Podnikanie na materskej dovolenke

Počas materskej dovolenky si mnohé mamičky nájdu záľubu v nejakej kreatívnej činnosti, ktorá môže spočívať vo výrobe rôznych druhov tovarov. Rovnako tomu je aj v prípade mamičky Emy, ktorá počas materskej dovolenky začala šiť oblečenie pre svoje bábätko. Toto oblečenie sa páči aj ďalším mamičkám a preto Emu napadne oblečenie predávať. Ako však na to? Môže oblečenie predávať svojvoľne bez akéhokoľvek povolenia? A naopak, ak si povolenie vybaví, príde tým o svoje materské? 

Hneď úvodom je potrebné uviesť, že ak by Ema predávala oblečenie bez akéhokoľvek povolenia, resp. oprávnenia na podnikanie, išlo by o nelegálne podnikanie. Neberie sa pritom do úvahy, či oblečenie predáva len kamarátkam a susedám, sankcii sa nevyhne rovnako, ako by ho distribuovala po celom Slovensku. Na takúto činnosť si môže posvietiť jednak Slovenská obchodná inšpekcia, ako aj daňový úrad. 

Aké má teda Ema možnosti? Ak chce vo výrobe a následnom predaji výrobkov pokračovať, musí svoju činnosť zlegalizovať. Buď sa stane samostatne zárobkovo činnou osobou ako živnostníčka, alebo si založí obchodnú spoločnosť, ideálne najznámejšiu „sročku“ (s.r.o.). To, čo je výhodnejšie a ako to bude vplývať na jej materské vysvetlíme nižšie.

Môže začať podnikať?

Ema poberá materské, ktorého výška jej bola stanovená na základe jej príjmu, ktorý dosahovala predtým, než jej nárok na materské vznikol. Aj napriek tomu, že Eme pracovná zmluva so zamestnávateľom naďalej trvá, má právo začať počas materskej dovolenky podnikať alebo pracovať. Aby jej nárok na materské zostal, musí splniť jediné: nesmie počas poberania materského pracovať u toho istého zamestnávateľa na tú istú pracovnú zmluvu. Pracovný pomer, v ktorom pred začatím poberania materského zotrvávala, predstavuje podmienku jej nároku na materské a ak by prácu v tomto pracovnom pomere začala vykonávať, automaticky stráca nárok na materské. 

Nárok na materské teda nebude ohrozený, ak Ema začne podnikať alebo ak uzavrie ďalšiu pracovnú zmluvu či dohodu, pokojne aj u toho istého zamestnávateľa, no na novej pozícii.

Ema živnostníčkou 

Ak sa bude Ema chcieť stať živnostníčkou, je potrebné, aby si podala žiadosť na príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania, podľa adresy jej trvalého bydliska. Môže si vybrať jednu alebo viac voľných živností, ku ktorým nepotrebuje nijaké ďalšie oprávnenia. Medzi voľnými živnosťami sa nachádza napríklad výroba odevov, alebo maloobchodné služby. Za každú zvolenú živnosť v rámci svojho živnostenského podnikania zaplatí na úrade 5 EUR, avšak v prípade elektronického podania sa žiadny poplatok neplatí. 

Výhodou živnostenského oprávnenia je, že si ho vie vybaviť sama bez pomoci odborníkov. Ďalšou výhodou je, že ak počas poberania materského začne Ema podnikať ako živnostníčka, nemusí si platiť žiadne sociálne poistenie, toto za ňu v tomto čase platí štát. Ema je zvýhodnená aj v tom, že si môže zvoliť možnosť neuhrádzať preddavky na zdravotné poistenie – prípadné nedoplatky uhradí až po ročnom zúčtovaní a dovtedy si na to môže postupne zarobiť zo svojho zisku. 

Okrem toho si bude Ema oprávnená zarátať do svojho daňového priznania aj vstupy, ako svoje výdaje a daň z príjmu bude uhrádzať iba zo sumy príjmu po odrátaní výdavkov. Daňové priznanie si pritom musí podať iba v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy presiahnu v tomto roku sumu 1 968,68 EUR.

Nevýhodou na druhej strane môže byť skutočnosť, že každý podnikateľ – živnostník, ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom. V praxi to znamená, že ak by Eme vznikli pri predaji odevov dlhy, bola by povinná splatiť ich napríklad aj speňažením svojho osobného majetku, ktorým môže byť napríklad jej auto či bývanie. 

Podnikanie formou živnosti však možno považovať za rýchle, lacné a jednoduché riešenie, ako svoje činnosti zlegalizovať a pritom neprísť o materské.

Ema spoločníčkou s.r.o.

Ema má rovnako možnosť založiť si s.r.o., v ktorej môže zastávať rôzne pozície. Na jednej strane môže byť spoločníkom, ktorý má nárok na zisk, avšak môže byť zároveň konateľkou tejto spoločnosti, dokonca aj jej zamestnancom.

