Autorské právo a priemyselné vlastníctvo

Autorské právo v podobe tvorby rozličných autorských diel a nastavenie licenčných podmienok. Podávanie umeleckých výkonov hudobníkmi či hercami. Registrácia a ochrana práv priemyselného vlastníctva, ako ochranná známka, dizajn či patent. V Steiniger sa snažíme o komplexné poskytovanie právnych služieb pre našich klientov, no vyhľadávaní sme práve pre našu hlbokú znalosť a skúsenosti v oblasti duševného vlastníctva.
steiniger-law-copyright-intellectual-property-trademark

Autorské právo je jednou z najkomplikovanejších oblastí práva pokiaľ ide o pochopenie jednotlivých právnych vzťahov. Iné práva má autor diela, iné má umelec, ktorý interpretuje dielo a iné práva má napríklad nahrávacia spoločnosť či kameraman alebo režisér audiovizuálneho záznamu. Komplexnosť a previazanosť autorsko-právnych vzťahov si vyžaduje pomerne hlbokú znalosť tejto problematiky a práve preto je tu advokátska kancelária Steiniger, aby Vám pomohla pochopiť tieto vzťahy a hájiť Vaše autorské práva. Či už ide o tvorbu hudby, videa, vývoj softwaru / počítačového programu alebo databázu, radi Vám pomôžeme nastaviť vhodnú zmluvu o dielo alebo licenčnú zmluvu na používanie Vášho diela. Takisto Vám radi pomôžeme v prípade, ak niekto Vaše dielo skopíroval, neoprávnene použil alebo dokonca parazitoval na Vašej povesti či zavádzal spotrebiteľa napodobňovaním Vášho produktu.

Licenčné podmienky / Podmienky používania diela. Ak vytvárate dielo, ktoré plánujete rozširovať medzi ľudí, bezodplatne alebo za peniaze, je dôležité nastaviť aj podmienky používania, za ktorých ho môžu ľudia používať. Predsa len, je to Vaše dielo a chcete si ho chrániť pred kopírovaním alebo neoprávneným zneužitím. Môžete použiť niektoré s verejne dostupných licenčných podmienok, ako napríklad Creative Commons, alebo si nastaviť vlastné podmienky. Všetko väčšinou závisí od konkrétnej povahy Vášho diela a biznis modelu. Osobitnou službou je aj situácia, ak potrebujete skonzultovať licenčné podmienky na používanie cudzieho diela pre Váš projekt. Neváhajte sa na nás obrátiť, aj keď ide o rôzne zahraničné právne kultúry a anglo-americký copyright law.

Asistencia pri organizovaní eventov s umelcami. Osobitnou oblasťou, s ktorou máme v Steiniger bohaté skúsenosti, je organizovanie rôznych druhov podujatí / eventov s účasťou domácich či zahraničných umelcov. Všetko začína už prvotnými zmluvami s prenajímateľom miesta podujatia, dodávateľmi svetlo-techniky, ozvučenia či inými dodávateľmi. Azda najpodstatnejšie je však dohodnutie podmienok účasti umelca, forma vyplácania honoráru, hradenie nákladov a ich zdaňovanie, licenčné podmienky k podanému umeleckému výkonu či analýza rizík pri jeho prípadnej neúčasti, to všetko je nutné vyriešiť, aby Váš event prebehol v poriadku. Nehovoriac o marketingových aktivitách súvisiacich so samotným eventom a umelcom. Aby ste sa vyvarovali komplikáciám v podobe právnych rizík, obráťte sa v tomto smere na odborníkov.

Priemyselné vlastníctvo. Špecifickou oblasťou duševného vlastníctva sú tzv. práva priemyselného vlastníctva, medzi ktoré patrí najmä ochranná známka, patent, úžitkový vzor či dizajn. Ich špecifikum je najmä v tom, že ide o registrovateľné podoby ochrany Vašich práv a snaha o medzinárodnú jednotnosť pri ich ochrane, uznávaní a vymáhaní. Steiniger pre Vás veľmi rád nastaví vhodnú stratégiu ochrany Vašich práv, pomôže identifikovať možnosti a predmety, ktoré je možné vhodnou formou chrániť tak, aby ste získali náskok pred svojou konkurenciou alebo sa od nej podstatným spôsobom odlíšili.

