Registračná povinnosť pre tvorcov, prepis vozidla po novom, nové donucovacie opatrenia

Prajeme vám príjemny štart do nového mesiaca. Aby ste boli v obraze, prinášame Vám aktuálne informácie a zaujímavosti v marcových Právnych správach a radách. 

 vcvcv

Registračná povinnosť pre tvorcov audiovizuálneho a zvukového obsahu 

Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) schválila minulý rok dva nové zákony zásadne ovplyvňujúce mediálny svet. Sú nimi zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) a zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).

Ich zámerom bolo nahradiť predchádzajúcu právnu úpravu tejto oblasti, ktorú predstavovali zákon o vysielaní a retransmisií, zákon o digitálnom vysielaní a tlačový zákon. Primárnym cieľom bola transpozícia smernice Európskej únie, avšak zákonodarca sa v dôvodových správach predmetných zákonov vyjadril, že aj nad rámec toho bolo potrebné novelizovať právnu úpravu týkajúcu sa mediálneho sveta. Tá predchádzajúca totiž prestávala reflektovať aktuálne potreby a prax modernej spoločnosti.

Tieto zákony predstavujú zásadnú zmenu pre vydavateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie – teda tvorbu videí či ich streamovanie za účelom dosahovania zisku, ako aj autorov rôznych podcastov, resp. elektronických periodických publikácií. Keďže takéto činnosti doposiaľ neboli v našich podmienkach právne regulované, zákonodarca priniesol nové povinnosti pre tvorcov obdobného obsahu. Nebudú sa však týkať každého, ale iba určitej časti osôb, ktorých obsah napĺňa definičné znaky podľa zákona o mediálnych službách. Pri tvorcoch audiovizuálneho obsahu spočíva povinnosť v žiadosti o autorizáciu alebo v oznamovacej povinnosti Rade pre mediálne služby, zatiaľ čo pri vydavateľoch podcastov pôjde o povinnosť registrácie na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, prípadne povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Tieto povinnosti však nie sú obmedzujúce, práve naopak, vytvárajú potrebný právny rámec na reguláciu predmetnej problematiky.

Prepis vozidla po novom

Nadobudnutím účinnosti novely zákona o cestnej premávke došlo k výrazným zmenám v procese prepisu vozidla počínajúc 1. januárom 2023.

Hlavnou zmenou je skončenie delenia motoristov podľa okresov uvedených na tabuľke evidenčného čísla vozidla (EČV). Nové EČV sú vydávané v podobe AA-111AA. Od nového roka je EČV naviazané priamo na konkrétne vozidlo, t. j. už nie je viazané na majiteľa vozidla. Znamená to, že EČV na vozidle môže ostať rovnaké do konca jeho využitia a to aj v prípade, že dôjde k zmene majiteľa vozidla. Aj naďalej však bude majiteľom auta umožnené si ponechať pôvodné tabuľky EČV, čím sa vyjde v ústrety najmä držiteľom, ktorí požiadali o tabuľku s tzv. voliteľnou logistikou alebo tabuľku zo skladových zásob dopravného inšpektorátu.

Od 1. januára 2023 možno vykonať prepis vozidla na ktoromkoľvek dopravnom  inšpektoráte. Ak teda dôjde k zmene vlastníckeho práva k vozidlu, vlastník alebo držiteľ vozidla elektronicky alebo písomne splnomocnený na tento úkon vlastníkom vozidla, je povinný túto zmenu oznámiť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte a to do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Nové donucovacie opatrenia

Novelizácia neobišla ani Exekučný poriadok, NR SR jeho novelu schválila 1. februára 2023- Vďaka nej bude možné po novom využiť okrem bežných spôsobov výkonu exekúcie aj iné donucovacie opatrenia napríklad: peňažnú pokutu, zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci.

Peňažné pokuty sa ukladajú občanom na dennom poriadku, avšak tieto pokuty s menšími sumami nemotivovali občanov dostatočne a tým pádom podľa ministerstva spravodlivosti bola pokuta "neúčinná". Po novom súdni exekútori budú môcť priamo ukladať donucovacie prostriedky vo forme pokút až do výšky 30 000 eur. Právnickým osobám môže byť pokuta udelená do výšky 10 % z ich obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, avšak maximálne do výšky 50 000 eur. 

Maximálna doba donucovacích opatrení, akými sú odobratie vodičských preukazov, použitie technických prostriedkov na zabránenie použitia predmetov a odňatie osvedčení o evidencii vozidla, je podľa zákona 12 mesiacov. Zavedené donucovacie opatrenia sa však v prípade neplnenia povinností môžu opakovať. Pri realizácii týchto opatrení musí byť splnená aj podmienka a to, že táto vec (napr. vodičský preukaz, motorové vozidlá a pod.) negeneruje zodpovednej osobe priamo príjem. To znamená, že ak motorové vozidlo používa osoba len na dochádzanie do práce a domov, vozidlo sa používa iba na prepravu, ktorú je možné zabezpečiť iným spôsobom. Ak sa vozidlo alebo vodičský preukaz využíva pracovne (napr. pri povolaní taxikára) a generuje príjem z užívania  vozidla tak vodičský preukaz ani evidencia o aute nesmie byť odobratá. 

Novela exekučného konania bude účinná od 1. apríla 2023.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn