Zmeny pre podnikateľov, za ktoré hrozia pokuty

Nenechajte sa zbytočne pokutovať - z každej strany sa valia samé povinnosti a za ich nesplnenie môže ľahko prísť sankcia. Zhrnuli sme pre Vás novinky z podnikateľského prostredia, medzi ktorými sa dočítate o povinnostiach voči obchodnému registru, ale aj o zjednodušení vedenia účtovníctva a nových sankciách za porušenie zákona o účtovníctve.

pokuty

GDPR: Zmeny v obchode s aplikáciami Google

Zbieranie osobných údajov fyzických osôb a ich využívanie je problémom rýchlo sa vyvíjajúcej digitálnej éry. Okrem štátov meniacich legislatívu prispôsobujúc sa novým trendom sa rozhodol aj Google pripraviť zmeny v tejto oblasti.

Zodpovednosť za zber dát, ktoré sa využívajú najmä pri efektívnom nastavovaní reklamy, je práve na poskytovateľoch aplikácií, ktorí sú v tomto prípade v postavení prevádzkovateľov. Tí budú môcť od októbra 2021 pridávať do Google obchodu informácie o spôsoboch zberu dát a ich nasledovnom spracovaní a využívaní. Tieto údaje sú však vývojári povinní pridať najneskôr do apríla 2022, v opačnom prípade nebudú môcť pridávať do obchodu nové aplikácie ani aktualizovať tie existujúce.

Korporátne právo: Zosúladenie údajov v obchodnom registri

V rámci čistenia a dopĺňania údajov do obchodného registra majú spoločnosti povinnosť pri najbližšom návrhu na zápis zmeny údajov v obchodom registri po 30. septembri 2021 doplniť nasledovné údaje:

  • dátumy narodenia spoločníkov alebo jediného akcionára,
  • rodné čísla spoločníkov alebo jediného akcionára,
  • ak nebolo priradené rodné číslo - iný identifikátor spoločníkov alebo jediného akcionára, členov štatutárnych a dozorných orgánov, prokuristov, likvidátorov, správcov, vedúcich podnikov zahraničných osôb a organizačných zložiek (napr. číslo občianskeho preukazu),
  • identifikačné číslo spoločníkov alebo jediného akcionára (právnických osôb),
  • údaje o záložnom práve a záložnom veriteľovi.

Údaje je potrebné zosúladiť najneskôr do 30. septembra 2022. V prípade, že si uvedenú povinnosť nesplníte, registrový súd vás následne pri najbližšom predloženom návrhu vyzve na doplnenie. Za nedoplnenie údajov ani na základe výzvy môžete dostať pokutu až do výšky 3 310 EUR a zároveň registrový súd na návrh neprihliadne, t. j. nevyhovie mu.

Vaše chýbajúce údaje môžeme za Vás doplniť aj my, preto nás neváhajt kontaktovať.

Korporátne právo: Novinky a pokuty zo sveta účtovníctva

Ministerstvo financií SR prišlo s návrhom novely zákona o účtovníctve, ktorý podnikateľom výrazne zjednoduší vedenie účtovníctva a umožní skoncovať s veľkým množstvom archívnych dokumentov. Novela, ktorú už schválila aj vláda SR, prináša viacero pozitívnych zmien.

Novela napríklad zjednoduší prevádzanie účtovných dokladov z papierovej podoby do elektronickej. Umožní dokumenty skenovať bez nutnosti použiť takzvanú zaručenú konverziu s cieľom zjednodušiť a zefektívniť digitalizáciu dokumentov.

Pozitívna zmena prichádza aj v archivácii účtovníctva - podnikatelia už nebudú musieť doklady uchovávať v papierovej podobe, archivácia bude prípustná aj elektronicky uložením dokumentácie na dátovom nosiči. Môže to byť napríklad optický disk, USB kľúč, pamäťová karta, pevné disky, cloudové úložisko a pod. Dôležitou zostáva povinnosť zabezpečiť v prípade kontroly, aby účtovné záznamy bolo možné sprístupniť z elektronického dátového nosiča do podoby, ktorá je čitateľná ľudským okom.

Novinkou je aj ustanovenie dolnej hranice sadzby pokuty za porušenie zákona o účtovníctve. Dolná hranica sadzby pokuty pri porušení zákona o účtovníctve, napr. v prípade nevedenia účtovníctva či nezostavenia účtovnej závierky, t. j. za závažné porušenie zákona o účtovníctve, bude od 1.1.2022 vo výške od 1 000 EUR do 3 000 000 EUR.

Zavádza sa aj nová sankcia pre posledné štatutárne orgány zapísané v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Dokumenty, ktoré sa ukladajú do registra účtovných závierok po výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra, je povinný uložiť posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra, ktorý bol oprávnený konať za obchodnú spoločnosť alebo družstvo. Za porušenie tejto povinnosti sa osoba dopustí správneho deliktu, za ktorý možno uložiť pokutu vo výške od 100 EUR do 100 000 EUR.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn