Korona opatrenia #4: Príspevky pre zamestnávateľov a SZČO

Dnes sme pre vás opäť vybrali novinku zo schválených opatrení, nadväzujúcich na aktuálnu situáciu šírenia koronavírusu COVID-19. Tentokrát si posvietime na mzdu zamestnancov – môže ju za vás preplatiť štát? A ak áno, za akých podmienok?

Kedy mzdu zamestnanca preplatí štát

Už od pondelka 6. apríla 2020 sa podávajú žiadosti o vyplatenie príspevku na mzdu zamestnancov. Z nového uznesenia vyplýva povinnosť štátu preplatiť 80% platu zamestnancov, ktorých zamestnávatelia museli zatvoriť alebo obmedziť svoje prevádzky, alebo ktorí evidujú pokles tržieb, vrátane SZČO.

Príspevok od štátu sa poskytuje v dvoch prípadoch:

 1. ak ste zamestnávateľ, ktorý musel na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR svojuprevádzku zavrieť (napríklad maloobchodné predajne s oblečením) alebo obmedziť chod svojej prevádzky (napríklad predajne, v ktorých môže byť otvorená len časť na vyzdvihnutie objednávok) a pracovné miesto zamestnanca udržíte, alebo
 2. ak ste zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá eviduje pokles vo svojich tržbách minimálne 20%.

Zamestnávateľom na účely získania príspevku môže byť:

 • právnická osoba so sídlom v SR (okrem populárnych s.r.o. sú to aj občianske združenia či nadácie; nie subjekty verejnej správy),
 • fyzická osoba, ktorá má svojich zamestnancov, 
 • organizačná zložka zahraničnej právnickej alebo fyzickej osoby, oprávnená podnikať na území SR, 
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie pre trh práce, alebo pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Príspevok ako SZČO môžu získať osoby, ktoré:

 • prevádzkujú živnosť,
 • sú súkromne hospodáriacim roľníkom, 
 • prevádzkujú svoju obchodnú činnosť na základe špeciálneho zákona, ako napr. advokáti, notári, daňoví poradcovia, herci, hudobníci a pod.,

a zároveň, nie sú zamestnancom v pracovnoprávnom či obdobnom pracovnom pomere.

Či už zamestnávateľ, alebo SZČO, môže takáto osoba požiadať o príspevok len ak vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 1. februára 2020.

1. Som zamestnávateľ a zavrel som prevádzku

V prvom prípade, ak ste zamestnávateľ, ktorý svoju prevádzku musel zavrieť alebo jej chod obmedziť, je pre získanie príspevku nevyhnutné splniť podmienku udržať pracovné miesto aspoň po dobu 2 mesiacov. Znamená to, že ak by ste dostali za marec 2020 príspevok na mzdu vášho zamestnanca, nemôžete dva mesiace po mesiaci, za ktorý ste príspevok požiadali (teda až do konca mája), skončiť pracovný pomer, resp. urobiť právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou. Týmto spôsobom štát v rámci pomoci zamestnávateľov podáva pomocnú ruku aj zamestnancom, ktorým na minimálne dva mesiace „zabezpečí“ trvanie pracovného pomeru.

Pre získanie príspevku si musíte podať žiadosť. Súčasťou žiadosti bude:

 • zoznam zamestnancov, na ktorých si uplatňujete nárok na príspevok,
 • čestné vyhlásenie, že podmienky nevyhnutné pre priznanie nároku na príplatok spĺňate. 

V rámci zoznamu zamestnancov je okrem osobných údajov zamestnanca (meno, priezvisko, rodné číslo) potrebné uviesť aj jeho priemernú mzdu, ako aj, koľko % z priemerného platu mu vyplácate v čase prekážok v práci. 

POZOR! Za zamestnanca sa na účely štátneho príspevku nepovažujú „dohodári“, konatelia bez pracovnej zmluvy, dobrovoľníci ani osoby, ktoré vykonávajú určitú prácu na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (napr. zmluva o dielo). 

Na jednej strane môžete zamestnancovi vyplácať základnú zákonnú výšku takejto odmeny, ktorá predstavuje minimálne 80% priemerného platu. V takom prípade môžu zamestnávatelia uhrádzať zamestnancom 80 % - 100 % ich priemerného platu. Štát v tomto prípade preplatí zamestnancovi 80 % jeho priemerného platu, najviac však vo výške 1 100 EUR. Výnimku tvorí marec 2020, za ktorý zamestnanci dostanú preplatených len 60 % z priemerného platu, keďže prekážky v práci podľa rozhodnutia štátu vznikli až 16. marca.

Zákonná úprava zároveň umožňuje, aby sa zamestnávateľ písomne dohodol so zástupcami zamestnancov, že v prípade určitej udalosti (napríklad v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie), bude zamestnancom, ktorí nemôžu vykonávať prácu kvôli prekážkam na strane zamestnávateľa, uhrádzať 60% z ich priemerného platu. Ak zamestnávateľ má uzavretú takú dohodu, štát zamestnancovi preplatí 60% priemerného platu, v maximálnej výške 880 EUR

Nárok na príspevok máte na každého zamestnanca, ktorému nemôžete prideľovať prácu.

2. Klesli mi tržby

Druhú skupinu tvoria ako zamestnávatelia, tak aj SZČO. V tomto prípade je na získanie príspevku kľúčovým faktorom pokles tržieb minimálne o 20%. 

Pre získanie príspevku musíte spĺňať jednu z nasledovných definícií:

 • byť zamestnávateľom, ktorému klesli tržby a udrží pracovné miesta, alebo
 • byť SZČO, ktorá má zamestnancov, eviduje pokles tržieb a udrží pracovné miesta, alebo
 • byt SZČO, ktorá eviduje pokles tržieb.

Udržanie pracovných miest po dobu dvoch mesiacov je teda logicky potrebné len v prípadoch, ak nejakých zamestnancov máte. 

Výška príspevku na mzdu vašich zamestnancov sa bude líšiť od toho, ako veľmi vaše tržby klesli. Už zo spomínaného dôvodu, ktorým je začiatok prekážok v práci 16. marcom 2020, je príspevok za marec nižší než príspevok za apríl. Príspevok predstavuje 80% priemerného platu vášho zamestnanca, pričom najviac:

 • pri poklese tržby o viac ako 20%, dostanete 80% platu zamestnanca, najviac však 180 EUR (za marec 90 EUR)
 • pri poklese tržby o viac ako 40%, dostanete 80% platu zamestnanca, najviac však 300 EUR (za marec 150 EUR)
 • pri poklese tržby o viac ako 60%, dostanete 80% platu zamestnanca, najviac však 420 EUR (za marec 210 EUR)
 • pri poklese tržby o viac ako 80%, dostanete 80% platu zamestnanca, najviac však 540 EUR (za marec 270 EUR).

V tomto prípade podávate v rámci žiadosti aj zoznam zamestnancov.

Ak ste SZČO, ktorá zamestnanca nemá a vaše tržby klesli aspoň o 20%, štát vám prispeje náhradou straty príjmu podľa výšky poklesu vašich tržieb nasledovne:

 • pri poklese tržby o viac ako 20%, dostanete príspevok v sume 180 EUR (za marec 90 EUR),
 • pri poklese tržby o viac ako 40%, dostanete príspevok v sume 300 EUR (za marec 150 EUR),
 • pri poklese tržby o viac ako 60%, dostanete príspevok v sume 420 EUR (za marec 210 EUR),
 • pri poklese tržby o viac ako 80%, dostanete príspevok v sume 540 EUR (za marec 270 EUR).

Ako zistím pokles tržby

Za tržbu sa považuje:

 1. suma výnosov (to čo fakturoval), pre podnikateľa ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve,
 2. suma skutočných príjmov prijatých na účet alebo do pokladne, pre podnikateľa ktorý účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedie evidenciu príjmov, uplatňuje si paušálne výdavky.

Ak ste v rovnakom mesiaci, za ktorý žiadate príspevok, podnikali aj v roku 2019, porovnáte výšku tržby v danom mesiaci roku 2019 s výškou tržby v tom istom mesiaci tohto roku, napríklad marec 2019 a apríl 2019.

Nájdu sa však podnikatelia, ktorí nemajú tržby za jednotlivé mesiace v rovnakej výške. V mesiaci február môžu mať daňoví poradcovia vysoké tržby vzhľadom na blížiace sa podávanie daňových priznaní a v apríli im tržby klesnú. V lete niektorí podnikatelia služby napríklad neposkytujú vôbec a preto je možné využiť aj druhú variantu, kedy si za rok vypočítate priemernú mesačnú výšku tržby za rok 2019 a budete ju porovnávať s výškou tržby za mesiac, za ktorý žiadate príspevok.

Čo ak ste počas roka 2019 ešte nepodnikali? Výška tržby za mesiac, za ktorý príspevok žiadate sa bude porovnávať s výškou tržby za február 2020 alebo si môžete zvoliť možnosť porovnania aktuálnej tržby s priemernou mesačnou tržbou za rok 2019.

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie zohráva dôležitú úlohu pri priznaní nároku na príspevok. V tomto vyhlásení ste povinní uviesť skutočnosti v rozsahu:

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca,
 2. splnenie daňových povinností, povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 
 3. neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 4. žiadne splatné finančné záväzky voči úradu,
 5. že žiadateľ nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 6. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,
 8. nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach (definíciu podniku v ťažkostiach poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tu),
 9. skutočnosť o poklese tržby ako aj výška poklesu,
 10. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý sa žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. nebude vykonaný právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou.

Informácie uvedené v čestných vyhláseniach postupne prejdú kontrolným procesom a tí podnikatelia, ktorí získali príspevok bez oprávnenia, ho budú povinní vrátiť. 

Žiadosti sa začnú podávať už 6. apríla a príspevky štát plánuje vyplácať od 15. apríla. Ak máte záujem o podanie žiadosti, ako aj posúdenia, či nárok na príspevok máte, kontaktujte nás. 

 

Autori: JUDr. Ondrej Steiniger a Magdaléna Karvaiová

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.