Výmaz dizajnu stavebnej kocky hračkárskej stavebnice LEGO

Spor ohľadom výmazu dizajnu stavebnej kocky z dielne spoločnosti LEGO sa dostal až na Všeobecný súd. Hoci sa o tejto veci rozhoduje už od roku 2016, výsledok ešte stále nie je istý. Aký bol priebeh tohto sporu, kto sú jeho aktéri a v akom prípade môže byť dizajn vymazaný z registra EUIPO sa dozviete v článku.

Dňa 2. februára 2010 si spoločnosť LEGO zapísala do registra Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (,,EUIPO“) dizajn pre ich celosvetovo známe ,,stavebné prvky z hračkárskej stavebnice“.

Dňa 8. decembra 2016 podala spoločnosť Delta Sport Handelskontor GmbH, návrh na vyhlásenie neplatnosti predmetného dizajnu podľa článku 52 Nariadenia o dizajnoch spoločenstva. Spoločnosť tvrdila, že všetky vlastnosti vzhľadu výrobku dotknutého napadnutým dizajnom boli dané iba technickou funkciou výrobku.

30. októbra 2017 EUIPO tento návrh zamietlo – domnievalo sa, že technická funkcia stavebného bloku mala byť vzájomne prepojená s inými stavebnými prvkami a spoločnosť Delta Sport Handelskontor nepreukázala, že splnenie tejto funkcie bolo jediným faktorom, ktorý určoval vlastnosti vzhľadu výrobku, ktorého sa napadnutý dizajn týkal. V rámci tohto konania EUIPO uviedlo, že stavebnica zodpovedala definícii a nebolo potrebné vylúčiť napadnutý dizajn, voči čomu sa spoločnosť  Delta Sport Handelskontor odvolala.

Rozhodnutím z apríla 2019 odvolací senát EUIPO vyhovel odvolaniu, zrušil svoje predchádzajúce rozhodnutie a vyhlásil napadnutý dizajn za neplatný, pričom dospel k nasledovnému záveru:

,,Všetky znaky vonkajšej úpravy výrobku, ktorého sa týka sporný dizajn, sú dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku, ktorou je umožnenie jeho zloženia s ďalšími kockami stavebnice a ich rozloženie.“ Týmto tvrdením EUIPO rozhodol o výmaze daného dizajnu.

Spoločnosť LEGO na rozhodnutie o výmaze dizajnu reagovala podaním žaloby  na Súdny dvor EÚ.

 

Čo hovorí nariadenie?

Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva definuje dizajn ako vonkajšiu úpravu celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia.[1]

V nadväznosti na vyššiu definíciu Všeobecný súd, ktorý vo veci rozhodoval, v rozsudku uviedol:

,,Podľa nariadenia dizajn spoločenstva nespočíva v znakoch vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sa nevyhnutne musia reprodukovať v ich presnej forme a rozmeroch, aby sa umožnilo, že výrobok, na ktorom je dizajn použitý alebo na ktorom je dizajn stelesnený, sa môže mechanicky spojiť s akýmkoľvek iným výrobkom, alebo sa môže umiestniť do akéhokoľvek iného výrobku, okolo akéhokoľvek iného výrobku alebo oproti akémukoľvek inému výrobku tak, aby každý výrobok mohol plniť svoju funkciu. Výnimočne však mechanické príslušenstvo stavebnicových výrobkov môže tvoriť dôležitý prvok inovačných vlastností stavebnicových výrobkov a predstavovať významné trhové hodnoty, a malo by požívať ochranu. Dizajn spoločenstva teda spočíva v dizajne, ktorého účelom je umožniť viacnásobné zloženie alebo spojenie viacerých zameniteľných výrobkov v rámci stavebnicového systému.“

Podľa názoru Všeobecného súdu, odvolací senát EUIPO nepreskúmal relevantnosť uplatnenia výnimky, na ktorú sa spoločnosť LEGO odvolávala v prvom konaní pred ním. Nariadenie o dizajnoch spoločenstva ani rokovací poriadok odvolacích senátov EUIPO však neupresňujú podmienky aplikácie tejto výnimky, na základe čoho sa Všeobecný súd domnieva, že spoločnosť LEGO nemohla konať oneskorene, keď sa prvýkrát odvolávala v konaní pred odvolacím senátom a dodáva, že (odvolací senát) konal nesprávne, pretože mal posúdiť, či sú v tomto prípade splnené podmienky na uplatnenie výnimky.

 

Kedy je možné (a nutné) dizajn vymazať?

Dizajn je nutné vymazať, ak sú všetky znaky jeho vonkajšej úpravy dané výlučne technickou funkciou výrobku, ktorého sa týka, ale ak aspoň jeden znak vonkajšej úpravy dotknutého výrobku nie je daný technickou funkciou tohto výrobku, dotknutý dizajn nemožno vymazať. Predmetná stavebná kocka má pritom na vrchnej strane po oboch stranách radu štyroch výčnelkov hladký povrch a Všeobecný súd konštatuje, že tento znak sa nenachádza medzi znakmi, ktoré identifikoval odvolací senát, a to napriek tomu, že ide o znak vonkajšej úpravy výrobku.[2]

Ďalšie dôvody výmazu uvádza aj už spomínané Nariadenie o dizajnoch spoločenstva. Okrem vyššie spomenutých dôvodov uvádza aj prípady keď:

  • dizajn nezodpovedá definícii podľa predmetného Nariadenia;
  • dizajn nespĺňa osobitné požiadavky Nariadenia;
  • na základe rozhodnutia súdu majiteľ nemá právo na dizajn spoločenstva;
  • je dizajn spoločenstva v rozpore so skorším dizajnom, ktorý bol sprístupnený verejnosti po dni podania prihlášky, alebo, ak sa požaduje právo prednosti, po dni vzniku práva prednosti dizajnu spoločenstva, a ktorý je chránený odo dňa, ktorý predchádza spomínanému dňu zapísaným dizajnom spoločenstva alebo prihláškou o takýto dizajn, alebo zapísaným právom na dizajn členského štátu alebo prihláškou o takéto právo;
  • je na neskoršom dizajne použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou a právo spoločenstva alebo právo členského štátu poskytuje majiteľovi tohto označenia právo zakázať jeho používanie;
  • dizajn predstavuje neoprávnené použitie diela chráneného podľa autorského práva členského štátu;
  • dizajn predstavuje neoprávnené použitie akýchkoľvek znakov uvedených v "Parížskom dohovore" na ochranu priemyselného vlastníctva alebo symbolických znakov, vlajok a erbov aj takých, ktoré sú mimoriadneho verejného záujmu v danom členskom štáte.

 

Aký postoj zaujal Všeobecný súd?

Všeobecný súd vo svojom rozsudku vo veci T-515/19 skonštatoval, že odvolací senát EUIPO porušil ustanovenia nariadenia o dizajnoch spoločenstva tým, že neidentifikoval všetky znaky vonkajšej úpravy výrobku, pričom nedošlo ani k preukázaniu skutočnosti, že všetky tieto znaky boli dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku.

Spoločnosti LEGO preto vznikla šanca na udržanie si dizajnu stavebnicovej kocky. Ako konanie skončí a či EUIPO nakoniec na tento prípad aplikuje výnimku obsiahnutú v právnej úprave, by sme mali zistiť už onedlho.


 

[1] Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. EÚ L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, čl. 3 písm. a)).

[2] Vyjadrenie Všeobecného súdu vo veci T-515/19.

Michaela Nemcová

Paralegal / Právny asistent