Zjednodušené zakladanie s. r. o., zákaz nikotínových vrecúšok, za sexuálnu orientáciu vás nemôžu vyhodiť z práce

Prajeme vám príjemny štart do nového mesiaca. Aby ste boli v obraze, prinášame Vám aktuálne informácie a zaujímavosti vo februárových Právnych správach a radách. 

 Bez názvu 6

Zjednodušené zakladanie s.r.o.

V decembri schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.2.2023, ktorá by mala zrýchliť a zjednodušiť zakladanie spoločností s ručením obmedzeným. Predmetná novela má zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu týkajúcu sa používania digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností.

Ide o online proces registrácie, ktorý bude celý prebiehať v rámci jedného konania. Takýto spôsob registrácie bude však zatiaľ prístupný iba pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Cieľom je umožniť zahraničnej právnickej osobe zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku jednoduchším spôsobom. Predmetný spôsob zápisu spoločnosti sa bude vykonávať prostredníctvom štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy, prístupného v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Rovnako sa zavádza aj zoznam voľných živností, v súvislosti s ktorým bude platiť, že pri prvozápise možno zvoliť najviac 15 voľných živností. V takomto prípade vznikne živnostenské oprávnenie automaticky zápisom do obchodného registra, v dôsledku čoho nebude potrebné vopred žiadať živnostenský úrad o živnostenské oprávnenie. Na tieto úkony je príslušný len jeden súd, ktorým je Okresný súd Žilina. Predmetnou novelou nie sú dotknuté doterajšie možnosti založenia obchodných spoločností, keďže tento spôsob je vytvorený nad rámec existujúcej právnej úpravy.

Zákaz užívania nikotínových vrecúšok pre mladších ako 18 rokov

Od 1.1.2023 platí novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, ktorá do jeho obsahu zaviedla zákaz užívania nikotínových vrecúšok osobami mladšími ako 18 rokov, ktoré definuje zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako „výrobok bez obsahu tabaku je výrobok, ktorý obsahuje nikotín a neobsahuje tabak alebo geneticky modifikovaný tabak, nespotrebúva sa počas procesu horenia ani inhalovaním a je určený na orálne použitie cmúľaním, žuvaním alebo inak“.

Pre ich nenápadnosť si nikotínové vrecúška našli svoje „uplatnenie“ u teenagerov, ktorí tieto nikotínové náhrady vo veľkom užívajú, a to aj na školách a stali sa u nich trendovou záležitosťou. Regulácia nikotínových vrecúšok ako nikotínovej náhrady zákonom a zákonná úprava podmienok  ich predaja osobám od 18 rokov by situáciu mali sprísniť, s ohľadom na to, že nikotínové vrecúško je zdraviu škodlivé, čo potvrdzujú výskumy a na ich škodlivosť upozorňuje aj odborná verejnosť. Novela zákona o ochrane nefajčiarov preberá Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).

Nikotín, ako hlavná látka nikotínových vrecúšok bez tabaku, je vysoko návykový, poškodzuje rozvíjajúci sa mozog mladých ľudí, môže spôsobiť poruchy pozornosti, učenia, nálady a ovládania emócií a v neposlednom rade je karcinogénny, prispieva k vzniku rakoviny pľúc a iných druhov rakoviny. Nikotínové vrecúška predstavujú alternatívu na fajčenie cigariet, teda verejnosť predpokladá, že sú menej škodlivé, avšak tieto biele vrecúška v tvare a veľkosti žuvačkového dražé obsahujú rôzne vysoké dávky vyabstrahovaného nikotínu. Najslabšie vrecúška dostupné v obchodoch alebo na internete obsahujú 4 - 7 mg nikotínu, najsilnejšie 50 mg. To je už dávka, ktorá môže viesť k otrave nikotínom aj u dospelého človeka s hmotnosťou 70 kilogramov. Ako letálna dávka sa považuje hranica 30 - 60 mg čistého nikotínu. Pokiaľ sú na trhu dostupné vrecká s obsahom až 50 mg nikotínu v jednom vrecku, hrozí predávkovanie, ktoré vedie do bezvedomia, dokonca k smrti.

Nová legislatíva teda definuje nikotínové vrecúško aj jeho zavádzanie na trh, označovanie a zdravotné varovania, ako aj podmienky jeho užívania osobami staršími ako 18 rokov: „Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú užívať nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku“ a taktiež sa zakazuje ich predaj týmto osobám.

Sexuálna orientácia nemôže byť dôvodom na ukončenie zmluvy o práci so samostatne zárobkovo činnou osobou

Vo štvrtok 12.1.2023 o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie, ktorý sa zastal homosexuála, ktorý zažaloval poľskú verejnoprávnu televíziu.

V rokoch 2010 až 2017 muž pripravoval audiovizuálny materiál, upútavky a hrané filmy pre propagačné programy spoločnosti TVP, ktorá prevádzkuje celoplošný verejnoprávny televízny kanál v Poľsku. V decembri 2017 spolu s jeho partnerom uverejnili na YouTube kanále vianočný hudobný videoklip zameraný na podporu tolerancie voči párom rovnakého pohlavia. Krátko po zverejnení tohto videa s ním TVP jednostranne zrušila  zmluvu.

Keďže sa muž považoval za obeť priamej diskriminácie na základe svojej sexuálnej orientácie, podal na okresný súd vo Varšave žalobu o náhrady škody. Poľský súd následne požiadal súdne orgány EÚ o výklad práva EÚ. Európska smernica z roku 2000, ktorá hovorí o diskriminácii v zamestnaní, vylučuje aj nerovnaké zaobchádzanie na základe sexuálnej orientácie. Na druhej strane poľská legislatíva, ktorá prenáša toto pravidlo do poľského práva, vylučuje diskrimináciu na základe pohlavia, národnosti alebo etnického pôvodu, nie však na základe sexuálnej orientácie. Luxemburskí sudcovia uviedli, že účelom smernice je odstrániť všetky diskriminačné prekážky v pracovnom prostredí. Odborníci tvrdia, že ochrana sexuálnych menšín pred diskrimináciou sa vzťahuje na zamestnancov aj na samostatne zárobkovo činné osoby. Súd to však nesmie považovať za jednorazovú zmluvu, ale skôr za dlhodobý zmluvný vzťah.

Súdny dvor Európskej únie uviedol, že Poľsko musí dodržiavať smernicu EÚ o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie bez ohľadu na typ pracovnoprávneho vzťahu. Prístup konzervatívnej poľskej vlády k sexuálnym menšinám bol viackrát predmetom sporu Varšavy s inštitúciami EÚ. Konečné rozhodnutie sa bude riešiť na poľskom súde v najbližšom období.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn