Nový zákon o elektronických komunikáciách

V uplynulých týždňoch bol po úvodnom vetovaní zákona prezidentkou schválený nový zákon o elektronických komunikáciách. Diskusie pred jeho prijatím predpovedali zásadné zmeny týkajúce sa nevyžiadanej komunikácie, ako aj povinností pri zbere cookies. Aké zmeny prináša schválené znenie legislatívy vám predstavíme nižšie.

Nevyžiadaná komunikácia

Nevyžiadanú komunikáciu si v praxi môžete predstaviť ako kontaktovanie zákazníkov, resp. potenciálnych zákazníkov a to prostredníctvom textovej, hlasovej, zvukovej alebo obrazovej správy. Úprava nevyžiadanej komunikácie v zákone reflektuje potrebu ochrany jednotlivcov pred praktikami predávajúcich a poskytovateľov služieb, ktorí na účely marketingu a propagácie ich tovarov a služieb oslovujú príjemcov a vykonávajú tzv. priamy marketing.

Nový zákon pre spresnenie pravidiel definuje, čo je priamy marketing nasledovne:

„akákoľvek forma prezentácie tovarov alebo služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým účastníkom alebo užívateľom.[1]

V praxi to znamená, že ak jednotlivcom alebo skupinám pošlete newsletter, alebo ich budete telefonicky kontaktovať a v rámci tejto komunikácie prezentujete svoje tovary a/alebo služby, vykonávate priamy marketing. Kedy je však dovolený?

Zákon presne stanovuje pravidlo, podľa ktorého jednotlivcov môžete kontaktovať prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxom, elektronickou poštou a službami krátkych správ len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Tak, ako to platí aj do účinnosti nového zákona, nie je možné zákonný súhlas získať pri tomto kontakte a na to, aby ste osoby kontaktovali na účely priameho marketingu, musíte mať súhlas zákazníka udelený už vopred. Súhlas môžete vopred získať napríklad jeho aktívnym udelením zákazníkom v rámci objednávkového systému alebo pri prihlásení sa k odberu newslettra.

Nový zákon sa okrem iného vo veľkej časti zameriava aj na ochranu súkromia a preto sa v časti o náležitostiach získaného súhlasu odvoláva na Nariadenie GDPR[2]. To znamená, že okrem podmienky, že súhlas nesmiete získať v rámci kontaktu so zákazníkom, musíte zabezpečiť, že vami získaný súhlas bude spĺňať všetky atribúty definované v nariadení GDPR. Dôkaz o jeho udelení ste povinný uchovávať na trvanlivom nosiči a to po dobu 4 rokov od jeho odvolania.

Ak sa vám zákazník rozhodne súhlas udeliť, neznamená to, že jeho rozhodnutie je nezvratné. Ďalšou povinnosťou v zmysle novej (ale aj aktuálne platnej) legislatívy je umožniť jednotlivcom jednoducho súhlas odvolať. Pri implementácii tejto regulácie na interné postupy je pritom nevyhnutné zamerať sa aj na pojem „jednoducho“, kedy platí, že odvolanie súhlasu by malo byť minimálne tak jednoduché, ako bolo jeho udelenie.

Momentom, kedy osoba svoj súhlas odvolala, alebo na volanie za účelom priameho marketingu namieta, vám vznikajú nasledovné povinnosti:

 1. ukončiť vykonávanie priameho marketingu,
 2. potvrdiť odvolanie súhlasu preukázateľným spôsobom (napríklad e-mailom alebo informáciou v nahrávanom telefonáte),
 3. uchovať dôkaz o potvrdení odvolania súhlasu po dobu 4 rokov od odvolania, resp. namietania.

Samozrejme tak, ako je to u väčšiny zákonných úprav, aj legislatíva upravujúca pravidlá nevyžiadanej komunikácie obsahuje výnimky. V týchto prípadoch môžete vykonávať komunikáciu na účely priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu:

 1. kontaktovanie existujúceho zákazníka, resp. osoby, ktorá si marketingový obsah vyžiadala
  • výnimku v tomto prípade tvoria osoby, ktoré si sami vopred marketingovú komunikáciu preukázateľne vyžiadali, alebo osoby, ktoré si podobné tovary a služby zakúpili – v tomto prípade je nevyhnutné dbať aj na obsah marketingovej komunikácie, konkrétne nezahŕňať v nej propagáciu tovarov a služieb nesúvisiacich s tými, ktoré si príjemca komunikácie zakúpil.
 2. priamy marketing adresovaný na zverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou
  • novinkou v novo schválenej legislatíve je možnosť kontaktovať aj bez predchádzajúceho súhlasu kontaktné osoby firiem a SZČO.
 3. kontaktovanie formou „volania“
  • nový zákon vypúšťa z generálneho ustanovenia upravujúceho zákaz nevyžiadanej komunikácie jej výkon formou volania tak, ako to je zatiaľ v platnom zákonnom znení. Podľa nového zákona je preto možné osoby kontaktovať volaním (nie tzv. automatom), ak táto osoba nie je zapísaná v tzv. Robinsonovom zozname (platnom od 1. novembra 2022). Aj v takom prípade však možno túto osobu opätovne kontaktovať na účel získania súhlasu. Takýto postup však môže spôsobovať nesúlad s pravidlami prijatými na ochranu osobných údajov podľa nariadenia GDPR.

Ani pri výnimkách však nesmieme zabúdať na pravidlo umožniť všetkým príjemcom komunikácie možnosť jednoducho namietať marketingovú komunikáciu a odmietnuť používanie ich kontaktných údajov.

Cookies

Otázka regulácie cookies bola dlho očakávanou zmenou, ktorá mala priniesť prísne podmienky v ich získavaní. Schválené znenie zákona o elektronických komunikáciách však podmienku zákonného získavania cookies upravuje stručne, pričom v tejto súvislosti uvádza:

„Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“[3]

Uvedené v praxi znamená, že na získavanie cookies, ktoré nie sú spracúvané len na účely základných funkcionalít webovej stránky, potrebujete získať súhlas. Preto, ak získavate informácie, ktoré slúžia napríklad iba na preklikávanie medzi jednotlivými sekciami webovej stránky, máte toto umožnené bez povinnosti získať zákonný súhlas a tento uchovávať. Naopak, ak chcete umožniť napríklad funkciu zapamätania tovaru vloženého do košíka zákazníkom po určitú dobu, na takýto postup musíte najskôr umožniť zákazníkovi súhlas udeliť a tento následne uchovať. Opäť nesmieme ani v tejto súvislosti opomenúť dodržanie atribútov zákonné získania súhlasu v súlade s nariadením GDPR.

Nová legislatíva nadobudne účinnosť 1. februára 2022 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré sa začnú uplatňovať až od augusta a novembra 2022. Pri správnej aplikácii zákonných pravidiel je nevyhnutné vnímať legislatívu komplexne, v jej vzájomných súvislostiach, kedy aj v prípade, ak (napríklad) nový zákon o elektronických komunikáciách určitý postup povoľuje, toto nemusí byť nevyhnutne v súlade s inou legislatívou (napríklad nariadenie GDPR).

Je preto žiaduce vaše postupy konzultovať s odborníkmi, ktorí zabezpečia, aby ste sa výkladom zákonnej normy jedného predpisu nedostali do rozporu s povinnosťami vyplývajúcimi z predpisu iného.

 

[1] § 116 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách

[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP)

[3] § 109 ods. 8 Zákona č. . 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách