Korona opatrenia #2: Úprava konkurzu a plynutie zákonných lehôt

Plnenia ale aj príjmy podnikateľov a iných osôb sú v čase mimoriadnej situácie narušené. Je vaša prevádzka v strate a vám sa kopia dlhy? Ak ste sa dostali do úpadku, nemalo by vám ujsť nové opatrenie prijaté pred niekoľkými dňami.  

Do konkurzu až po pandémii

Súčasťou opatrení prijatých v tzv. justičnom balíčku je aj predĺženie lehoty určenej k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu v prípade predlženia.

Doterajší stav

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavuje v skutku komplexnú úpravu práv a povinností spätých so zistením stavu úpadku a nevyhnutných krokov, ktoré ste po zistení takého stavu povinný vykonať. 

Podľa zákona ste sa ocitli v úpadku, ak ste platobne neschopný alebo predlžený. Osoby, na ktorých majetok bude vyhlásený konkurz, obligatórne musia splniť aspoň jedno z uvedených dvoch kritérií. 

Platobne neschopný ste, ak nie ste schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Uvedené znamená, že máte minimálne dva dlhy, ktoré ste dlžný minimálne dvom osobám a ktorých splatnosť už uplynula.

Predlžený ste, ak máte viac ako jedného veriteľa a hodnota vašich záväzkov presahuje hodnotu vášho majetku. Potrebné je však dodať aj to, že predlženým môže byť len podnikateľ, keďže sa viaže na osoby, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo.

V prípade, ak spĺňate druhé kritérium, teda ste v predlžení, sa na vás podľa doterajšej právnej úpravy vzťahovala povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy ste sa dozvedeli alebo ste sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohli dozvedieť o svojom predlžení. Okrem vás má vo vašom mene rovnakú povinnosť likvidátor alebo zákonný zástupca a v prípade obchodnej spoločnosti ide o štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu. 

POZOR! Ak sa spoločnosť, ktorej ste štatutárom dostala do úpadku, hrozí vám pokuta vo výške 12 500 eur, v prípade, že svoju povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu nesplníte. Sankcia pre štatutárov, ktorí si svoju povinnosť nesplnia je daná zákonom. Povinnosti uhradiť pokutu sa preto nezbavíte ani uzavretím zmluvy s danou spoločnosťou a všetky takéto zmluvy, vyhlásenia či dohody sú neplatné. 

To znamená, že ak v zmluve medzi vami ako štatutárom a spoločnosťou, ktorej štatutárnym orgánom ste, máte zmluvné ustanovenie, ktoré pre prípad nepodania návrhu na vyhlásenie konkurzu ruší vašu povinnosť uhradiť túto zákonnú pokutu, alebo výšku pokuty znižuje napríklad na sumu 5 000 eur, takéto ustanovenie zmluvy je neplatné.  Ak máte pre takýto prípad spísanú osobitnú zmluvu, neplatnou sa stáva celá zmluva. Či už teda pôjde o dohodu o zrušení povinnosti uhradiť pokutu za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo vyhlásenie spoločnosti, že za vás túto pokutu uhradí, na tento právny úkon sa nemôžete spoľahnúť a pokutu musíte uhradiť.

Nová právna úprava

Tak, ako sme vám už priblížili v predchádzajúcom článku, pandémia koronavírusu sa vo veľkej miere odrazila na dĺžke či plynutí niektorých lehôt. Rovnako to platí aj pri predlžení. 

Ak vaše predlženie nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, máte podľa nového opatrenia predĺženú lehotu v trvaní 60 dní, určenú na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Uvedené znamená, že ak:

  • ste podnikateľom, 
  • máte minimálne dva dlhy, 
  • súčet týchto dlhov je väčší než váš majetok,  
  • dozviete sa to alebo ste sa o tom mohli dozvedieť vo vyššie uvedenom časovom rozmedzí, 

máte čas 60 dní na podanie návrhu na príslušný súd. Ak ste sa dostali do úpadku napríklad 13. marca 2020, návrh na príslušný súd môžete podať najneskôr 13. mája 2020. 

Konkurzné konanie začne až zverejnením uznesenia o začatí konkurzného konania v obchodnom vestníku. Je teda pravdepodobné, že by k začatiu samotného konkurzného konania prišlo až v čase, kedy zákonodarca predpokladá zlepšenie situácie v krajine. 

To, či sa 60 dňová lehota bude vzťahovať aj na úpadcov, ktorí sa do predlženia dostali po 30. apríli 2020 ešte nie je známe. S predĺžením platnosti opatrenia sa však počítalo už pri samotnom návrhu zákona a jeho zmena bude závisieť od vývoja situácie v nadväznosti na šírenie nového vírusu COVID-19.

 

Autori: JUDr. Ondrej Steiniger a Magdaléna Karvaiová

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.