Registrácia ochrannej známky. Azda najjednoduchším, ale aj najpodstatnejším, spôsobom ako sa odlíšiť od konkurencie je názvom, logom alebo inou podobou Vašej prezentácie. Preto by malo byť Vašim prvoradým krokom pred začatím podnikania registrácia ochrannej známky - slovnej, obrazovej, zvukovej či multimediálnej. A nemusíte sa uspokojiť len s odlíšením sa na lokálnom trhu. Zaregistrovať si môžete ochrannú známku pre celú EÚ alebo aj medzinárodnú ochrannú známku. Naša advokátska kancelária Steiniger je v tomto smere veľmi aktívna a registrujeme pre mnohých lokálnych aj medzinárodných klientov ročne niekoľko desiatok ochranných známok, najčastejšie práve pre územie celej EÚ. Takisto pomáhame s monitorovaním ich porušovania a tak prispievame naším klientom k skutočnej odlíšiteľnosti sa na trhu a k ich jedinečnému postaveniu.

Registrácia dizajnu. Mnoho podnikateľov a firiem ani nevie o možnosti registrovať si dizajn a o tom ako si ho chrániť. Základná neznalosť je už v tom, že ľudia netušia, čo všetko môže byť registrované ako dizajn a ako ho využiť. Dizajnom sa rozumie vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia. Ak je dizajn Vášho výrobku nový a má osobitný charakter, ktorý na trhu nie je, je spôsobilý ochrany, registrácie a následného licencovania. Na takéto posúdenie je samozrejme vhodné obrátiť sa práve na Steiniger, aby sme Vám s celým procesom registrácie a ochrany dizajnu Vášho výrobku pomohli.

Registrácia patentu. Najvyššou formou ochrany, akú dnes poznáme je patent. Ak disponujete jedinečným technickým riešením nejakého problému, ktorý je svetovo unikátny a nový, máte vysokú pravdepodobnosť, že získate patent. Samotná registrácia patentu je pomerne náročná, zdĺhavá a niekedy aj nákladná záležitosť. Okrem samotného správneho technického opisu patentu a patentových nárokov, je dôležité zvážiť celkovú stratégiu registrácie, jeho teritoriálne využitie a Vaše finančné možnosti. Určite sa preto oplatí mať pri sebe spoľahlivého partnera a poradcu ako je Steiniger, ktorý Vás celým procesom registrácie úspešne prevedie.

S čím pomáhame najčastejšie v oblasti autorského práva:

 • Posudzovanie splnenia definície autorského diela
 • Príprava jednoduchých ale aj komplexných zmlúv o tvorbe autorského diela
 • Príprava zmluvy o vývoji softwaru či tzv. SLA zmluvy (service-level agreement)
 • Úprava práv k autorským dielam vo vzťahu k interným zamestnancom, ako aj externým dodávateľom
 • Asistencia pri uzatváraní zmluvy s dodávateľom softwaru alebo vývojármi softwaru, aplikácie či webovej stránky
 • Asistencia pri hudobnej, divadelnej alebo filmovej tvorbe
 • Asistencia pri uzatváraní zmlúv s umelcami na koncerty, podujatia / eventy, reklamné kampane alebo iné aktivity
 • Príprava licenčných zmlúv
 • Nastavenie licenčných podmienok k dielu alebo podmienok používania služby 
 • Posudzovanie licenčných podmienok k cudzím dielam alebo službám
 • Ochrana a obhajoba autorských práv
 • Posudzovanie daňových aspektov k autorskej tvorbe
 • Analýza zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

S čím pomáhame najčastejšie v oblasti priemyselného vlastníctva:

 • Analýza možnosti ochrany a voľba jej správnej formy
 • Poradenstvo pri voľbe stratégie registrácie
 • Hĺbkové rešerše pred registráciou práv priemyselného vlastníctva
 • Registrácia ochrannej známky (slovenskej, českej, EÚ alebo medzinárodnej)
 • Registrácia dizajnu (slovenského, českého, európskeho alebo medzinárodného)
 • Registrácia patentu (slovenského, českého, európskeho alebo medzinárodného)
 • Pravidelné monitorovanie Vašej ochrannej známky na celosvetovej úrovni
 • Pravidelný monitoring porušovania Vašich práv z priemyselného vlastníctva
 • Predžalobné výzvy na zastavenie porušovania Vašich práv
 • Zastupovanie na súdoch pri obhajobe Vašich práv z priemyselného vlastníctva
 • Komunikácia s colnými a policajnými orgánmi
Facebook Twitter Google+ LinkedIn