Strategy providing a copy trading v právnej úprave Slovenskej republiky

V rámci rôznych internetových platforiem (online brokerov) umožňujúcich investovanie do rôznych aktív (napr. cenných papierov) sa v ich rámci vytvorili viaceré pozície, ktoré nie sú právnym poriadkom Slovenskej republiky regulované. Konkrétne ide o činnosť strategy providera a copy tradera. Je však možné, že činnosťou strategy providera alebo uskutočňovaním copy tradingu napĺňate pojmové znaky živnosti tak, ako ich uvádza slovenský právny poriadok?

Definíciu strategy providingu nenájdeme v žiadnom právnom predpise, preto pri pochopení pojmu musíme prihliadať na jeho podstatu.Strategy providerom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na platforme online brokera, ktorý disponuje (prinajmenšom by mal disponovať) príslušnými povoleniami potrebnými na obchodovanie s cennými papiermi vytvorený vlastný používateľský účet. Táto osoba prostredníctvom vlastného používateľského účtu obchoduje s aktívami, ktorých obchodovanie platforma brokera umožňuje (napr. cenné papiere, príp. kryptomeny) a určuje si vlastnú obchodnú stratégiu tak, aby dosahovala zisk a zároveň umožní ostatným užívateľom platformy pripojiť ich používateľské účty k svojmu používateľskému účtu, aby kopírovali jeho obchodnú stratégiu. Všeobecné obchodné podmienky brokera však môžu s možnosťou umožnenia pripojenia k používateľskému účtu strategy providera spájať aj určitú monetárnu odmenu pre strategy providera. Strategy provider by taktiež mak disponovať primeranými vedomosťami a znalosťami týkajúcimi sa obchodovania s aktívami na príslušnej platforme brokera.

V tejto súvislosti je taktiež potrebné definovať aj pojem copy trading, ktorý je často spojený so strategy providingom. Copy trader je fyzická alebo právnická osoba, ktorá so svojím používateľským účtom na platforme brokera kopíruje obchodnú stratégiu strategy providera, t.j. kopíruje jednotlivé alebo všetky obchody, ktoré na svojom účte uskutočňuje strategy provider. Copy trading teda predstavuje značné zjednodušenie obchodovania na burzách v prípade, ak určitá osoba nemá potrebné znalosti na to, aby obchodné rozhodnutia uskutočňovala sama. Za to, že copy trader kopíruje obchodovania strategy providera, patrí strategy providerovi v mnohých prípadoch odmena poskytovaná brokerom, na ktorého platforme sa copy trading uskutočňuje.

Tým, že sa copy trader rozhodne kopírovať obchodnú stratégiu strategy providera v podstate povolí brokerovi automaticky uskutočniť rovnaké obchody aj na používateľskom účte copy tradera. Obchody teda neuskutoční sám copy trader, ani strategy provider ale práve sám online broker.

Broker je prevádzkovateľom platformy určenej na obchodovanie s rôznymi aktívami, pričom táto osoba musí disponovať príslušnými povoleniami na výkon tejto činnosti (najmä povoleniami upravenými zákonom č. 566/2011 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o cenných papieroch“)). Činnosť obchodníka s cennými papiermi v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len ako „Živnostenský zákon“) taktiež nie je živnosťou.

Ako je potrebné podľa slovenského práva posudzovať vyplácanie odmeny strategy providera? Je na výkon tejto činnosti potrebné povolenie alebo živnostenské oprávnenie?

Vyplácanie odmeny strategy providera sa uskutočňuje na zmluvnom základe, a to akceptáciou všeobecných obchodných podmienok brokera pri registrácii používateľského účtu strategy providera na príslušnej webovej platforme. Väčšina všeobecných obchodných podmienok online brokerov neobsahuje ustanovenie ukladajúce povinnosť vykonávať činnosť strategy providera. Závisí teda výlučne od konkrétnej osoby či má záujem stať sa strategy providerom a či sa rozhodne zdieľať svoje obchodné stratégie s inými používateľmi webovej platformy. Strategy provider by v tejto súvislosti nemal príslušnému brokerovi, na ktorého platforme činnosť vykonáva faktúrovať úhradu odmeny, ktorá mu prislúcha. Odmena je zo strany brokera strategy providerovi pripísaná na jeho používateľský účet ako odmena poskytovaná na základe synalagmatického právneho vzťahu medzi online brokerom a strategy providerom, ktorý vznikol akceptáciou všeobecných obchodných podmienok.

Z činnosti strategy providera značne benefituje aj sám broker, ktorý na základe rozhodnutia copy tradera kopírovať obchodnú stratégiu strategy providera v podstate uskutočňuje väčšie množstvo obchodov, za ktoré mu patrí poplatok za ich uskutočnenie uhrádzaný zo strany copy tradera (tento poplatok platí aj strategy provider).

Strategy provider pri obchodovaní s vlastnými aktívami umožňuje copy traderom pripojiť si ich používateľské účty k svojmu používateľskému účtu. Strategy provider pritom však nezískava odmenu od jednotlivých copy traderov a ani im neposkytuje žiadne investičné služby ani služby riadenia portfólia, ktoré sú zaradené medzi finančné služby upravené Zákonom o cenných papieroch. Na výkon tejto činnosti teda nie je potrebné získanie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa Zákona o cenných papieroch, ktorým by mal disponovať online broker prevádzkujúci samotnú platformu ako obchodník s cennými papiermi.

Pokiaľ sa pozrieme na definíciu živnosti, je evidentné, že činnosť strategy providera nenapĺňa ani pojmové znaky živnosti tak, ako sú vymedzené v Živnostenskom zákone. Živnostenský zákon definuje živnosť ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených zákonom. Strategy provider svoju činnosť nevykonáva samostatne – copy trader dáva brokerovi autorizáciu na kopírovanie obchodnej stratégie pričom uskutočnenie samotných obchodov vykoná broker. Strategy provider činnosť taktiež nevykonáva na vlastnú zodpovednosť. Zodpovednosť má vždy copy trader, nakoľko copy tradingom znáša aj riziko potenciálnej straty na svojom majetku, resp. sám broker, ktorý je zodpovedný za celú webovú platformu ako aj všetky obchody na nej uskutočnené.

Je copy trading živnosťou? Vyžaduje sa na túto činnosť povolenie?

Ak sa fyzická alebo právnická osoba rozhodne začať obchodovať s vlastnými prostriedkami a s využitím copy tradingu za účelom zhodnotenia vlastných finančných prostriedkov jednoznačne nejde o činnosť, ktorá by spĺňala definíciu živnosti.

Rovnako tak táto osoba na túto činnosť nepotrebuje žiadne povolenie vyžadované slovenským právnym poriadkom (ani povolenie na poskytovanie investičných služieb vydávané pre obchodníka s cennými papiermi podľa Zákona o cenných papieroch). Táto osoba pri obchodovaní s využitím funkcie copy tradingu neposkytuje žiadne investičné poradenstvo, rovnako tak ani služby riadenia portfólia.