Nevýhodu jednoznačne predstavuje zložitejší proces založenia spoločnosti, na ktorý je najvhodnejšie vyhľadať pomoc odborníkov. Založenie spoločnosti Vás teda bude stáť jednak poplatky za samotný vznik (súdny poplatok, poplatky pre firmu, ktorá Vám so založením pomôže), ako aj splatenie základného imania, ktoré pri s.r.o. predstavuje sumu 5000 EUR. Túto sumu však Ema vie použiť na nákup tovaru alebo iných pomôcok pre svoje podnikanie.

Na druhej strane spoločník v porovnaní so živnostníkom ručí za svoje záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu, takže ak by bola Ema jedinou spoločníčkou spoločnosti a splatila by celé základné imanie vo výške 5000 EUR, neručila by za svoje dlhy osobným majetkom. 

Ema sa môže rozhodnúť, že bude zamestnancom vlastnej s.r.o. a podobne ako v prípade podnikania formou živnosti, bude ako zamestnanec vlastnej s.r.o. čiastočne oslobodená od platenia sociálneho poistenia – vznikne jej iba povinnosť zaplatiť si v roli zamestnávateľa úrazové poistenie. V roli zamestnanca si však bude musieť riadne uhrádzať svoje zdravotné poistenie, no bude jej okrem zisku prislúchať aj odmena za vykonanú prácu v zmysle novej pracovnej zmluvy alebo dohody. 

Potrebné je však podotknúť, že pre Emu bude výhodnejšie byť vo svojej s.r.o. spoločníkom, po prípade aj konateľom, avšak bez nároku na odmenu. Patriť jej bude iba zdanený čistý zisk a nebude povinná platiť žiadne odvody.

Aj keď založenie s.r.o. predstavuje o niečo náročnejší spôsob, ak sa Ema rozhodne vo svojej záľube pokračovať vo veľkom, bude to vzhľadom na obmedzenú zodpovednosť s.r.o. vhodnejšou alternatívou.

Ema online predajcom 

Súčasná moderná doba poskytuje podnikateľom aj možnosti online predaja. Na internete existuje viacero portálov, ktoré svojim klientom ponúkajú možnosť inzercie nimi vytvorených tovarov za účelom predaja. Pravidlá predaja sú až na pár odchýlok rovnaké. V prvom rade je na stránke potrebné vykonať registráciu, ktorá je väčšinou bezplatná a následne máte možnosť inzerovať produkty. V niektorých prípadoch je spoplatnená samotná inzercia, inokedy portál ukladá povinnosť zaplatiť poplatok, ktorý predstavuje určité percento z predajnej ceny. 

Množstvo online predajcov pri takomto predaji nerieši oprávnenie na podnikanie, čo je však chyba. Ak by sa Ema rozhodla jednorazovo predať oblečenie, ktoré pôvodne ušila pre svoje bábätko, nemusela by sa stať podnikateľkou. Ak sa však rozhodne vykonávať predaj oblečenia sústavne a za účelom dosiahnutia zisku, bude sa jednoznačne jednať o podnikanie a preto potrebuje aj patričné oprávnenie.   

Online predaj môže mať pozitívny vplyv na Emino podnikanie – o jej výrobkoch sa môže dozvedieť veľké množstvo záujemcov z rôznych oblastí Slovenska a možno aj zahraničia, no na druhej strane bude jej zisk vždy ukrátený o poplatok za využitie online portálu. 

Dôležité však je, aby Ema vnímala online portály iba ako médium, prostredníctvom ktorého vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. Umiestnenie tovarov na takýto portál nezastrešuje legalizáciu dosahovania pravidelného zisku a preto je dôležité, aby si zabezpečila aj patričné oprávnenie.

Príspevok na starostlivosť 

Ako Emu, tak aj iné mamičky by pri podnikaní počas poberania materského príspevku mohlo napadnúť využitie príspevku známeho pod názvom príspevok na jasle/opatrovateľku. POZOR! Tento príspevok na starostlivosť o dieťa je síce pre mamičky, ktoré sa vracajú do práce, avšak iba pre tie, ktoré poberajú príspevok rodičovský a počas poberania materských sa poskytnutie tohto príspevku vylučuje. 

Preto si počas Vášho podnikania budete musieť v zaneprázdnených chvíľach starostlivosť o Vaše dieťa zabezpečiť samé a na vlastné náklady, bez ďalšieho príspevku od štátu.  

Ísť do podnikania?

Ema môže spojiť príjemné s užitočným a jej hobby v šití detského oblečenia jej môže privyrobiť peniaze navyše, avšak musí zvoliť správnu cestu. Určite nie je správne oblečenie predávať “na čierno“, pretože sa tým vystavuje riziku vysokej sankcie, ktorá môže niekoľkonásobne prevyšovať jej celkový zisk. 

Ako Eme, tak aj ostatným mamičkám odporúčame, aby sa podnikania nebáli. Ak máte nápad, chuť a priestor, je rozumné využiť možnosť poberania materského, pri ktorom si viete prilepšiť ziskom z podnikania za zvýhodnených podmienok a pritom Vám naďalej trvá pracovnoprávny vzťah s Vašim pôvodným zamestnávateľom. Z koníčka sa časom môže stať pracovná náplň a úspešný biznis a potom Vám už nič nebude brániť pokračovať v tom, čo Vás baví. 

Magdaléna Karvaiová

Paralegal / Právny asistent