Novela, pokuta a eshopy

Podnikatelia, máte Vašu dokumentáciu k GDPR nastavenú správne? Prečítajte si o jednej z najvyšších pokút v oblasti ochrany osobných údajov a dozviete sa, aké chyby urobil svetovo známy Whatsapp. Okrem toho Vám prinášame informácie o novinkách vyplývajúcich z novely zákona o DPH a pre prevádzkovateľov e-shopov sme pripravili informácie o rozdieloch medzi odstúpením od zmluvy a stornovaním objednávky.

 cover novinky

Novela zákona o DPH

Poslanci NR SR koncom októbra schválili novelu zákona č. 563/2009 Z. z.  o správe daní v znení neskorších predpisov (daňový poriadok). Novela však nepriamo novelizuje aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Po novom sú platitelia DPH povinní oznamovať finančnej správe čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré využívajú na príjem a odosielanie platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane z pridanej hodnoty. Oznámiť čísla účtov sú platitelia DPH povinní bezodkladne odo dňa zriadenia účtu, bezodkladne ako bola zdaniteľná osoba zaregistrovaná ako platiteľ DPH alebo do 30. novembra 2021, ak ide o platiteľov dane k 15. novembru 2021. Čísla účtov sa budú oznamovať prostredníctvom elektronického formulára – pri jeho vypĺňaní treba byt pozorný, pri nesprávnom uvedení údajov hrozí platiteľom pokuta až do 10 000 eur.

Registrované účty sa budú využívať aj pri vrátení nadmerného odpočtu - od 1.1.2022 daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť len na registrovaný bankový účet platiteľa zverejnený v zozname bankových účtov správcom dane.

Novela zároveň od 1.1.2022 ruší registračné kartičky DPH, cieľom tejto zmeny je zníženie administratívnej záťaže. Po novom tak budú daňové úrady zasielať len rozhodnutie o registrácii.

Po novom sa rozšíri aj inštitút ručenia platiteľa DPH – odoberateľa za daň, ktorú dodávateľ nezaplatil, ak vedel alebo vedieť mohol, že zaplatená nebude. Ručenie za daň bude po novelizácii možné aj vtedy, ak protihodnota za tovary a služby bude uhradená dodávateľovi nezverejnenému v zozname bankových účtov.

GDPR: pokuta Whatsapp

Opäť ďalšia pokuta pre nesplnenie povinností vyplývajúcich z regulácie GDPR. Tentokrát bol sankcionovaný prevádzkovateľ svetoznámej aplikácie Whatsapp. Írsky dozorný orgán pri kontrole totiž zistil, že sa v politike ochrany osobných údajov Whatsappu vyskytuje viacero chýb: informácie pre dotknuté osoby neboli poskytnuté prehľadne, nedodržala sa zásada transparentnosti a dokonca niektoré potrebné informácie neboli existujúcim ani potenciálnym užívateľom poskytnuté vôbec.

Konečná výška pokuty sa vyšplhala na 225 miliónov eur, čo predstavuje jednu z najvyšších pokút udelenú pre nedodržanie GDPR.

Máte Vašu dokumentáciu vypracovanú skutočnými profesionálmi? Dbajte na to, aby ste pri plnení informačnej povinnosti informácie poskytovali nie len úplne, ale aj správne. Vieme, že pri plánovaní biznisu toto nemusí byť najjednoduchšie, preto Vám s tým radi pomôžeme.

E-shop - Rozdiel medzi odstúpením od zmluvy a stornovaním objednávky

Prevádzkujete e-shop? Ak áno, určite Vám problematika práva na odstúpenie od zmluvy nie je cudzia. Špeciálne v prípade spotrebiteľov nakupujúcich na diaľku sa aplikuje už dobre známe právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Kedy však prichádza zlomový moment, od ktorého viac neprichádza k stornu objednávky, ale k odstúpeniu od zmluvy a ako toto ovplyvňuje Vašu zodpovednosť?

Hlavným rozdielom medzi stornovaním objednávky a odstúpením od zmluvy je skutočnosť, že pri odstúpení od zmluvy k vzniku zmluvného vzťahu už reálne prišlo. Ste to práve Vy, prevádzkovatelia e-shopov, ktorí si vo svojich všeobecných obchodných podmienkach určujete moment vzniku zmluvného vzťahu. Týmto najčastejšie býva moment potvrdenia objednávky, alebo okamih pripísania finančných prostriedkov (kúpnej ceny) na Váš účet. Do tejto chvíle však so zákazníkom v zmluvnom vzťahu nie ste – preto nemôže od pomyselnej zmluvy odstúpiť.

Čo to pre Vás v praxi znamená? Do momentu vzniku zmluvného vzťahu máte možnosť objednávku kedykoľvek zrušiť – dôvod môže byť akýkoľvek. Naopak, ak už k uzatvoreniu zmluvy príde, k odstúpeniu môžete pristúpiť len z dôvodov ustanovených zákonom alebo zmluvou, resp. všeobecnými obchodnými podmienkami. Na tomto príklade vidíte dôležitosť správneho nastavenia každého detailu vo vašej dokumentácii – aj na prvý pohľad nepodstatnému okamihu uzavretia zmluvy.

Upracte si s nami pojmy a predíďte tak zbytočnému riziku – správna dokumentácia je základom, ktorý Vás v sporných situáciách podrží. Máte už tú svoju?

Facebook Twitter Google+ LinkedIn