnej kamery snímané nie sú. Pokute sa však vyhnúť nemusíte ani v tomto prípade.

Český úrad na ochranu osobných údajov počas kontroly vykonávanej v priestoroch zamestnávateľa zistil, že nepravé kamery nijakým spôsobom neporušujú práva vyplývajúce z nariadenia GDPR. Aj napriek tomu posúdenie zákonnosti ich umiestnenia postúpil príslušnému inšpektorátu práce. Ten rozhodol, že zamestnávateľ umiestnením týchto napodobením porušuje pravidlá vyplývajúce zo zákonníka práce, konkrétne, že ich inštaláciou vytvára na zamestnancov neprimeraný nátlak a týmto porušuje povinnosť vytvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Z uvedeného príkladu vyplýva, že je nevyhnutné riešiť akékoľvek procesy komplexne – aj ak sa nejakej regulácii bez pochýb vyhnete, na rovnaké postupy sa môže vzťahovať rad povinností vyplývajúci z iného zákona.

Ruskí predplatitelia žalujú Netflix

Ruskí užívatelia streamovacej služby podali na Netflix hromadnú žalobu a požadujú odškodné vo výške 60 miliónov rubľov (približne 968 tisíc eur).

Netflix ešte v marci oznámil pozastavenie niektorých svojich služieb v Rusku, neskôr ich prestal poskytovať ruským predplatiteľom úplne. Dôvodom je invázia Ruska na Ukrajine.

Ruskí užívatelia tvrdia, že Netflix týmto konaním porušil ich práva, nakoľko jednostranne odmietol poskytovať predplatené služby. Pozastavenie služby Netflixom podľa nich porušuje ustanovenia občianskeho zákonníka Ruskej federácie, ako aj zákonov o právach spotrebiteľov.

Obdobný osud stretol aj spoločnosť Apple, na ktorú bola tiež podaná hromadná žaloba za ukončenie prevádzky Apple Pay v Rusku. V tomto prípade žalobcovia požadujú 90 miliónov rubľov (približne 1,4 milióna eur) za to, že známy výrobca smartphonov svojím odchodom z ruského trhu znižuje funkčnosť a hodnotu zariadení.

K nehodám už netreba volať políciu

K dopravným nehodám nebude potrebné volať políciu, ak sa pri havárii nikto nezraní. Túto zmenu prináša schválená novela zákona o cestnej premávke. Od júla tohto roka tak nebude k nehodám nutné volať políciu, a to ani v prípade, ak výška škody presiahne 3 990 eur

Po novom sa udalosť, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode bez ohľadu na jej výšku, nebude považovať za dopravnú nehodu, ale za škodovú udalosť.

Uvedené však bude platiť len v prípade, ak sa účastníci dohodli na zavinení a vypíšu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Ak sa však účastníci na zavinení nedohodnú, je potrebné na miesto udalosti privolať políciu.

Účelom novely je zjednodušiť proces pri “ťukancoch“, resp. ohnutých plechoch a odľahčiť tým cestnú premávku.

Akademický podvod

Rozsiahla novela zákona o vysokých školách účinná od 25. apríla 2022 so sebou prináša viacero noviniek. Azda najvýznamnejšou z nich je tzv. akademický podvod.

Akademického podvodu sa v znení nového ustanovenia § 62b dopustí ten, kto ako študent, účastník rigorózneho konania alebo účastník habilitačného konania predloží záverečnú, rigoróznu alebo habilitačnú prácu, ktorá v dôsledku jeho zavineného konania nie je najmenej z časti výsledkom jeho vlastnej a samostatnej činnosti; tým nie je dotknuté právo študenta, účastníka rigorózneho konania alebo účastníka habilitačného konania využívať informácie, materiály a iné predmety, ktorých pôvod alebo zdroj v práci označí.

Cieľom takejto úpravy má byť eliminovanie vypracovania prác na objednávku, kedy záverečnú, rigoróznu alebo habilitačnú prácu vypracuje pre študenta alebo uchádzača iná osoba, spravidla za finančnú odmenu. Zároveň sa týmto novým ustanovením má zabrániť plagiátorstvu.

Akademický podvod bude v praxi považovaný za disciplinárny priestupok. Ak sa na akademickom podvode zúčastní aj zamestnanec vysokej školy, takéto chovanie sa bude považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Pri dokázaní akademického podvodu hrozí vinníkom sankcia v podobe odňatia titulov.

Okrem samotných páchateľov zákon v § 108l myslí aj na účastníkov na akademickom podvode – osoby, ktoré za študentov práce vyhotovujú a to v podobe správneho deliktu pri fyzickej osobe - podnikateľovi a vo forme priestupku pri fyzickej osobe. Za správny delikt a priestupok možno uložiť jednotlivcom alebo firmám pokutu od 10 000 eur do 50 000 eur. Ak pôjde o opakované porušenie spáchané v období dvoch rokov, pokuta sa môže pohybovať v rozmedzí 20 000 eur až 100 000 eur. Práve vysoká výška pokút má pôsobiť preventívne a odstrašujúco, aby k akademickému podvodu ani nedošlo.

 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn