Umelkyňa podnikateľkou

S podnikaním začíname z rôznych dôvodov – u niektorých ide o rodinný biznis, ktorý sa dedil z generácie na generáciu, ďalší mali zaujímavú ideu, ktorou vyplnili dieru na trhu a u niektorých sa v ich podnikaní premieta ich talent a hobby zároveň. Takým prípadom sú aj tri čerstvé absolventky – Zora a Mária z Vysokej školy múzických umení a Lenka, absolventka Vysokej školy výtvarných umení. 

Dámy, či ešte len dievčatá, našli vášeň v spievaní, herectve a maľovaní, pričom by svoj talent chceli rozvíjať naplno. Zaujíma ich však, ako na to. Musia si nájsť vhodnú pracovnú pozíciu, aby ich umenie mohlo živiť? Alebo môžu túto umeleckú činnosť vykonávať aj mimo pracovného pomeru? Pre nich, ale aj pre ostatné umelkyne prinášame návod na to, ako sa svojou tvorbou živiť „na vlastnú päsť“.

Forma podnikania

Pri umelkyniach existuje rovno niekoľko možností, ako je možné zo svojho umeleckého výkonu dosiahnuť zisk. Ide najmä o to, v akom rozsahu a akou formou chcú svoj umelecký výkon podávať alebo v akom režime tvorby chcú svoje diela tvoriť. 

Výkonné umelkyne

Zora sa rozhodla, že by sa chcela stať živnostníčkou. Počula, že je to jednoduchý a lacný spôsob ako začať podnikať. Na živnostenskom úrade jej však vysvetlili, že využívanie výsledkov tvorivej duševnej činnosti ich autormi, nie je oblasť, na ktorú sa udeľuje živnosť. Podľa živnostenského zákona ide o tzv. slobodné povolanie, na ktoré sa uplatňujú iné pravidlá. Vo všeobecnosti ho však možno považovať za veľmi jednoduchý spôsob podnikania a preto sa Zora rozhodla práve pre túto cestu. 

Pre výkon väčšiny slobodných povolaní, aké vykonávajú napríklad advokáti, notári alebo veterinári musia byť splnené určité pravidlá. V prvom rade musia tieto osoby dosiahnuť vzdelanie v príslušnom odbore (napríklad u advokáta podmienka úspešne ukončiť vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo) a následne sa stať členom profesijnej organizácie (Slovenská advokátska komora, Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a iné), čo sa spája s ďalšími podmienkami – úspešné absolvovanie prípadnej skúšky, ako aj dodržiavanie interných pravidiel tej ktorej komory. Toto predstavuje cestu k zákonnému výkonu niektorých slobodných povolaní. 

Tu si je však potrebné dať pozor. Zora, Mária, Lenka, ale aj všetci ďalší autori, ktorí vykonávajú svoju činnosť v zmysle Autorského zákona, kde výsledkom ich činnosti je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, nemusia na výkon takého slobodného povolania spĺňať žiadne z vyššie uvedených podmienok, dokonca nemajú ani povinnosť byť členom žiadneho orgánu záujmovej samosprávy. Výkon tohto slobodného povolania je preto veľmi jednoduchý a nie je podmienený nijakým členstvom, registráciou ani vzdelaním. Jediná povinná registrácia je na daňovom úrade.

Podľa Autorského zákona je osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak tvorivo vykonáva umelecké dielo výkonný umelec. Ako napríklad výkonná umelkyňa Zora, ktorá začne ponúkať svoje služby a zaspieva si na zopár menších koncertoch a festivaloch, za ktoré jej bude vyplatený honorár. S platiteľom odmeny uzavrie zmluvu podľa Autorského zákona a keďže okrem honorárov iný príjem nemá, uzavrie s ním rovno aj písomnú dohodu, že honorár, ktorý jej bude vyplatený už bude zdanený, teda platiteľ za ňu vykoná zrážku. Zora sa tým vyhne povinnosti podať daňové priznanie.

Mária sa herectvu venuje na plno – okrem predstavení v divadle hrá aj v rôznych detských predstaveniach a skúsila si už aj menšiu filmovú rolu. Zmluvy má, rovnako ako Zora, uzavreté podľa Autorského zákona, avšak na rozdiel od Zory dostáva honorár od spoločností v nezdanenej forme, pretože s platiteľom odmeny uzavrela dohodu, že jej bude odmenu vyplácať nezdanenú bez uplatnenia zrážkovej dane a Zora si tak vysporiada svoje daňové povinnosti sama vo svojom daňovom priznaní. Na jednej strane sa mesačne dostane k väčšej sume, no na druhej, jej vzniká viacero zákonných povinností. 

V prvom rade bude povinná vykonať na finančnej správe registráciu, výsledkom ktorej bude pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ). Pod týmto DIČ následne bude povinná podať daňové priznanie typu B, do ktorého však obsiahne iba príjem z tých honorárov, ktoré neboli zdanené na základe písomnej dohody o neuplatnení zrážkovej dane. Pri daňovom priznaní má následne možnosť uplatniť si svoje skutočné výdavky, alebo paušálne výdavky vo výške 60% z celkového príjmu. 

