Súdny dvor rozhodoval o zameniteľnosti označení HALLOUMI a BBQLOUMI

Nadácia na ochranu tradičného cyperského syra s názvom Halloumi je majiteľom kolektívnej ochrannej známky EÚ „HALLOUMI“, zapísanej pre potravinárske tovary, v praxi najviac zaužívaná pre syry a syrové produkty. Kolektívna ochranná známka EÚ predstavuje špecifický typ ochrannej známky EÚ, ktorý umožňuje odlíšiť tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom ochrannej známky, od tovarov alebo služieb iných spoločností.

Majiteľ ochrannej známky HALLOUMI podal námietku proti zápisu obrazového označenia obsahujúceho slovný prvok „BBQLOUMI“ ako ochrannej známky EÚ, o ktorú sa uchádzala bulharská spoločnosť MJ Dairies EOOD, na rozlíšenie jej (okrem iného) syrových produktov.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), zodpovedný za preskúmanie prihlášok ochranných známok EÚ, zamietol tieto námietky najmä z dôvodu neexistencie pravdepodobnosti zámeny obrazového označenia „BBQLOUMI“ a kolektívnej ochrannej známky HALLOUMI z pohľadu priemerných spotrebiteľov.

Prvá žaloba, ktorú nadácia proti rozhodnutiu EUIPO podala na Súdny dvor EÚ bola zamietnutá, pričom súd rozhodol, že v prípade ochrannej známky pozostávajúcej len z výrazu „halloumi“, ktorý označuje konkrétny druh syra, má táto slabú rozlišovaciu spôsobilosť a preto nie je vôbec možné potvrdiť pravdepodobnosť zámeny.

Nadácia sa proti rozhodnutiu odvolala, pričom v odvolacom konaní súd rozhodol, že slabá rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky nevylučuje jej možnosť zámeny. Všeobecný súd preto musel vo vrátenej veci rozhodovať opäť, tentokrát sa však musel zamerať na to, či dve označenia je skutočne možné zameniť, bez jeho úvodnej domnienky úplnej neexistencie pravdepodobnosti zámeny.

Po skúmaní, v akej miere si môže priemerný spotrebiteľ dve označenia zameniť však súd dospel k záveru, že pravdepodobnosť zámeny je nízka. V tomto rozhodnutí sa odvolával už na skutočné znaky označenia, napríklad na fakt, že totožná časť „loumi“ nie je dominantnou v označení, a aj keby sa na ňu spotrebiteľ zameral, evokovala by v ňom známy syr druhu halloumi, nie ochrannú známku nadácie.

 

Zdroj: General Court of the European Union, PRESS RELEASE