Výhody a nevýhody využívania umelej inteligencie v advokátskych kanceláriách

Umelá inteligencia (AI) je rýchlo rozvíjajúca sa technológia, ktorá má potenciál zmeniť a ovplyvniť aj advokáciu. Advokátske kancelárie začínajú prijímať riešenia AI na zlepšenie svojej efektívnosti, presnosti a účinnosti. AI možno v advokátskej kancelárii využiť mnohými spôsobmi vrátane analýzy a preskúmania dokumentov, analýzy a správy zmlúv, právneho výskumu a prediktívnej analýzy. Pomocou AI môžu advokátske kancelárie automatizovať rutinné úlohy, zefektívniť pracovné postupy a znížiť čas a náklady spojené s právnou prácou. Napriek výhodám umelej inteligencie existujú aj pochybnosti o jej možnom vplyve na právnické povolanie. Niektorí sa obávajú, že AI preberie niektoré úlohy, ktoré v súčasnosti vykonávajú právnici, čo môže prispieť k strate pracovných miest a zníženiu dopytu po právnych službách. Iní tvrdia, že AI môže zlepšiť prácu právnikov tým, že ich zastúpi v určitých pracovných náplniach a umožní im sústrediť sa na zložitejšie, strategickejšie a dôležitejšie úlohy. I keď zavádzanie umelej inteligencie v advokátskych kanceláriách je vzrušujúcim prvkom, ktorý má potenciál významným spôsobom ovplyvniť advokáciu, tento prelomový vynález prináša so sebou aj isté negatíva, otázky, či hrozby.

Pozitívny vplyv umelej inteligencie v advokátskych kanceláriách 

 

Eliminácia časovo náročných úloh

Umelá inteligencia a automatizácia môžu prevziať značnú časť každodenných úloh advokáta. Mnohé z týchto činností sú rutinné, papierové povinnosti, ktoré odvádzajú pozornosť právnikov od strategických požiadaviek prípadu.

Presné predpovedanie výsledkov

Advokáti zvyčajne musia pre svojich klientov predpovedať výsledky, aby sa mohli rozhodnúť, či chcú pokračovať v konaní, alebo sa napr. rozhodnú pre mimosúdne vyrovnanie. Vývojári umelej inteligencie vyvíjajú modely strojového učenia na predvídanie výsledkov prebiehajúcich prípadov. Hoci sú takéto technológie ešte len v počiatkoch, prinášajú povzbudivé výsledky. Niektoré spoločnosti vyvíjajú právny predikčný softvér založený na AI zameraný na daňové právo. Tvrdia, že ich nástroj AI dokáže presne predpovedať výsledky prebiehajúcich prípadov s 90 % presnosťou. Tieto druhy právnych nástrojov AI zmenia spôsob, akým advokátske kancelárie riešia prípady. Advokátske kancelárie budú takéto aplikácie používať na vypracovanie taktík súdnych sporov, urýchlenie rokovaní o urovnaní a obmedzenie počtu prípadov, ktoré sa dostanú pred súd.

Kvalitne odvedená práca 

Práca vytvorená inteligentným softvérom - ktorý sa neunaví, nenudí ani nerozptyľuje - môže byť skutočne bezchybná. Špecializovaný dokumentový softvér dokáže zlepšiť organizáciu dokumentov a bezchybne udržiavať túto organizáciu vrátane všetkých interných krížových odkazov počas celej životnosti dokumentu. Takýto softvér môže tiež zabezpečiť, aby sa jazyk používal konzistentne bez ohľadu na to, koľko právnikov sa podieľalo na príprave dokumentu. Prostredníctvom porovnávania dokumentov a automatického učenia dokáže softvér, ako sú nástroje na porovnávanie zmlúv, identifikovať chýbajúce ustanovenia, podmienky, nekonzistentne používanú terminológiu alebo neurčité pojmy v rámci jedného dokumentu, dokonca aj v rámci skupiny podobných dokumentov.

 

Zníženie stresu

Advokáti sa musia venovať viacerým klientom, kontrolovať dokumenty, robiť právny výskum, korektúry atď. Je to vyčerpávajúca práca. Umelá inteligenciavykoná základnú prácu, aby sa právnici mohli sústrediť na tvorivú analýzu. Zvyšuje spokojnosť advokátov s prácou. Nástroje pomáhajú rýchlo a presne dokončiť úlohy a tiež pomáhajú šetriť čas a znižovať pracovný stres právnikov. 

Negatívny vplyv umelej inteligencie v advokátskych kanceláriách

 

Nezamestnanosť

Jednou z významných nevýhod umelej inteligencie je nahrádzanie manuálnej práce. V dôsledku toho môžu odborníci spojení s advokátskymi kanceláriami pocítiť zvýšenú nezamestnanosť. Umelá inteligencia dokáže vykonávať mnohé úlohy, ktoré predtým vykonávali právnici, ako je napríklad kontrola dokumentov a analýza zmlúv. Podľa spoločnosti Deloitte môže byť do roku 2036 automatizovaných približne 100 000 pracovných miest súvisiacich s právom. Podľa prieskumu Deloitte Insight z roku 2016, "technológie už viedli k strate 31 000 pracovných miest v právnom sektore, ale celkovo došlo k nárastu približne 80 000 pracovných miest, z ktorých väčšina je vyššie kvalifikovaná a lepšie odmeňovaná", konkrétne v oblasti práva.

Nedôveryhodnosť 

Drobné poškodenie stroja alebo softvéru môže spôsobiť obrovský neporiadok v právnych firmách. Hoci by umelá inteligencia mohla byť hypoteticky bezchybná, stále existuje hrozba, že nejaká chyba v systéme môže nastať. V prípade advokátskych kancelárií by potenciálne poškodenie mohlo spôsobiť problémy a v takomto prípade i znášanie nákladov za spôsobenú škodu.

Kybernetické hrozby

Jedným z mnohých dôvodov na obavy je ochrana súkromia a kybernetická bezpečnosť, čo je pochopiteľné. Podľa nedávneho prieskumu, ktorý uskutočnila Americká advokátska komora, kybernetické útoky postihli 29 % právnych amerických firiem v roku 2021. Využívanie AI v právnickej profesii vyvoláva množstvo právnych a etických obáv, akými sú napríklad ochrana súkromia, ochrana údajov a potenciálne zneužitie systémov AI.

Na záver

Používanie umelej inteligencie v advokátskych kanceláriách má svoje výhody aj nevýhody. AI môže priniesť vyššiu efektívnosť, presnosť, úsporu nákladov, efektívnejšie riadenie rizík a kvalitnejšie služby klientom. Existujú však nevýhody AI v podobe hroziacej nezamestnanosti, nedostatočnej zodpovednosti, právnych a etických problémov, nákladov na školenia, údržbu a prílišného spoliehania sa na systémy AI. Advokátske kancelárie musia starostlivo zvážiť tieto výhody a nevýhody a rozhodnúť sa, ako najlepšie začleniť AI do právnych úkonov, aby maximalizovali výhody a zároveň minimalizovali riziká. V konečnom dôsledku je AI nástroj, ktorý môže doplniť a zlepšiť prácu advokátov, ale nemôže nahradiť ich profesionálny úsudok, znalosť, a schopnosť kritického myslenia.