Dámy, ako začať s podnikaním?

Ukončenie pracovnoprávneho vzťahu na podnet zamestnávateľa nás väčšinou zastihne nepripravených. Ak s Vami niekto rozviaže pracovnú zmluvu, nie ste prvá ani posledná. Niekedy to dokonca môže byť vhodnou príležitosťou, ako sa postaviť na vlastné nohy a začať s podnikaním.

Nečakaná situácia nastala napríklad aj u pani Dany, ktorá pracovala 20 rokov ako účtovníčka v malej firme. Táto firma z dôvodu finančnej krízy pani Danu a ešte niekoľko ďalších zamestnancov prepustila. 

Po odchode z práce sa Dana zaradila do evidencie uchádzačov o zamestnanie a keďže spĺňala podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, sociálna poisťovňa jej ju začala vyplácať. Vyplácaná jej však bude maximálne šesť mesiacov a preto Dana rozmýšľa, čo ďalej. Účtovníctvo ju baví a keďže je to oblasť, v ktorej má bohaté skúsenosti, zvažuje, že začne účtovať na „vlastnú päsť“. O klientov obavu nemá – zo začiatku by služby ponúkala rodine, známym, ako aj firme svojho manžela. 

S čím by mala začať a na čo určite nezabudnúť, sa pokúsime predstaviť všetkým Vám, ktoré ste odhodlané začať stavať základy vlastného biznisu. 

Kde a ako začať

Na začiatok si musí Dana objektívne a s nadhľadom zhodnotiť svoje ciele. Je potrebné položiť si tri otázky:

  • mám potenciál podnikať vo veľkom?
  • viem investovať do môjho podnikania?
  • aké benefity sa na mňa vzťahujú?

1. Mám potenciál podnikať vo veľkom?

Dana musí objektívne zhodnotiť, či bude účtovné služby ponúkať malému okruhu osôb, alebo či má chuť, priestor a potenciál zastrešovať účtovníctvo postupne pre väčšie množstvo klientov. Práve toto rozhodnutie bude smerodajné pri výbere formy podnikania. 

Po rokoch práce v malej firme môže mať Dana jasný cieľ: chce pokračovať v rovnakom tempe a bude účtovať len pre osoby zo svojho okolia, pričom jej očakávaný zisk sa príliš nelíši od jej predchádzajúcej mzdy. Na zlegalizovanie takejto činnosti by jej mohlo stačiť živnostenské oprávnenie. V zozname voľných živností si vyberie živnosť Vedenie účtovníctva a takto môže veľmi promptne a lacno zlegalizovať svoje účtovnícke aktivity. Významnou výhodou je, že si ako živnostníčka môže v daňovom priznaní odrátať zo svojho príjmu 60% ako svoje paušálne výdavky, ktoré nemusí ani nijakým spôsobom dokladovať. Existuje tu však prirodzene strop. Dane následne platí len zo zvyšnej sumy. 

Poistenie zodpovednosti 

Ak sa Dana po prvotnom zvážení svojich podnikateľských možností rozhodne pre podnikanie vo forme živnosti, má príležitosť poistiť sa proti nebezpečenstvám vzniknutým zo zodpovednosti za škodu. Poisťovne ponúkajú možnosť rôznych druhov poistení zodpovednosti podnikateľov a v niektorých prípadoch sa tieto poistenia vzťahujú aj na špecifické profesie, medzi nimi aj profesiu účtovníka.

Dana sa preto skontaktuje s viacerými poskytovateľmi poistenia pre účtovníkov, predloží im približný rozsah plánovaného účtovania, podľa ktorého jej vypočítajú výšku poistného a následne si vyberie najlepšiu ponuku. 

Takéto poistenie pokryje škodu, ktorú môže Dana spôsobiť pri poskytovaní účtovných služieb a uhradí tým prípadné pokuty alebo penále. Väčšina poisťovní poskytuje možnosť úhrady poistného aj na viackrát, a to polročne alebo štvrťročne, takže to pre Danu ako začínajúcu podnikateľku nemusí predstavovať privysoký vstup hneď na počiatku jej podnikania. 

Podnikanie vo veľkom

Na druhej strane môže chcieť svoj biznis rozbehnúť vo väčšom a postupne ponúkať účtovné služby viacerým spoločnostiam a fyzickým osobám, neskôr za pomoci prípadných vlastných zamestnancov. Väčší biznis prináša aj väčšiu zodpovednosť a preto by bolo veľkým rizikom ponúkať služby ako živnostníčka, ktorá ručí za svoje záväzky celým svojim osobným majetkom. Aj napriek poisteniu účtovníka môže totiž nastať situácia, kedy sa Dana dostane do záväzkov (napríklad za prenajaté priestory alebo vypožičanú techniku), ktoré nebude môcť splatiť a bude jej ako živnostníčke siahnuté na majetok.

Dana pristupuje k plánovanému podnikaniu zodpovedne a aj napriek tomu, že sa neplánuje dostať do dlhov, nechce vystaviť nebezpečenstvu nehnuteľnosť, ktorú vlastní, preto si v prípade účtovania vo veľkom zvolí namiesto živnosti možnosť založenia spoločnosti.

2. Viem investovať do môjho podnikania?

V spojení s prvým bodom je dôležitý faktor aj finančný vstup, ktorý je Dana ochotná investovať a obetovať. 

