Spotrebiteľské právo a e-Commerce

Steiniger sa dlhoročne venuje právnym reguláciám v oblasti spotrebiteľského práv a e-commerce, pričom  pomáha podnikateľom vysporiadať sa so svojimi zákonnými povinnosťami, tak aby neboli nad mieru zaťažený dôsledkami, ktoré regulácie prinášajú. Dosiahnutie týchto výsledkov si vyžaduje dlhoročnú a  expertnú prax v danej právnej oblasti a  množstvo rôznorodých skúseností s lokálnymi, ako aj globálnymi  biznis modelmi, a preto býva práve Steiniger jasnou voľbou pre poradenstvo v tomto smere.
steiniger-law-consumer-ecommerce

E-commerce predstavuje moderné a rozsiahle právne odvetvie, ktorého podstatnou súčasťou je pomerne rozsiahla regulácia ochrany spotrebiteľa, predaj na diaľku prostredníctvom e-shopov, ale aj mobilné aplikácie či poskytovanie digitálneho obsahu prostredníctvom internetových stránok.

Digitálny obsah. Pri e-commerce je rozhodujúca skutočnosť, že služby poskytujete v elektronickej podobe. V tomto prípade ide častokrát o tzv. digitálny obsah, ktorý môže mať podobu užívateľských účtov v sociálnej alebo komunikačnej sieti, vyvíjanie mobilných aplikácií a to bez ohľadu na to, či vyžadujú vytvorenie konta alebo slúžia len na prehliadanie obsahu, stream hudby či videí alebo online obsah písomných médií.

Tieto digitálne produkty vyžadujú právnu ochranu a to najmä v podobe kontraktu s používateľom, ďalej v podobe vysporiadania sa s právnymi reguláciami a na záver v podobe ochrany duševného vlastníctva.

Kontrakt je podstatou na základe ktorej produkt či službu poskytujete. Je nevyhnutné aby ste produkt či službu mali zabezpečený Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo Podmienkami používania, ktoré nahradzujú klasickú zmluvu a slúžia na definovanie vzájomných práv a povinností ako aj spôsobu nakladania s Vašim produktom či službou. Súčasne si tak zabezpečíte základnú ochranu a definujete spôsob akým sa má s Vašim produktom či službou nakladať.

E-shop. Online predaj prostredníctvom e-shopu predstavuje tzv. predaj na diaľku. Z tohto dôvodu prijala Európska únia smernice, ktoré regulujú tento predaj a stanovujú podnikateľovi mnohé povinnosti a obmedzenia. Nazývame to preto regulovanou oblasťou podnikania. Okrem povinnosti na vrátenie peňazí Vám vzniká aj povinnosť vrátiť poštovné, o ktorej mnohí podnikatelia nevedia. Práve neznalosť mnohých podobných regulácií vedie k postihom zo strany obchodnej inšpekcie a k vytváraniu finančných strát v podobe pokút.

Viete, ako máte postupovať v prípade neprevzatia tovaru zákazníkom? Čo ak zákazník odstúpi od zmluvy a tovar Vám vráti poškodený? Môžete vrátený tovar predávať za plnú cenu hoci je nepoškodený? Ako sa zachováte ak zákazník odstúpi od poskytnutia služieb ale tie už boli sčasti poskytnuté?

Existuje mnoho špecifických situácií, ktoré Vás môžu postihnúť pri Vašom podnikaní. Steiniger Vám však ponúka riešenie na akúkoľvek situáciu, do ktorej sa pri Vašom podnikaní dostanete, pričom sa Vy môžete naďalej v kľude venovať Vášmu podnikaniu.

Duševné vlastníctvo. Dizajny mobilných aplikácií, logá a obchodné známky. To všetko súvisí aj s prezentáciou Vášho podnikania v internetovom prostredí. Čím viac úspechov dosiahnete, tým viac bude vyvíjať konkurencia záujem na napodobnení Vášho biznis modelu. Preto je pre Vás rozhodujúce chrániť svoju korporátnu identitu, ale aj vizuálnu podobu svojich produktov, tak aby Vás konkurencia neprekonala v boji o zákazníka. Ponúkame Vám preto registráciu ochrannej známky a Vášho loga, ako aj zastupovanie pri ich ochrane voči Vašej konkurencii.

S čím pomáhame najčastejšie:

  • Všeobecné obchodné podmienky vypracované na mieru
  • Revízia neprijateľných zmluvných podmienok v zmluvách
  • Audit webového sídla a mobilných aplikácií tak, aby spĺňali povinnosti ustanovené zákonom
  • Poradenstvo pri špecifických biznis modeloch
  • Konzultácie pri zavádzaní nových obchodných praktík, zmluvných pokút alebo právnych nárokov zákazníkov
  • Nastavenie propagačných akcií a spotrebiteľských súťaží na internete a na sociálnych sieťach
  • Nastavenie ochrany osobných údajov, súlad s GDPR a splnenie tzv. informačných povinností
  • Ochrana autorských práv k digitálnemu obsahu
  • Registrácia ochrannej známky a jej ochrana
  • Registrácia dizajnu a jeho ochrana
Facebook Twitter Google+ LinkedIn