Neplatená alebo platená stáž?

Ak sa Vaša obchodná spoločnosť rozhodne prijať do svojho tímu nového člena, môže za týmto účelom využiť aj stáž. Pojem stáž nie je v slovenskom právnom poriadku definovaná. Absencia definície však nevylučuje možnosť uplatnenia tohto inštitútu v praxi. 

Stážou môžeme rozumieť výkon práce, resp. odbornej praxe v obchodnej spoločnosti, neziskovej organizácii či verejnoprávnej inštitúcii. Absolvovanie stáže počas štúdia na vysokej škole môže taktiež zatraktívniť životopis daného stážistu. Stáže sú pritom zaujímavé najmä pre študentov vysokých škôl, nakoľko absolvovanie stáže stážistovi prinesie získanie mnohých nových skúseností ako aj pohľad do praxe, ktorá bežne v príslušnej obchodnej spoločnosti alebo inštitúcii funguje.

Vzhľadom na to, že slovenské právne prostredie neupravuje žiadnu zákonom pomenovanú dohodu o stáži, bude pred začiatkom stáže nutné najskôr zodpovedať otázku, či má ísť o platenú alebo neplatenú stáž. Na základe zodpovedania tejto otázky bude následne potrebné uzatvoriť niektorú z nižšie uvedených dohôd alebo zmlúv.

Neplatenú stáž je vhodné využiť skôr na krátkodobejšie trvajúcu stáž. Trvanie stáže nie je možné presne určiť, spravidla pôjde o pár týždňov, maximálne mesiacov. Právny vzťah medzi stážistom a príslušnou spoločnosťou sa bude spravovať inominátnou dohodou uzatvorenou v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Inominátna dohoda môže byť pomenovaná akokoľvek, napríklad dohoda o vykonaní stáže. V dohode si zmluvné strany dohodnú čo bude predmetom stáže, kde sa stáž bude vykonávať, aké budú práva a povinnosti zmluvných strán ako aj ďalšie, pre zmluvné strany podstatné, náležitosti.

Výhodou neplatenej stáže pre spoločnosť prijímajúcu stážistu je samozrejme skutočnosť, že ide o stáž bez nároku na akúkoľvek odmenu. Táto skutočnosť však môže viesť k tomu, že si spoločnosti pri zvýšenom množstve práce budú chcieť namiesto zamestnanca nájsť stážistu, ktorý prostredníctvom neplatenej stáže zabezpečí výkon potrebných činností. Stážista na druhej strane získa nové vedomosti a skúsenosti, ktoré môže využiť ďalej vo svojom osobnom alebo profesijnom živote. Neplatená stáž môže byť výhodná najmä pre študentov, ktorí môžu stáž využiť na získanie potrebnej odbornej praxe. Nie je vylúčené, že spoločnosť po absolvovaní stáže ponúkne stážistovi aj možnosť pokračovať vo vzájomnej spolupráci na základe uzatvorenia pracovnej zmluvy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákonník práce“).

Druhou možnosťou je však platená stáž. V prípade platenej stáže však nie je možné využiť uzatvorenie inominátnej zmluvy, tak ako v prípade neplatenej stáže. 

Pre uzatvorenie dohody o platenej stáži je vhodné využiť niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle § 223 a nasl. Zákonníka práce. Konkrétne ide o:

  • dohodu o vykonaní práce;
  • dohodu o brigádnickej práci študentov; a 
  • dohodu o pracovnej činnosti.

Ďalšou možnosťou je uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy na kratší pracovný čas.

V prípade, ak právny vzťah medzi stážistom a spoločnosťou poskytujúcou stáž má byť odplatný, tak na jeho uzatvorenie bude nutné aplikovať príslušné ustanovenia Zákonníka práce. Stážista bude pre spoločnosť pracovať, za čo mu bude patriť nárok na odmenu. Či už sa spoločnosť rozhodne pre uzatvorenie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo pre pracovnú zmluvu závisí iba na jej rozhodnutí, resp. na jej požiadavkách. Jednotlivé dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa líšia rozsahom práce, ktorú je na ich základe možné stážistom vykonať.

V prípade, ak sa Vaša spoločnosť rozhodne nadviazať spoluprácu s internistom, odporúčame obrátiť sa na skúseného advokáta, ktorý Vám v prípade potreby a na základe Vašich požiadaviek ozrejmí, uzatvorenie akej zmluvy bude pre Vás a Vášho stážistu najvhodnejšie.

Alena Michalovičová

Senior Associate / Senior Koncipient