Trestné právo

V  súčasnosti sa sprísňujú právne a  regulačné požiadavky v  spoločnosti, sprísňuje sa ochrana právom chránených záujmov jednotlivca a  spoločnosti pred protiprávnym konaním. Riziká zodpovednosti podľa občianskeho, daňového práva alebo práva duševného vlastníctva môžu mať nepriaznivé následky vyplývajúce z možného trestného konania týkajúceho sa trestných sankcií pre spoločnosť, trestnoprávnych sankcií pre jednotlivcov a poškodenia dobrého mena všetkých zúčastnených. Aby sa takéto riziká v najväčšej možnej miere eliminovali, je dobré mať skúseného poradcu, ktorým Steiniger zo svojimi skúsenosťami rozhodne je.
steiniger-law-criminal-law

Trestné právo je nenahraditeľným prostriedkom ochrany v spoločenských vzťahoch. Jeho úlohu v  spoločnosti nie je možné podceňovať ako v prevencii, tak i v represii. Trestné právo pôsobí až  v  prípade, ak sú spoločenské vzťahy natoľko vážne a trvalo rozvrátené, že k ich náprave nestačia prostriedky iných mimo trestných právnych odvetví. Trestné právo má aj nenahraditeľné miesto pri  ochrane práv duševného vlastníctva. V prípade subjektu, zvažujúceho dosiahnuť zisk na úkor držiteľa práv, podľa skúseností Steiniger môže byť práve hrozba trestnej sankcie rozhodujúcim aspektom, prečo od rozhodnutia o zásahu do práv subjekt upustí. V  trestnom práve a  konaní sa plne prejavuje moc štátu a  Steiniger Vám pomôže poznať Vaše práva a  chrániť Vaše záujmy, nech ste v  akomkoľvek procesnom postavení.

Trestné compliance - jeho cieľom je odhaliť rizikové faktory a minimalizovať pravdepodobnosť, že  dôjde k  trestne relevantným rizikám a predovšetkým chrániť spoločnosť a zamestnanca. Súčasťou trestného compliance je orientácia sa na dodržiavanie trestného zákona a snaha predchádzať trestným činom a porušeniam právnych predpisov v súvislosti s Vašou firmou a podnikaním. Preto je vhodné, aby Vaša spoločnosť mala vypracované vhodné a správne interné predpisy a programy predchádzania porušeniam právnych predpisov, ktoré sú vytvorené v súlade so skutočnými aktivitami spoločnosti a rizikami, ktoré z nich vyplývajú.

S čím pomáhame najčastejšie:

  • Zastupovanie poškodeného v  trestnom konaní 
  • Uplatňovanie nárokov poškodeného v  trestnom konaní 
  • Obhajovanie obvineného vo všetkých štádiách trestného konania 
  • Právny audit trestného compliance  - trestná zodpovednosť právnických osôb 
  • Vypracovanie programov v  rámci trestného compliance – implementácia  preventívnych opatrení 
  • Ochrana práv duševného vlastníctva, najmä pri kopírovaní a rozširovaní falzifikátov či napodobnenín 
Facebook Twitter Google+ LinkedIn