Najčastejšie chyby v shareholders' agreements (SHA)

V predchádzajúcom článku sme Vám priblížili shareholders' agreement (SHA) ako aj v praxi bežne sa vyskytujúce ustanovenia SHA. Pri uzatváraní SHA sa však môžu vyskytnúť rôzne problémy. V súčasnosti je možné prostredníctvom internetového vyhľadávača nájsť vzory rôznych zmlúv a SHA nie je výnimkou. Tieto vzory však často obsahujú chyby, nedostatky alebo iné zrejmé nesprávnosti. Tieto chyby však nemusia obsahovať iba internetové vzory, ktoré sú voľne dostupné, ale aj zmluvy pripravené právnikom.

Aké chyby teda obsahujú SHA najčastejšie?

Termsheet

Pojmom termsheet sa označuje najčastejšie právne nezáväzný dokument, ktorý má obsahovať dohodu budúcich zmluvných strán SHA na podstatných náležitostiach SHA. Nie je však povinnosťou, aby uzatvoreniu každej SHA predchádzalo uzatvorenie termsheetu. V mnohých prípadoch je oveľa efektívnejšie venovať čas radšej príprave SHA ako vypracovaniu bezchybného termsheetu, ktorý v konečnom dôsledku nezaručuje ani to, že k uzatvoreniu SHA skutočne v budúcnosti dôjde.

Absencia podstatných ustanovení

V prípade využitia príliš jednoduchej SHA môže dôjsť k tomu, že nebude zohľadňovať všetky potreby spoločníkov, prípadne môže dôjsť k tomu, že SHA nebude rátať so všetkými eventualitami, ktoré môžu nastať. Nie je jednoduché určiť, ktoré ustanovenia SHA sú podstatné, resp. ktoré ustanovenia musí obsahovať každá SHA. Vždy je nevyhnutné vypracovať SHA vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu klienta, prípadne vo vzťahu k jeho individuálnym potrebám alebo potrebám jeho spoločnosti.

Z praxe však možno povedať, že v prípade vstupu investora do spoločnosti a s tým súvisiacej potreby uzatvorenia SHA je nevyhnutné, aby správna SHA obsahovala ustanovenia upravujúce predkupné právo, tag-along, prípadne drag-along, ustanovenia týkajúce sa spôsobu a mechanizmu výberu štatutárnych a dozorných orgánov či pravidlá hlasovania na valnom zhromaždení spoločnosti. V niektorých prípadoch môže nastať aj to, že SHA bude obsahovať aj investičnú zmluvu, teda zmluvu, ktorou sa investor zaväzuje poskytnúť spoločnosti investíciu (či už v peňažnej alebo nepeňažnej forme). V tomto prípade bude potrebné v rámci SHA zohľadniť aj tento aspekt a zabezpečiť, že SHA bude obsahovať aj podrobnosti poskytnutia investície, lehoty na jej poskytnutie, spôsob jej poskytnutia a následky neposkytnutia investície investorom.

Záväznosť SHA

Pri uzatváraní SHA je nutné dbať aj na to, že pomery existujúce v čase jej uzatvorenia sa postupom času môžu zmeniť. Investor alebo ktorýkoľvek zo spoločníkov sa môže rozhodnúť zo spoločnosti odísť a predať svoj obchodný podiel. Preto by každá SHA mala riešiť situáciu odchodu spoločníka zo spoločnosti, s čím je spojený aj príchod nového spoločníka, ako nadobúdateľa obchodného podielu. Strany SHA by mali byť povinné zabezpečiť, aby SHA bola záväzná aj pre nadobúdateľa obchodného podielu odchádzajúceho spoločníka. V opačnom prípade by SHA mala zaniknúť, nakoľko bez toho, aby ňou boli viazaní všetci spoločníci spoločnosti, môže stratiť svoj zmysel.

Definície

Mohlo by sa zdať, že definície sú nepodstatnou časťou SHA. Nie je tomu vždy tak. Medzi definíciami by napríklad nikdy nemala chýbať definícia „Závažného porušenia SHA“. Pri správnej aplikácii tejto definície v prípade úpravy odchodu spoločníka ako Bad Leaver je možné ochrániť tohto spoločníka pred negatívnymi následkami.

Príklad:

„Strany SHA sa dohodli, že akékoľvek porušenie tejto SHA zo strany ktoréhokoľvek spoločníka Spoločnosti znamená, že spoločník Spoločnosti sa považuje za spoločníka odchádzajúceho v porušení (Bad Leaver).“

Vyššie uvedený príklad predstavuje nevhodný spôsob formulácie ustanovenia SHA. S využitím jednoduchej definície „Závažného porušenia SHA“ je možné zmeniť význam ako aj následky vyššie uvedeného ustanovenia.

