Ochrana osobných údajov, GDPR a ochrana súkromia

Právne predpisy Európskej únie známe ako GDPR, ePrivacy alebo právne regulácie v oblasti ochrany osobnostných práv a súkromia (privacy) sú na báze každodenného podnikania previazané s konkrétnymi osobami. Fyzické osoby, s ktorými prichádzate do kontaktu v postavení zákazníka, zamestnanca, obchodného partnera alebo hoci aj návštevníka Vášho webu, vyžadujú Vašu pozornosť. Ak nemáte správne vysporiadané právne povinnosti súvisiace s fyzickými osobami, vystavujete sa riziku vysokých sankcií zo strany štátu, ale aj žalôb týchto fyzických osôb a strate obchodnej reputácie.
steiniger-law-data-protection-gdpr-eprivacy

V súčasnosti je ochrana osobných údajov v EÚ regulovaná Všeobecným nariadením o ochrane údajov známym aj pod skratkou GDPR. Veľký prelom do právnych povinností nastal po účinnosti tohto nariadenia EÚ v roku 2018, kedy sa osobné údaje spracúvané firmami, štátnymi orgánmi a právnickými osobami, akými sú napríklad občianske združenia a nadácie, museli začať riadiť povinnosťami, ktoré reguluje práve GDPR.

Samotné GDPR ustanovuje množstvo povinností, ktoré sprevádzajú spracúvanie osobných údajov. Tieto povinnosti si musí každý subjekt, akým je napríklad obchodná spoločnosť vyriešiť individuálne. Riešením povinností, ktoré GDPR od Vás požaduje, je zavedenie interných noriem šitých na mieru Vašej firmy, v rámci ktorých Vám naša advokátska kancelária Steiniger upraví spôsob, akým osobné údaje môžete legálne a pokojne spracúvať. Súbor týchto interných noriem v podobe GDPR Compliance projektu Vám prispeje k ochrane pred sankciami zo strany štátu, prehľadu vo Vašich interných procesoch, ale aj k zvýšeniu renomé Vašej firmy v očiach klientov. Osobitný prínos našich služieb zaznamenáte pri potenciálnom predaji Vašej firmy, kedy budete v rámci postupov tzv. due diligence musieť preukazovať, že všetky procesy máte vysporiadané v súlade s právnymi normami a nehrozí teda riziko neskoršej straty hodnoty Vašej firmy. Osobitne to platí v prípade firiem založených na spracúvaní big data, kedy sa ich hodnota skrýva práve v databázach.

Regulácia v podobe ePrivacy je považovaná za predĺženú ruku GDPR a jej špeciálnu úpravu. Individuálne sa totiž zameriava na firmy poskytujúce komunikačné služby, online tracking alebo online marketing. Prakticky všetky aplikácie, webové stránky alebo aj koncové zariadenia akými sú mobilné telefóny produkujú tzv. metadáta, teda prevádzkové údaje vypovedajúce o tom, ako sa správa osoba, ktorá ich využíva. ePrivacy Vám však ustanovuje aj povinnosti v súvislosti s používaním tzv. cookies na Vašom webe a zasielaním spamu. Všetky tieto procesy sú regulované zo strany ePrivacy, pričom táto regulácia Vám ustanovuje ako tieto technológie môžete používať a následne ako s dátami môžete nakladať. Vďaka naším skúsenostiam, ako aj neustálemu sledovaniu aktuálnych zmien v regulácii Vám Steiniger rád pomôže správne nastaviť plnenie Vašich povinnosti, navrhne riešenia pri Vašich obchodných modeloch a to s ohľadom aj na očakávané zmeny a plánovanú platnosť novej ePrivacy regulácie pre celú EÚ.

Ochrana osobnosti či ochrana súkromia sa v internetovom svete prejavuje najmä tým, že sa bez svojho vedomia ocitnete v pofidérnych internetových zoznamoch, diskreditačných kampaniach vedených voči Vašej osobe, či nepravdivých informáciách šírených médiami. Naproti Európskym reguláciám GDPR a ePrivacy je ochrana osobnosti doménou národného, zväčša občianskeho práva. Podstatou ochrany osobnosti môže byť znižovanie Vašej dôstojnosti alebo šírenie nepravdivých informácií, ktoré ohrozujú Vaše pôsobenie v spoločnosti alebo aj potenciál úspechu vo Vašom podnikaní. Steiniger Vám pomôže brániť sa voči týmto praktikám právnou cestou, ktorá je predpokladom úspechu pri ochrane Vášho súkromia a osobnosti.

S čím pomáhame najčastejšie v oblasti ochrany osobných údajov a GDPR:

 • Analýza spracovania osobných údajov a povinností v rámci GDPR
 • Audit súladu spracovania osobných údajov s Nariadením GDPR vo Vašej firme
 • Data mapping
 • Vypracovanie interných pravidiel spracovania osobných údajov (GDPR Compliance projekt)
 • Vypracovanie Privacy Policy - Politiky ochrany súkromia a ochrany osobných údajov
 • Vypracovanie právnych základov na legálne získanie a spracovanie osobných údajov
 • Poradenstvo a konzultačné služby pri novo-plánovanom spracovaní osobných údajov
 • Vypracovanie podmienok vernostných programov a spracovania behaviorálnych informácií o správaní Vašich zákazníkov
 • Nastavenie profilovania zákazníkov, vypracovanie DPIA a príprava na tzv. konzultáciu s Úradom na ochranu osobných údajov
 • LIA test (legitimate interests assessment test) - Balančný test pre oprávnený zájem spracúvania osobných údajov Vašou firmou
 • Zosúladenie používania Vašej stránky na sociálnych sieťach s požiadavkami GDPR
 • Kontrola zmlúv o spracovaní osobných údajov
 • Zastupovanie v negociačnom procese pri uzavieraní obchodných zmlúv a v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov

S čím pomáhame najčastejšie v oblasti ePrivacy:

 • Analýza povinností a audit aktuálneho stavu
 • Pravidlá spracovania metadát (cookies, behaviorálne dáta, online tracking)
 • Nastavenie plnenia povinnosti v súlade s Vašimi obchodnými modelmi

S čím pomáhame najčastejšie v oblasti ochrany osobnosti a ochrany súkromia:

 • Predsúdne riešenie ochrany osobnosti, príprava žalôb a zastupovanie v súdnom konaní
 • Zastupovanie pri realizácii Vašich práv vyplývajúcich z GDPR a ochrany osobnosti
 • Zabezpečenie stiahnutia zmienky o Vašej osobe zo stránok a médií, kde si to neprajete
 • Realizácia tzv. práva na zabudnutie a nemožnosť dohľadateľnosti Vašej osoby prostredníctvom služieb Google
 • Ochrana súkromia osôb a zavedenie vyšších štandardov napríklad pri poskytovaní služieb prominentným zákazníkom
 • Ochrana osobnosti v prípadoch, ak ste sa ocitli bez svojho vedomia v internetových zoznamoch, recenziách „neprajných“ zákazníkov alebo diskreditačných kampaniach vedených voči Vašej osobe
Facebook Twitter Google+ LinkedIn