Mária ostáva však v jednej veci zvýhodnená – keďže nie je považovaná za podnikateľku v pravom zmysle slova, nemá povinnosť komunikovať s úradom elektronicky, takže si vyberie formu komunikácie, ktorá jej bude najviac vyhovovať.

Zora aj Mária majú platobné povinnosti aj voči zdravotnej a sociálnej poisťovni. Zdravotné poistenie sú si povinné uhrádzať rovnako ako živnostníčky a odvody do sociálnej poisťovne uhrádzajú na základe vyrubenia výšky odvodu podľa príjmov za posledné zdaňovacie obdobie, takže za prvý rok takého podnikania sociálne odvody platiť ešte nemusí.

Založenie spoločnosti

Lenka ako mnoho novodobých podnikateľov vo veľkom využívala sociálne siete na svoju propagáciu. Na Instagrame zverejňovala svoje výtvory a jednotlivé obrazy tvorila na základe zmluvy o dielo podľa Autorského zákon a Občianskeho zákonníka. V zmluve o dielo sa s objednávateľom dohodla, aké má mať obraz náležitosti, dobu dodania aj cenu za takéto dielo. 

Keďže sa jej objednávky začali kopiť, premýšľala nad predajom obrazov vo veľkom. S predajom obrazov by rada spojila aj organizovanie výstav, po prípade ďalšie služby ako lekcie maľovania. Keďže jej plánované aktivity sú rozsiahle a vyžadovali by rôzne typy zmlúv, ktoré môžu podliehať rôznym odvodovým povinnostiam, rozhodne sa založiť si obchodnú spoločnosť, a to v najznámejšej forme – spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Založenie s.r.o. pre ňu síce znamená nákladnejší začiatok podnikania, no v prípade rôznorodosti poskytovaných služieb, ktoré sa nevzťahujú výlučne len na použitie jej diela je takáto forma podnikania nevyhnutná. Bližšie informácie o spôsobe založenia s.r.o., výhodách a povinnostiach s tým spojených, sme vám predstavili v predchádzajúcom článku o začiatkoch podnikania, prečítať si ho môžete tu.

Udeľovanie licencií 

Zora, Mária aj Lenka nesmú zabúdať, že aj ich umelecké výkony a vytváranie diel musia brať rovnako seriózne, ako akýkoľvek iný druh podnikania. Musia dbať na zmluvné ustanovenia pri uzatváraní zmlúv, či už ide o zmluvy o umeleckom výkone alebo zmluvy o dielo. 

Pre ďalšie narábanie s ich dielami a výkonmi, akými je ich rozmnožovanie, predávanie, vystavovanie, musia udeliť súhlas, teda licenciu. Licencie predstavujú ďalšiu právnu problematiku, ktorá sa môže zdať umelcom v mnohých prípadoch chaotická. 

Pri udeľovaní licencie sa musia sústrediť na všetky jej ustanovenia, no za najdôležitejšie možno považovať:

  • spôsob použitia diela (či dávajú licenciu napríklad na jeho odvysielanie, vystavenie alebo rozmnoženie),
  • rozsah licencie (či udeľujú licenciu na jedno odvysielanie alebo viac, alebo či majú právo na predaj diela len na území Slovenska alebo aj v zahraničí),
  • čas, na ktorý licenciu udeľujú,
  • odmena, ktorú za poskytnutú licenciu dostanú.

Dôležité tiež je, či udelená licencia je alebo nie je výhradná. Po udelení nevýhradnej licencie môžu na použitie svojho diela uložiť licenciu aj ďalším osobám. Naopak pri výhradnej licencii, má nárok na použitie diela len tá osoba, ktorej licenciu udelia. No pozor, Podľa ustanovení udelenej výhradnej licencie môže mať používanie diela zakázané aj samotný autor, vždy ide o to, ako sa strany dohodnú.

Licenčná odmena má tiež svoje ďalšie osobitosti a výhody. Jednou z nich je, že ak sa s platiteľom licenčnej odmeny dohodnete, že Vám vyplatí odmenu bez uplatnenia zrážkovej dane a takúto odmenu si zdaníte samé vo vlastnom daňovom priznaní, tak si môžete značne ponížiť daňovú povinnosť vďaka uplatneniu paušálnych výdavkov. Zároveň príjem z licenčnej odmeny je oslobodený od platenia sociálnych a zdravotných odvodov. 

Dámy, využite možnosti, ktoré nám dnešná doba ponúka a nenechajte svoj talent v zabudnutí. Ak vás niečo baví a máte chuť, dnešná právna úprava vám ponúka možnosti, ako zo svojich záľub vytvoriť prosperujúce podnikanie. Prvý krok však zostáva na vás. 

Magdaléna Karvaiová

Paralegal / Právny asistent