Príplatok za prácu, novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku, ochrana označenia „Queen of Christmas“ 

Prajeme vám pokojné povianočné obdobie. Aby ste boli v obraze aj počas nového roka, prinášame Vám aktuálne informácie a zaujímavosti v januárových Právnych správach a radách. 

Bez názvu 2 obnovený 

Zmeny v príplatkoch za prácu

 

Zmeny v tomto roku čakajú aj Zákonník práce - od 01.06.2023 sa menia príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok, ktoré sú do 31.05.2023 stanovené fixnou sadzbou. Po novom bude výška príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok viazaná opäť na minimálnu mzdu, pričom sa zároveň mení spôsob výpočtu mzdových kompenzácií za sťažený výkon práce a za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska.

Čo sa týka príplatkov za prácu vo sviatok, tento ostáva rovnaký u zamestnanca v pracovnom pomere, t. j. vo výške 100% jeho priemerného zárobku za hodinu, pričom u zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd mimo pracovného pomeru, patrí od 01.06.2023 za každú hodinu práce vo sviatok suma najmenej 4,023 eura.

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

Dňa 6.12.2022 bola národnou radou prijatá novela Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jedným z cieľov tejto novely je transpozícia tzv. smernice ATAD, t. j. Smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu. Nadobudnutie účinnosti niektorých ustanovení sa viaže na dátum 1.1.2023, avšak iné nadobudnú účinnosť až 1.1.2024. Príkladom takejto neskôr účinnej právnej úpravy je v zákone o dani z príjmov zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov, ktoré majú zabrániť využívaniu nadmerného dlhového financovania, a zároveň tak eliminovať umelé znižovanie základu dane. Slovenská republika mala v tejto oblasti výnimku, ktorá sa však vyššie spomenutým dátumom ruší. 

V súvislosti s transferovým oceňovaním novela ďalej zavádza nový výpočet na určenie ekonomicky prepojených osôb. Prepojené osoby sa tak po novom budú určovať spôsobom, že podiely blízkych osôb (napr. manžela a manželky, rodičov, súrodencov) sa spočítajú, a ak ich súčet bude aspoň 25%, budú sa považovať za ekonomicky prepojené. Vďaka novele sa spresňuje aj niekoľko kľúčových definícií, ako napríklad kontrolovaná transakcia, z ktorej bude vylúčená závislá činnosť, alebo významná kontrolovaná transakcia.

Pomerne široká časť novely rieši otázky zisťovania základu dane, a to či už pri zahraničných daňovníkoch, závislých osobách alebo daňovníkoch s obmedzenou daňovou povinnosťou. Od 1. januára 2023 by sa malo zlepšiť postavenie daňovníkov podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e), ktorý majú v SR stálu prevádzkareň a nie sú povinní viesť účtovníctvo podľa slovenských právnych predpisov. To znamená, že pri určení základu dane budú vychádzať z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi, ktoré priradia k tejto stálej prevádzkarni v účtovnej (alebo inej obdobnej) evidencii.

Posledné zmeny, ktoré považujeme za dôležité spomenúť, sú v oblasti preventívnej reštrukturalizácie a daňového poriadku. Podľa novej právnej úpravy účinnej od 1.1.2023 bude pohľadávka v rozsahu, v akom sa odpustí dlh (záväzok dlžníka) ako reštrukturalizačné opatrenie v daňových výdavkoch veriteľa. V rámci daňového poriadku je pozitívnou správou na záver, že sa zrýchľuje postup pri vrátení vodičského preukazu. A teda ak dôjde k zastaveniu daňového exekučného konania spôsobom, že sa rozhodnutie bezodkladne doručí Policajnému zboru Slovenskej republiky, tak sa už viac nebude musieť čakať na jeho právoplatnosť.

Mariah Carey a ochrana označenia „Queen of Christmas

 

 Snahy Mariah Carey o ochranu označenia „Queen of Christmas“ boli zamietnuté americkým Úradom pre patenty a ochranné známky (US Patent and Trademark Office) po tom, čo jej spoločnosť nereagovala na námietky inej speváčky. Carey taktiež neuspela pri registrácii súvisiacich označení, kde Rada pre ochranné známky odmietla registrovať „QOC“ a „Princess Christmas“. Hlavnou odporkyňou registrácie tohto vianočného označenia tovarov a hudobnej produkcie bola speváčka Elizabeth Chan, ktorú časopis The New Yorker už v roku 2018 označil za „kráľovnú Vianoc“, práve preto, že Chan svoju kariéru postavila na atmosfére Vianoc a každoročne vydáva originálne sviatočné nahrávky. Chan sa na margo Mariah Carey snáh vyjadrila, že „Vianoce sú obdobím dávania, nie obdobím brania, a nie je správne, ak sa jednotlivec pokúša vlastniť a monopolizovať si prezývku ako Kráľovná Vianoc na účely odporného materializmu," ... "Ako nezávislá umelkyňa a majiteľka malého podnikania je mojím životným poslaním spájať ľudí počas sviatkov, a preto som dostala pomenovanie Kráľovná Vianoc. Tento titul nosím ako čestný odznak a s plným vedomím, že v budúcnosti bude - a mal by byť - udelený aj iným."

 

Partner právnej firmy WilmerHale, Louis Tompros, ktorý Chanovej záujmy zastupoval, uviedol, že zo strany Carey išlo o klasický prípad šikanovania ochrannou známkou („trademark bullying“).

Facebook Twitter Google+ LinkedIn