Príklad:

„Strany SHA sa dohodli, že v prípade Závažného porušenia tejto SHA zo strany ktoréhokoľvek spoločníka Spoločnosti znamená, že spoločník Spoločnosti sa považuje za spoločníka odchádzajúceho v porušení (Bad Leaver).“

Nejde pritom len o definíciu závažného porušenia. Pokiaľ má byť spoločník chránený, SHA musí byť jednoznačná, určitá a presne formulovaná.

Nejednoznačnosť a neurčitosť

Príklad:

„Spoločník 2 sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti investíciu vo výške 100.000 EUR vo forme prijatia záväzku Spoločníka 3 na splatenie príspevku do kapitálového fondu Spoločnosti.“

V prípade, ak ste vo vyššie uvedenom ustanovení nenašli žiadny problém, pozrite sa pozornejšie. Do kedy má Spoločník 3 investíciu poskytnúť? Kedy sa bude konať valné zhromaždenie, ktoré by rozhodlo o schválení prijatia záväzku Spoločníka 3 na splatenie príspevku do kapitálového fondu Spoločnosti? Čo sa stane v prípade, ak Spoločník 3 Spoločnosti investíciu neposkytne? Z takto vágne formulovaného ustanovenia nie je možné zodpovedať ani jednu z položených otázok.

Zákaz konkurencie

V prípade, ak SHA uzatvárajú ako spoločníci právnické osoby, je nutné dbať na to, aby zákaz konkurencie nezaväzoval fyzické osoby stojace za právnickými osobami ako spoločníkmi. Tieto fyzické osoby totiž nemusia byť zmluvnou stranou SHA.

Rovnaký princíp platí aj v prípade iných ustanovení, teda nie len zákazu konkurencie. Nie je možné v SHA uložiť povinnosti priamo konateľom v prípade, ak títo nie sú zmluvnou stranou SHA.

Dedenie obchodného podielu

Medzi ďalšie prípady nedostatkov SHA z praxe patrí vylúčenie dedenia obchodného podielu v prípade smrti spoločníka. Samozrejme, že vylúčenie dedenia obchodného podielu je možné, no nie v prípade, ak spoločníkmi spoločnosti ako aj stranami SHA sú právnické osoby.

Čas uzatvorenia SHA

Pri uzatváraní SHA je nutné zohľadniť aktuálnu situáciu, a to najmä z dôvodu správneho určenia zmluvných strán SHA. SHA môžu uzatvoriť spoločníci už existujúcej spoločnosti alebo budúci spoločníci spoločnosti, ktorá ešte nevznikla. Je veľmi dôležité zohľadňovať túto skutočnosť, nakoľko v prípade, ak zmluvnou stranou SHA je aj spoločnosť, ktorej z SHA plynú určité povinnosti, je nutné, aby išlo o existujúci subjekt. Nemožno ukladať povinnosti spoločnosti, ktorá v skutočnosti ešte vôbec nevznikla.

Zánik SHA

SHA ako každá iná zmluva môže zaniknúť. Nie je pri tom podstatné, či k tomu došlo na základe dohody spoločníkov alebo uplynutím času, ak išlo o SHA, ktorá je uzatvorená na dobu určitú (to sa však nestáva často). Pri zániku SHA je však nutné zabezpečiť, že určité práva a povinnosti budú trvať aj po jej zániku. Spravidla ide o práva a povinnosti, ktorých povaha to pripúšťa, ako napríklad povinnosť mlčanlivosti, nároky na náhradu škody či nároky na zaplatenie zmluvných pokút.

Prevod práv a povinností z SHA na tretiu osobu

Odporúčame vylúčiť možnosť spoločníkov previesť svoje práva a povinnosti z SHA na tretiu osobu. Zmyslom SHA je zaviazať spoločníkov spoločnosti, nie to, aby spoločníci spoločnosti svoje práva a povinnosti previedli na akúkoľvek tretiu osobu. V prípade zmeny spoločníkov bude nový spoločník ustanoveniami SHA viazaný na základe pristúpenia k SHA, prípadne na základe uzatvorenia novej SHA.

V prípade, ak ste spoločníkom spoločnosti a podpísali ste SHA, odporúčame vám skontrolovať, či neobsahuje niektorý z vyššie uvedených nedostatkov. V prípade, ak nedostatky obsahuje, je na mieste, aby ste s ostatnými spoločníkmi otvorili tému úpravy SHA pod dohľadom skúseného právnika so skúsenosťami v danej oblasti.