Rozbehnutie firmy je nákladnejšie a musí disponovať najskôr určitým kapitálom. Ak sú jej plánované účtovné aktivity rozsiahle a chce sa podieľať na vybudovaní vlastnej účtovnej firmy, bude pre ňu najvhodnejšie založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) – založiť ju môže sama bez ďalších osôb a môže v nej obsadiť pozíciu konateľa, pričom na jej vedení sa bude vždy podieľať len ona sama. Musí si však pripraviť financie na jej vznik – od zaplatenia súdneho poplatku a prípadnú pomoc odborníkov po splatenie základného imania.

S investovaním do podnikania sa však Dana nemusí spoliehať výlučne na seba. Väčšina bánk má bohatý výber v službách poskytovaných začínajúcim podnikateľom a pomôcť jej vedia vo viacerých smeroch. Dana sa môže rozhodnúť pre jeden z mnohých druhov úverov, pričom nemusí dokladovať účel jeho využitia a tým môže získať zdroje na začiatky svojho podnikania – nakúpi potrebnú techniku ako účtovný software, počítač či tlačiareň, po prípade zaobstará priestor. 

Podmienkou čerpania podnikateľského úveru je vo väčšine bánk otvorenie podnikateľského účtu. Rovnako ako viac druhov úverov, poskytujú banky aj rôzne druhy podnikateľských účtov, pričom ich cena začína približne na sume 7 EUR/mesiac. Popri účtoch jej môžu byť poskytnuté aj rôzne vedľajšie služby a odborníci v bankách jej ponúknu poradenstvo, v ktorom jej predstavia možné riziká a pomôžu pri nastavení výšky a splatnosti platieb. Dôležité je, aby si služby v jednotlivých bankách porovnala a snažila sa nájsť najvýhodnejšiu ponuku. 

3. Aké benefity sa na mňa vzťahujú?

Príspevok na rekvalifikáciu

Aj napriek dlhoročným skúsenostiam má Dana pred biznisom v účtovníctve rešpekt. Ako uchádzačka o zamestnanie si však prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) vie zaobstarať príspevok na rekvalifikáciu, ktorý môže využiť na osvieženie všetkých vedomostí v danom odbore, po prípade v iných oblastiach, ktoré sa jej v podnikaní zídu. Nárok na príspevok má, ak jej okrem splnenia podmienky statusu uchádzača o zamestnanie, nebol za posledných 5 rokov vyplatený príspevok na rovnaký druh rekvalifikácie. Žiadosť o príspevok si podá na príslušnom úrade na predpísanom tlačive, na základe ktorého úrad následne rozhodne. 

Kurzy môže ľahko nájsť v ponuke mnohých poskytovateľov na internete, pričom medzi jednotlivými sekciami možno nájsť aj samostatnú časť Účtovnícke kurzy, ktoré prehlbujú vedomosti v sfére Daninho plánovaného biznisu. POZOR! V prípade, ak si Dana nájde vyhovujúci kurz na internete, musí najskôr predložiť príslušnému ÚPSVAR vyššie spomínanú žiadosť, a až po jej schválení absolvovať kurz. Úrad totiž neuhrádza spätne faktúry za kurzy, na zúčastnení ktorých nemali s účastníkom uzatvorenú dohodu. 

Príspevok na podnikanie

Keďže Dana ešte pred začatím podnikania hodnotí všetky svoje možnosti a alternatívy vie, že v prípade, ak si vyberie možnosť podnikať ako živnostníčka a jej podnikanie bude trvať aspoň tri roky, má ďalej možnosť získať aj príspevok na podnikanie, ktorý jej môže byť poskytnutý prostredníctvom ÚPSVAR. 

Príspevok na podnikanie poskytuje ten útvar ÚPSVAR, v ktorom bude prevádzkovať svoju samostatne zárobkovú činnosť a tomuto úradu je povinná odoslať písomnú žiadosť, ktorá predstavuje prvú podmienku na získanie príspevku. Druhou podmienkou pre získanie príspevku je, aby bol žiadateľ evidovaným uchádzačom o zamestnanie aspoň 3 mesiace.

Výška tohto príspevku sa odvíja od celkovej ceny práce, regiónu a nezamestnanosti v danom okrese, pričom sa v niektorých prípadoch môže vyšplhať až na viac ako 5 tisíc EUR. 

Príspevky z EÚ

Na podnikanie žien sa zameriava aj Európsky sociálny fond, ktorý sa snaží začínajúce podnikateľky podporovať. Ženy pre fond predstavujú osobitnú cieľovú skupinu, keďže majú mnohokrát problém so skĺbením zamestnania alebo podnikania s materstvom a rodinným životom. 

Fond pravidelne vyčleňuje financie na podporu podnikateliek formou rôznych projektov, ktoré sú aktualizované na ich stránke, ako aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zodpovedanie všetkých troch otázok Dane pomôže pri rozhodovaní, ktorá forma podnikania je pre ňu najvýhodnejšia, ako aj zorientovať sa vo všetkých zvýhodneniach, ktoré môže využiť. 

Pri podnikaní neexistuje presný postup a vzorec, ktorý zabezpečí úspešný biznis a ktorý by bolo možné aplikovať na všetky prípady. Tak jedinečné ako Danine podmienky, ciele a vízie, sú jedinečné aj tie Vaše, ktorým musíte svoje podnikanie prispôsobiť. Jednoznačné však je, že sa podnikania báť nemusíte -riešení je mnoho a to správne sa nájde aj pre realizáciu Vašej idei, na ktorej môžete postaviť Vašu budúcu kariéru podnikateľky.