Umelá inteligencia, dobrovoľnícka činnosť, IP Scan

Prajeme vám príjemny štart do nového mesiaca. Aby ste boli v obraze, prinášame Vám aktuálne informácie a zaujímavosti v májových Právnych správach a radách. 

cgcc 

Výhody a nevýhody využívania umelej inteligencie v advokátskych kanceláriách

Umelá inteligencia (AI) je rýchlo rozvíjajúca sa technológia, ktorá má potenciál zmeniť a ovplyvniť chod advokácie. Advokátske kancelárie začínajú prijímať riešenia AI na zlepšenie svojej efektívnosti, presnosti a účinnosti. Napriek výhodám umelej inteligencie ako je napr. eliminácia časovo náročných úloh, predpovedanie výsledkov, kvalitne odvedená práca a zníženie stresu právnikov, existujú aj pochybnosti o jej vplyve na právnické povolanie. Niektorí sa obávajú nezamestnanosti, kybernetických hrozieb a nedôveryhodnosti.

I keď zavádzanie umelej inteligencie v advokátskych kanceláriách je vzrušujúcim prvkom, ktorý má potenciál významným spôsobom ovplyvniť advokáciu, tento prielomový vynález prináša so sebou aj isté negatíva, otázky, či hrozby.  Advokátske kancelárie musia starostlivo zvážiť tieto výhody a nevýhody a rozhodnúť sa, ako najlepšie začleniť AI do právnych úkonov, aby maximalizovali výhody a zároveň minimalizovali riziká. V konečnom dôsledku je AI nástroj, ktorý môže doplniť a zlepšiť prácu advokátov, ale nemôže nahradiť ich profesionálny úsudok, znalosť, a schopnosť kritického myslenia. Už čoskoro si na našom webe budete môcť prečítať článok na túto tému.

Dobrovoľnícka činnosť nie je prekážka na strane zamestnanca

Od 1. apríla 2023 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce (ZP), ktorá upravujú problematiku dobrovoľníckej činnosti zamestnancov v pracovnom čase. Dobrovoľnícka činnosť je častokrát považovaná za prekážku v práci zamestnanca, počas ktorej mu zamestnávateľ môže, ale nemusí poskytnúť voľno.

Podľa starého znenia § 138a ZP „zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v pracovnom čase; za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Pracovné voľno poskytnuté podľa prvej vety sa nepovažuje za výkon práce.” Inými slovamipočas čerpania tohto voľna zamestnancovi nepatrí mzda ani náhrada.    

Teraz už toto obmedzenie neplatí a dobrovoľníci sa môžu so zamestnávateľmi dohodnúť na  náhrade mzdy. Zamestnávateľom sa tak otvára možnosť ponúknuť nové zamestnanecké benefity, plnú/čiastočnú náhradu mzdy na jeden alebo viac dní.

Zamestnanci musia vykonávať dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti s príslušnou organizáciou. Len v prípade dobrovoľníctva v zahraničí musí byť písomná dohoda, inak sa môže uzavrieť aj ústne. Preto rozsah kontroly a ďalšie podmienky tohto benefitu určuje zamestnávateľ. Ten ich podľa novely môže konzultovať so zástupcami zamestnancov, čo môže využiť na podporu kolektívneho vyjednávania.

Advokáti, využite možnosť tréningu v oblasti IP Scan

V rámci spolupráce Slovenskej advokátskej komory a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) majú slovenskí advokáti, venujúci sa právu duševného vlastníctva, možnosť absolvovať tréning v oblasti IP Scan, ktorý spočíval v tréningu analýzy obchodného modelu, výrobkov a/alebo služieb malého a stredného podniku (MSP), ktorého výsledkom je schopnosť vytvoriť stratégiu v oblasti duševného vlastníctva prispôsobenú potrebám daného podniku a tak reagovať na potreby podnikateľov.

Táto služba môže pomôcť podnikateľom rozhodnúť sa, o aké práva duševného vlastníctva požiadať, ako rozvíjať portfólio duševného vlastníctva danej spoločnosti a ako plánovať budúcnosť, ak už spoločnosť práva duševného vlastníctva registrované má. IP Scan je pri tom hradený z fondov EÚ. Fond pre MSP je grantový program, ktorého cieľom je poskytovať MSP v Európskej únii pomoc v súvislosti s výdavkami na zápis. MSP, ktoré využijú službu IP Scan, majú nárok na získanie 90 % náhrady výdavkov za službu pri prvom udelení grantu z fondu úradu EUIPO pre MSP.

Fond pre MSP prebieha v roku 2023 od 23. januára do 8. decembra, pričom finančné prostriedky sú obmedzené. Pre MSP so sídlom podnikania v Slovenskej republike sú pripravené poukazy z Fondu MSP určené zatiaľ iba na registráciu ochranných známok EÚ a na poplatok za online prihlášku registráciu pre odrody rastlín Spoločenstva, pričom samotná služba IP Scan nie je súčasťou poukazu.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn