Compliance

Compliance služby sú založené na dodržiavaní noriem, ktoré boli vytvorené pre jednotlivé oblasti podnikania alebo vzťahov. Podstata tohto pojmu v rovine práva spočíva v tom, že podnikateľ uvedie svoje podnikanie do súladu so zákonnými reguláciami, aby sa tak vyhol prípadným postihom zo strany štátu alebo reputačným rizikám.
steiniger-law-legal_compliance_aml_gdpr

Dnes sa predovšetkým Európska Únia usiluje unifikovať pravidlá v celej EÚ a zaviesť vyššie štandardy pre kvalitu, či už v oblasti služieb, tovarov, práce, energetiky alebo v spotrebiteľskej oblasti, ktorá sa týka každého z nás. Práve táto skutočnosť je osobitným prvkom, na ktorý musíme pri poskytovaní compliance služieb prihliadať. Nakoľko zväčša ide o regulácie EÚ, musia sa jednotlivé členské štáty častokrát riadiť aj rozhodovacími procesmi, ktoré uplatňujú iné členské štáty. Nemožno teda naďalej očakávať, že národné úrady budú benevolentné alebo nebudú disponovať dostatočnými odbornými poznatkami na riešenie porušení regulácie. Práve naopak.

Čo môžete očakávať? Na právne regulácie je potrebné brať osobitný zreteľ a to najmä ak podnikáte v oblasti, ktorá im podlieha. Bez ohľadu na to, či ide o dodržiavanie podmienok Vášho podnikania alebo uzavieranie zmlúv, na ktorých sa dohodnete s klientami, môžu byť všetky tieto činnosti kontrolované dozorným orgánom. Inak povedané, štát vstupuje do Vášho podnikania a kontroluje jeho výkon. Prostriedkom kontroly sú inšpekcie, audity, prešetrenia podnetov od občanov alebo sankcie. Nesmieme však zabúdať aj na to, že dodržiavanie regulácií sa stáva aj základom pre dôveryhodnosť Vašej firmy.

Otvárate si tak možnosti na rozšírenie podnikania, uzavretie obchodov s ‘veľkými hráčmi‘, zahraničím, ale aj zvýšenie hodnoty vlastnej firmy a odstránenie rizika pre obchodných partnerov.

Sankcie majú spravidla dve podoby. Jednou je opatrenie na to, aby ste uviedli Vaše podnikanie do súladu s právnymi predpismi a druhou je finančná pokuta. Inak povedané, ak zanedbáte dodržiavanie právnych noriem, dozorný orgán Vám môže uložiť pokutu a súčasne Vám ustanoví dodatočnú lehotu aby ste zabezpečili súlad Vašich činností s normami. Ak zanedbáte svoje právne povinnosti, môže dôjsť k situácii, kedy za tento stav „zaplatíte dvakrát“. Prvýkrát v podobe pokuty a druhýkrát v podobe právnych služieb, ktoré budete musieť zaplatiť za uvedenie Vášho podnikania do súladu s reguláciou, pod hrozbou vyššej sankcie za opakované porušenie noriem. Nakoľko dozorný orgán stanovuje spravidla lehotu na zabezpečenie súladu s normami, môže táto časová tieseň vyvolať zvýšenú cenu na riešenie takýchto problémov. Nenechávajte preto svoje podnikanie na náhodu. Od nepriaznivých následkov Vás môže deliť len podnet Vášho zákazníka alebo náhodná kontrola zo strany dozorného orgánu.

Pozor na reputačné riziko. Ak ste presvedčení, že Vás úrady „nemôžu dostihnúť“ je tu ešte jeden argument, prečo riešiť compliance Vášho podnikania. A síce reputačné riziko. Sankcia Vás nemusí nevyhnutne postihnúť, ale informácie o Vašom zlyhaní áno. Tie môžu zásadne ovplyvniť správanie a postoj klientov k Vašej spoločnosti.

S čím pomáhame najčastejšie:

  • AML Regulácia - Ochrana pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti alebo tzv. pranie špinavých peňazí (Anti-Money Laundering compliance)
  • Ochrana spotrebiteľa a regulácia spotrebiteľských vzťahov a zodpovednosti za vady (Consumer compliance)
  • E-commerce – elektronický obchod
  • Ochrana osobných údajov, GDPR a e-privacy
  • Regulácie v oblasti pracovného práva
Facebook Twitter Google+ LinkedIn