Otcovská dovolenka, doplnenie údajov do OR, nová legislatíva

September je tu a s ním aj povinná školská dochádzka. Aby ste boli v obraze aj počas uponáhľaných dní, prinášame Vám aktuálne informácie a zaujímavosti v septembrových Právnych správach a radách. 

Bez názvu 3

Nezabudnite na doplnenie údajov do obchodného registra

Novela Zákona o obchodnom registri priniesla novú povinnosť pre obchodné spoločnosti a družstvá, ktoré boli do príslušného obchodného registra zapísané pred 1. októbrom 2020. Táto povinnosť spočíva v doplnení identifikačných údajov spoločníkov, konateľov či prokuristov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi do 31. mája 2022 tieto údaje automaticky dopĺňalo, avšak iba v prípade, ak tieto údaje mal štát k dispozícii z iných zdrojov. Ak sa týmto postupom údaje nepodarilo doplniť, môžete v obchodnom registri pri mene spoločníka či konateľa vidieť červený krížik označujúci, že je nutné identifikačné údaje doplniť na základe návrhu. V prípade, ak identifikačné údaje boli doplnené automaticky, signalizuje to zelený symbol.

Povinnosť doplniť identifikačné údaje sa vzťahuje na údaj o dátume narodenia, rodnom čísle či čísle občianskeho preukazu alebo pasu, ak ide o osobu, ktorej rodné číslo nebolo pridelené (spravidla pôjde o zahraničné osoby).

Doplnenie údajov je možné vykonať spolu s návrhom na zápis zmien zapísaných údajov do obchodného registra alebo ako samostatná návrh na zápis zmien. Návrh je nutné podať najneskôr do konca mesiaca september 2022.

Odporúčame skontrolovať si, či Vaša spoločnosť má v obchodnom registri doplnené všetky požadované údaje, v opačnom prípade Vám hrozí pokuta až vo výšky 3.310,00 EUR.

Digital Market Act a Digital Services Act

Európska únia pripravuje prijatie nových legislatívnych aktov týkajúcich sa digitálneho sveta, pričom najväčšie zmeny prinesú Nariadenie o digitálnych trhoch (Digital Market Act) a Nariadenie o digitálnych službách (Digital Services Act). 

Nariadenie o digitálnych trhoch sa bude týkať veľkých online platforiem, ktoré na trhu vystupujú ako „strážcovia“ (gatekeepers) a ktorých úlohou je zabezpečiť, aby v online svete vládli spravodlivé podmienky. Títo „strážcovia“ sprostredkúvajú to, aby účastníci mohli vstúpiť na trh. Sú nimi napríklad Facebook, Google či MS Edge. Toto nariadenie bude „strážcom“ ukladať určité práva a povinnosti, ktoré musia dodržiavať pod hrozbou pokút či nápravných opatrení ukladaných Komisiou.

Čo sa týka Nariadenia o digitálnych službách, to bude okrem zmeny smernice o elektronickom obchode stanovovať aj nové podmienky zodpovednosti online platforiem za obsah, ktorý je považovaný za škodlivý či nezákonný. Nariadenie predstaví rad opatrení a povinností ukladaných online platformám, za účelom zvýšenia bezpečnosti a vylúčenia nezákonného obsahu. Sankcie v prípade nedodržania budú určované Európskou Komisiou a členskými štátmi. Obidve nariadenia sú zatiaľ v schvaľovacom procese, začiatok ich účinnosti je odhadovaný na rok 2023/2024. Okrem spomínaných nariadení pripravuje Európska únia aj ďalšie legislatívne akty, ktorými sú Akt o správe údajov, ePrivacy nariadenie, Smernica o kybernetickej bezpečnosti (NIS 2) a Data Act. V súvislosti s novými predpismi vzniknú aj nové dozorné orgány, ako aj nové sankcie vo forme pokút. 

Zákazkové šitie a zmluva o zhotovení veci 

Šitie na zákazku je obľúbené či už vo svete módy alebo v praktických záležitostiach akými sú šitie uniforiem či oblečenia pre športovcov. Pre sprostredkovanie takejto činnosti sa väčšinou medzi stranami uzatvára zmluva o zhotovení veci na zákazku, ktorá  je osobitným druhom zmluvy o dielo. Aké sú jej špecifiká?

Zmluva o zhotovení veci na zákazku môže prekvapiť najmä tých podnikateľov, ktorí sú zvyknutí na predaj oblečenia prostredníctvom e-shopu. Hromadný predaj rovnakých kusov, možnosť odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu do 14-tich dní, či iné, dnes už veľkej časti verejnosti veľmi dobre známe pravidlá, sa pri zhotovení veci na zákazku neuplatňujú

Podstata vyplýva už zo samotnej povahy plnenia – zhotovujete vec podľa požiadaviek iného, čo s ňou urobíte, ak by si to rozmyslel? Povinnosti zhotoviteľa sú najmä zhotoviť vec podľa pokynov objednávateľa – za to, že bude mať vec objednávateľom vymienené vlastnosti, zhotoviteľ zodpovedá. Pri vadách sa posudzuje, či ide o vady odstrániteľné alebo neodstrániteľné a nemusíte mať obavy – aj ak má vec neodstrániteľnú vadu, v prípade ak nebráni riadnemu používaniu veci, nemusí toto nevyhnutne znamenať možnosť odstúpenie od zmluvy. Zhotoviteľ v takom prípade poskytuje primeranú zľavu.

Zmluva o zhotovení veci na zákazku má mnoho ďalších v praxi využiteľných zákonných pravidiel – je preto na vás neaplikovať na tento druh plnenia povinnosti štandardné pre predajcu prostredníctvom e-shopu. Vždy si riadne overte, do akého zmluvného vzťahu vstupujete – môže to mať pre Vás mnoho výhod.  

Facebook Twitter Google+ LinkedIn